EN hall
volume_up
{名詞}

hall (同様に: hallway, lounge, vestibule, foyer)
volume_up
hall {名詞}
I've played the Disney Hall here and Carnegie Hall and places like that.
Játszottam itt a Disney Hall-ban és a Carnegie Hall-ban és még hasonló helyeken.
. - (SV) Fiona Hall's report concerns an extremely important subject.
. - (SV) Fiona Hall jelentése rendkívül fontos témával foglalkozik.
He could have been on that train and he's got a connection with Rutherford Hall.
- Utazhatott azon a vonaton, és kapcsolatban áll Rutherford Hall-lal.
hall (同様に: covered market)
volume_up
csarnok {名詞}
The hall went mad with shrieks, and cheers, and stomping.
Eszeveszett visítástól, ujjongástól, dübörgéstől zengett a csarnok.
The street widened and twisted toward a large hall, where Guyal saw a light.
Az utca kiszélesedett, és egy hatalmas csarnok felé kanyarodott, ahol fényt látott.
Voices rose; the hall swayed with one wave of movement after another.
Harsogtak a hangok, tengerként hullámzott a csarnok.
volume_up
előszoba {名詞}
There was something on the hall floor but it was too dark for Joe to make it out.
Volt valami az előszoba padlóján, de sötét volt ahhoz, hogy ki tudja venni, mi az.
The walls of the little entrance hall were covered with blue ribbons from horse shows before the Crash.
A kis előszoba falát kék szalagok borították: lókiállításokról, a krach előtt.
The hall door had been closed, but not shut.
Az előszoba ajtaja csukva volt, de nem volt bezárva.
hall (同様に: palace, residence, residency)
volume_up
kastély {名詞}
Enderby Hall was a vast Victorian house built in the Gothic style.
A múlt századbeli Enderby-kastély gótikus stílusban épült.
When they got to the castle's prow-hall and the Board of Becoming, Nicosar was already there.
Mire a kastély hajótermébe értek, illetve a Kialakulás Táblához, Nicosar már ott várt.
Did you buy various provisions on your way to Hunterbury Hall on July 27th?
Vásárolt ön valami élelmet július huszonhetedikén útban a Hunterbury-kastély felé?
hall (同様に: anteroom, hallway, lobby, lounge)
The hall stretched away before them like a cavernous tunnel.
Az előcsarnok barlangszerű alagútjában találták magukat.
The hall was dim and smelled of beeswax and flowers.
Az előcsarnok homályos volt, méhviasz- és virágillat érzett.
The hall was quiet, the whole building was quiet.
Az előcsarnok csöndes volt, akárcsak az egész épület.
hall (同様に: mansion)
volume_up
palota {名詞}
One bright morning Madouc came briskly along Haidion’s main gallery and into the entry hall.
Egy napfényes reggelen Madouc végigsietett a Haidion palota előcsarnokán.
The Rumfoord mansion was marble, an extended reproduction of the banqueting hall of Whitehall Palace in London.
A márványból épült Rumfoord-udvarház a londoni Whitehall palota nagyított mása.
They passed at length into the cool dimness of the palace halls.
Az éljenzés folytatódott, míg a menet Sark forgalmas utcáin a néma palota felé haladt.
hall (同様に: dining hall)
hall (同様に: dining hall)
hall (同様に: dining hall)
hall (同様に: dormitory, house, dorm)
Visszament a kollégium nagytermébe.
He sluggishly awakened at 5 A.M. and went to the chapel in Weigel Hall, secured a Host, then returned to his room and said Mass.
Hajnali ötkor lomhán felkelt, és a Weise Kollégium kápolnájába ment, óvatosan fogott egy ostyát, aztán visszatért a szobájába, és misét mondott.
hall (同様に: house)
hall (同様に: vaudeville, shebang)
volume_up
kabaré {名詞}
hall
volume_up
konviktus {名詞}
hall (同様に: manor)
volume_up
kúria {名詞}
hall
volume_up
mulató {名詞}
hall
Tell them about, we got this great big hall...
A lényeg, hogy van egy nagy terem a...
hall
volume_up
székház {名詞}
hall (同様に: seat)

ハンガリー語での"hall"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

English'He had rebelled against my commands, and threatened death to Gríma in my hall.'
- Megtagadta a parancsot, és halállal fenyegette Grímát a tulajdon csarnokomban.
EnglishIn the hall she passed two young people whose life together was just beginning.
A hallban két fiatal ember mellett kellett elmennie, ők akkor kezdték az életet.
EnglishSister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
EnglishBut at last even reminiscences palled, and the people in the hall began to murmur.
De végül kifogytak az emlékekből, és a csarnokban az emberek morgolódni kezdtek.
English'For that reason I would have slain him before, forgetting the law of the hall.
- Már ezért is ketté kellett volna hasítanom, semmibe véve az udvar törvényeit.
EnglishCome into my study, said Sir Charles, and held open another door off the hall.
Gyertek be a dolgozószobámba mondta Sir Charles, és kinyitott előttük egy ajtót.
EnglishThere was another noise in the hall, a whine like wind through a tiny aperture.
Megint zaj szűrődött be a folyosóról, mint amikor a szél egy kis lyukon át süvít.
EnglishThe fire we reported at the old fire hall... - is still burning out of control.
A régi városcsarnokban keletkezett tűz... - még mindig korlátlanul terjed tovább.
EnglishThey called Sintilla's name softly in the echoing Hall, but heard no response.
Sintilla nevét kiáltották halkan a visszhangzó teremben, de nem kaptak választ.
EnglishIn the hall, Stantz, Spengler, and Winston passed Janine and Louis in the hall.
Az előcsarnokban Stantz, Spengler és Winston Louis-szal és Janine-nal találkozott.
EnglishIt had come from outside his room, from the hall where Dardan and Rhoe stood watch.
Kintről hallatszott, a folyosóról, ahol Dardan és Rhoe őrködött a szobája előtt.
EnglishHardly had he done so, when Edward Raynor came into the library from the hall.
S alighogy eltűnt, újabb jövevény érkezett: Edward Raynor nyitott be a hallból.
EnglishAll right, said Worthing as they descended the wide staircase to the lower hall.
- Rendben van - mondta Worthing az előcsarnokba vezető széles lépcsőn lefelé menet.
EnglishAnd then she remembered those roses, those strange large roses on the hall table.
Ekkor eszébe jutottak a rózsák, azok a furcsa, nagy rózsák az előtér asztalán.
EnglishTaking a deep breath, she unlocked the bedroom door and eased into the hall.
Nagyot sóhajtott, miközben kinyitotta a hálószoba ajtaját, és kilépett a hallba.
EnglishHe hurriedly felt his way along the hall, which was as dark as a predator's lair.
Sietve tapogatta ki útját a hallban, amely sötét volt, akár egy rablóbarlang.
EnglishThen they had come down again and had stood in the hall looking at each other.
Aztán visszamentek a földszintre, megálltak a hallban, és némán bámultak egymásra.
EnglishTrevor walked slowly down the hall, scratching his head, searching for words.
Trevor végigballagott a folyosón, s a fejét vakarva azon töprengett, mit mondjon.
EnglishIntegration has therefore relocated from the battlefield to the conference hall.
Következésképpen az integráció átkerült a csatamezőről a konferenciaterembe.
EnglishThey could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
Ugyanezen terem faburkolatán vagy falán méltó módon elhelyezhették volna őket.