「to introduce」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「to introduce」ハンガリー語 翻訳

EN to introduce
volume_up
[introduced|introduced] {動詞}

to introduce (同様に: to demonstrate, to display, to exhibit, to present)
The Greatest Book of Our Tiime... and here to introduce it is Mr. Tiits Pervert.
"Napjaink legnagyszerűbb könyve", amit bemutat: Mr. Cickó Kukker.
He introduces me to Mrs. Madge Dresser, who wants- a divorce.
Bemutat Mrs. Madge Dressernek, aki el akar válni a férjétől.
At precisely two-thirty, Marvin Shankle enters the conference room and Booker introduces me.
Pontban fél háromkor Marvin Shankle besétál a tárgyalóba, és Booker bemutat a nagy embernek.
to introduce (同様に: to bring in, to enter, to inaugurate, to induct)
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
Ez bevezet egy lényeges európaizálódást a mérések fontos területén.
The Council's position does introduce safeguards, as Mrs Lynne pointed out.
A Tanács álláspontja szintén bevezet védőintézkedéseket, ahogy Lynne asszony is rámutatott.
In other words, will you introduce binding social and environmental standards into our agreements?
Más szóval, bevezet-e kötelező érvényű szociális és környezetvédelmi normákat a megállapodásainkba?
to introduce (同様に: to deploy, to route, to site)

ハンガリー語での"to introduce"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
A kérdés további megvitatása során újból elő fogom terjeszteni ezt a javaslatot.
EnglishAll these figures prove that it is now necessary to introduce binding measures.
Ezek a számok azt bizonyítják, hogy szükség van a kötelező erejű intézkedésekre.
EnglishCadence, it is my distinct pleasure to introduce you... - to the real Steve Stifler.
Cadence, nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom... - az igazi Steve Stifler-t.
EnglishWe need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.
Be kell vezetnünk címkézési követelményt is a hús nyomon követése érdekében.
EnglishTwo sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
Két szakasz kifejezetten a kormány általi, közvetlen cenzúrát vezet be a médiában.
EnglishWhy did we need to wait for all this to happen in order to introduce rules?
Miért kellett megvárnunk a szabályok bevezetésével azt, hogy mindez megtörténjen?
EnglishThe next pages introduce you to the many different aspects of volunteering.
Ez az oldal jelenleg csak angol nyelven és a választott ország nyelvén olvasható.
EnglishBut Ill introduce you to Ublala, an unhappy bodyguard longing for commitment.
Bemutatlak Ublalának, a boldogtalan testőrnek, aki tartós kapcsolatra vágyik!
EnglishI'll introduce you as Master Cluff,' Lycien said as he swung down from his bay.
Cluff mesterként fogom bemutatni mondta Lycien, miközben leszállt a pejről.
EnglishSecond, we need to introduce testing of honeys imported from third countries.
Másodszor, be kell vezetnünk a harmadik országokból származó méz vizsgálatát.
EnglishIn order to achieve this, we must introduce uniform and global guidelines.
Ennek elérése érdekében egységes és globális iránymutatásokat kell bevezetnünk.
EnglishRomania would like to introduce electric cars gradually on its domestic market.
Románia fokozatosan szeretné bevezetni az elektromos autókat hazai piacán.
EnglishIf you like, I can introduce you to the people responsible for the new me.
Ha akarod, bemutathatlak azoknak az embereknek, akiknek az új énemet köszönhetem.
EnglishSurely, there is great enthusiasm to introduce a new tax on financial transactions.
Persze nagy a lelkesedés a pénzügyi tranzakciókra kivetendő új adó bevezetése iránt.
EnglishMr Gray wanted to introduce them to Lad the border collie, and to Lad's new friend.
Mr. Szürke be akarta mutatni őket Fickónak, a skót juhásznak, és Fickó új barátjának.
EnglishIn order to do this, we need to introduce new forces with new charge directions.
Ennek létrehozásához új erőket kell bevezetnünk, új töltési előjelekkel.
EnglishWhat is the reason leading the Commission not to introduce significant changes?
Hogy a Bizottság vajon miért is nem vezet be jelentékenyebb változásokat?
EnglishIn addition, manufacturers must introduce an efficient monitoring system.
Ezen kívül a gyártóknak hatékony figyelemmel kísérési rendszert kell bevezetniük.
EnglishIt therefore seems to me necessary to introduce price stabilisation instruments.
Ezért szükségesnek nekem tűnik árstabilizáló instrumentumok bevezetése.
English'Jernow Morat Gurgee,' Pequil began, looking awkward, 'Let me introduce'
Jernow Morat Gurgeh kezdte Pequil, és furcsa arcot vágott , hadd mutassam be...