「only that」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「only that」ハンガリー語 翻訳

EN only that
volume_up

only that (同様に: except that)
Still we war, and peace sits only lightly, save that now our night may have come upon us out of Kolder.
A háború és a béke ma is bizonytalan lábakon áll, kivéve, hogy a sötétség közeleg felénk Kolder irányából.
It had been a long, hard trip, and they had nothing to show for it-only the loss of the man for whom the whole journey had been made.
Hosszú, nehéz utat tettek meg, és semmit sem értek el kivéve hogy elveszítették azt az embert, aki miatt elindultak.
It is only an interlude in the story and has no real bearing on what happened later, save that it toughened me mentally and physically.
A történetben ez csak közjáték, és a későbbi eseményekkel nem is volt valódi összefüggésben, kivéve, hogy szellemileg és fizikailag megedzett.
Csak ne lenne olyan nyomorult hazudozó.
Csak ne lenne olyan fáradt!

"only that"に類似した翻訳-ハンガリー語

only 副詞
that 接続詞

ハンガリー語での"only that"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
A Bizottság éppen tegnap frissítette ezeket a közleményeket az Ecofin-Tanácsban.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
EnglishHe was only dimly aware of Stenmin regaining consciousness somewhere behind him.
Csak homályosan jutott el a tudatáig, hogy valahol mögötte Stenmin magához tért.
EnglishThis Maxentius who lived only six miles from the city walls was himself a beast.
Ez a Maxentius, aki csak hat mérföldre lakott a várostól, maga is vadállat volt.
EnglishI have tried to teach Dhrun a sleight or two, but with only fair success.
Megpróbáltam Dhrunt is megtanítani egy-két fogásra, de igen csekély eredménnyel.
English'It's like ... the stairs ... that go only sideways ... neither up nor down ...'
- Akkor olyan... mint a lépcső... amelyik csak oldalra halad... se le, se föl...
EnglishGeorge the First arrived speaking only German, and Bernadotte spoke only French.
I. György úgy jött, hogy csak németül beszélt, Bernadotte csak franciául tudott.
EnglishSo, in fact at this point there are only 200 breeding gharial left in the wild.
Valójában ebben a pillanatban mindössze 200 nemzőképes gaviál maradt a vadonban.
EnglishIn fact, he's probably the only man we know who's collecting it faster than you:
Tudomásunk szerint ő az egyetlen ember, aki gyorsabban gyűjti a pénzt, mint maga.
EnglishOnly the pure of heart can ever hope to wield the Force's power with any success.
Csak a tiszta szív remélheti, hogy valaha sikerrel forgathatja az Erő fegyverét.
EnglishOnly under escort of the Knights of the Church will my brother be safe, Sir - ?'
Csak az egyház lovagjainak kísérete mellett lesz biztonságban a bátyám, Sir...?
English. . only the car in front of me that day was a big green Cadillac Sedan DeVille.
Csakhogy aznap előttem éppenséggel egy nagy zöld Cadillac Sedan DeVille haladt.
EnglishIts only drawback is that the production of nuclear energy has somehow crept in.
Egyetlen hátránya, hogy az atomenergia-előállítás valahogy bekerült a szövegbe.
EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Sőt, csak akkor sikerülhet, ha a Bizottság átveszi a politikai vezető szerepet.
EnglishThe First Street house was not the only moldering mansion behind a rusted fence
Nem az Első utcai ház volt az egyetlen, amely rozsdás kerítés mögött korhadozott.
EnglishMadam President, all this is only half a victory if the next steps are not taken.
Elnök Asszony! Mindez azonban csak fél siker, ha a következő lépések elmaradnak.
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
A forróság már nem csak Lengyelországban, de Svédországban is napirendre került.
EnglishWe have enough qualified workers, if only we were prepared to pay them properly.
Elég képzett munkaerővel rendelkezünk, bárcsak meg tudnánk őket rendesen fizetni.
EnglishAnd there, the rosary and the prayer book as if she'd only just laid them down.
Ott pedig a rózsafüzér és az imakönyv, mintha csak az imént tette volna le őket.
EnglishAnd then his only son Little John was killed by a land mine in the Vietnam War.
És egyetlen fiát, Kis John-t egy szárazföldi akna ölte meg a vietnami háborúban.