EN monstrosity
volume_up
{名詞}

monstrosity (同様に: mooncalf)
parancsolta a láthatatlan szörnyeteg.
Destroy the monstrosity, for Rhulad Sengar was truly a monster.
El kell pusztítani a szörnyeteget, mert Rhuland Szengárból bizony szörnyeteg lett.
There was no time to pursue the monstrosity.
Sparhawk nem indulhatott a szörnyeteg üldözésére.
monstrosity (同様に: monster)
volume_up
szörny {名詞}
The monstrosity paused just within the entrance.
A szörny megállt a bejáratnál.
And you will suffer that you harbor the secret of your monstrosity and that you must kill.
Szenvedni fogsz attól is, hogy hurcolnod kell szörny voltod titkát, és hogy ölnöd kell.
The thing in the bag looked like a shopworn freak show monstrosity.
Az a dolog a zacskóban úgy festett, mint valami ócska panoptikumi szörny.
monstrosity (同様に: abnormality, enormity, horror, outrageousness)
- Mi ez a szörnyűség?
The room became silent, Saul had the sense that a log was about to be overturned, a monstrosity revealed.
Saul úgy érezte, hogy most mindjárt ki fog dőlni egy fa, és valami szörnyűség bukkan elő alóla.
(EL) Mr President, the Council's common position on the organisation of working time is an anti-labour monstrosity and has rightly whipped up a hurricane of protest by workers in the Member States.
(EL) Elnök úr, a Tanács munkaidő-szervezésre vonatkozó közös álláspontja munkavállaló-ellenes szörnyűség, és a tagállamok munkavállalói jogosan tiltakoznak ellene felháborodottan.
monstrosity (同様に: depravity, iniquity, ungodliness, viciousness)
monstrosity (同様に: giant, troll, jumbo)
volume_up
óriás {名詞}
monstrosity (同様に: horror)
monstrosity (同様に: horror)
volume_up
borzalom {名詞}
monstrosity (同様に: horror)
monstrosity (同様に: luridness)
monstrosity
monstrosity
monstrosity (同様に: outrageousness, turpitude)
monstrosity
monstrosity

"monstrosity"の類義語(英語):

monstrosity

ハンガリー語での"monstrosity"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt began to plead wordlessly, but she had no pity for such a monstrosity.
Szótlanul könyörögni kezdett, de Hart nem kegyelmezett egy ilyen szörnyetegnek.
EnglishTo simply destroy this deformed monstrosity without a word was not in Sparhawk's nature.
Nem rá vallott volna, ha csak szó nélkül lemészárolja ezt a torz szörnyeteget.
EnglishKhayman called on all the gods of Egypt to be rid of this monstrosity.
Haiman Egyiptom isteneihez kiáltott, hogy szabadítsák meg e szörnyűségtől.
EnglishCHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY Glover couldn't allow that royal blood to feed the monstrosity.
Glover nem engedhette, hogy a királyi vér a szörnyeteget táplálja.
EnglishThis is a legal monstrosity and a serious denial of democracy.
Ez egy jogi torzsszülemény, és a demokrácia súlyos megtagadása.
EnglishI wanted somehow in making manifest the monstrosity of myself to be joined with my fellow humans again.
Valahogyan ki akartam nyilvánítani szörnyűségemet, hogy megint közöm lehessen embertársaimhoz.
EnglishAnd no short story of a mother' corpse and hotel rooms where children learn monstrosity can give me one.
És semmiféle anyai holttestről meg hotelszobákról szóló történet nem tud emberi természettel felruházni.
EnglishLuke concentrated on the armored monstrosity cruising toward them.
Figyeld azt a farönköt! súgta Luke Tionnénak.
EnglishCurt and Tony unpinned the monstrosity from the corkboard.
Ja, és át kell vészelnie az álmatlan éjszakákat.
EnglishOnce we had dissected that cybernetic monstrosity he had created, I knew Miltron was behind the harassment.
És miután szétszedtük azt a kibernetikus szörnyeteget, amit ő készített, tudtára, hogy a Miltron áll az ügy mögött.
EnglishHad the whole edifice collapsed in this monstrosity?
Beleomlott minden ebbe a szörnyűségbe?
EnglishAt least I never reproduced, so that some poor woman might give birth to yet another monstrosity.
De legalább nem szaporodtam, nem sodortam egy nőt sem olyan helyzetbe, hogy esetleg egy újabb szörnyszülöttet kelljen a világra hoznia.
EnglishHow did he wake up that monstrosity?
Hogyan sikerült ezt a szörnyeteget előhívnia?
EnglishDid you manage to kill that monstrosity?'
Sikerült megölnötök azt az ocsmányságot?
EnglishHis legs disappeared, CHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY 127 encased in the ever deeper flow of filth that poured from the horrid monstrosity.
A férfi lábai eltűntek, beépültek a szörnylény testéből folyó, egyre magasabbra és magasabbra csapó szeméthullámokba.
EnglishGlover stared at the monstrosity.
EnglishHe tried to see again what he had seen in that shadowy hallway-the horrid monstrosity which he had resurrected from the case.
Megpróbálta újra maga elé idézni, amit azon az árnyékokkal tagolt borongós folyosón látott az iszonyatot, amely életre kelt üvegkoporsójából.
EnglishFlowering Monstrosity.
EnglishTheir efforts had some effect; the monstrosity seemed confined between the outer and inner protective rings of the great chalk circle.
Próbálkozásuk azért némi eredménnyel járt: a szörnylény szemmel láthatóan bezárva maradt a nagy krétakör külső és belső védőgyűrűje között.
EnglishThe hose in its middle lifted like an outstretched arm that's perhaps trying to signal Help me, call this barking monstrosity off.
A közepén lógó cső fölemelkedett, mint egy kinyújtott kar, talán azt igyekezett jelezni: Segítsetek, hívjátok vissza ezt az ugató szörnyeteget!