EN grace
volume_up
{名詞}

grace (同様に: clemency, mercy, quarter)
volume_up
kegyelem {名詞}
And if by grace, it is not now by works: otherwise grace is no more grace.
S ha kegyelem alapján, akkor nem tettek fejében, különben a kegyelem már nem volna kegyelem.
Grace unto you: and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
Kegyelem és békesség nektek Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól!
Grace unto you: and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
Kegyelem nektek és békesség az Atyaistentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!
grace (同様に: allurement, charm)
volume_up
báj {名詞}
She admired the subtle grace with which he did the smallest things.
Kleopátra bámulattal adózott a kifinomult báj előtt, amellyel Alex még a legapróbb dolgokat is intézte.
People, though, disagree a little bit about exactly how much blame Grace should get in the accident case.
Az emberek azért kissé eltérő nézeten vannak abban a tekintetben, hogy mennyire vádolható Grace abban az esetben, amikor megtörtént a baj.
He didn't answer me, but I saw his face darken for a moment and then he fell into reverie, with his habitual expression of curiosity and quiet grace.
Az arca előbb elsötétedett, aztán elmerült abba a szokott révedezésbe, amelyen átizzik a kíváncsiság és a csendes báj.
grace (同様に: daintiness, gracefulness, prettiness)
And this time the grace of it no longer mattered to the audience.
A publikumnak ezúttal nem volt fontos a kecsesség.
grace (同様に: favor, goodwill, favour)
volume_up
kegy {名詞}
In the local patois it means grace, or fate, or destiny, or take your pick.
A helyi nyelvjárásban annyit tesz, kegy, vagy sors, vagy végzet.
The volcano — Mount Grace, we called it — blue just when Dook Rogers said it would.
A vulkán - a Kegy-hegy, ahogy mi hívtuk - kitörött, pont mire Dook Rogers mondta hogy fok.
grace
volume_up
grácia {名詞}
I reached out to touch the hair of one of the young Graces.
Kinyújtottam a kezemet, hogy megérintsem az egyik ifjú Grácia haját.
The Three Graces, they were, against the dining room door, and Mona's face seemed to occupy two different places.
Akár a három grácia, olyanok voltak az ebédlő ajtajában, és Mona arca egyszerre két helyen szerepelt.
grace (同様に: benevolence, favor, goodwill, kindliness)
'I shall be the epitome of gentle good grace,' Gurgeh assured her.
A kedvesség és jóindulat mintaképe leszek biztosította Gurgeh a nőt.
grace (同様に: charm, gracefulness)
volume_up
kellem {名詞}
He seemed so weak to her suddenly, so without his usual eloquence and grace.
Hirtelen olyan gyengének rémlett, a szokott kellem és ékesszólás nélkül.
So she created a pair of wonderful beings: exemplars of all the graces and beauties.
Létrehozott tehát két gyönyörű teremtést: a szépség és kellem mintapéldányait.
grace (同様に: discharge, exemption, franchise, freedom)
grace (同様に: forgiveness)
grace
grace
grace
volume_up
malaszt {名詞}
Diotallevi used to say that Hesed was the Sefirah of grace and love, white fire, south wind.
Heszed, monda Diotallevi, a malaszt és a szeretet szefirája, fehér tűz, déli szél.
grace

ハンガリー語での"grace"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

English'The correct form of address when speaking to a Patriarch is Your Grace, Captain.
A helyes megszólítás, amikor egy pátriárkával beszél, kegyelmes uram, százados.
English'Everything points that way, Your Grace,' Tynian said, pushing back his blue cape.
Minden jel arra mutat, kegyelmes uram bólintott Tynian, kék köpenyét hátravetve.
EnglishFor nothing I had seen so far could equal this structure in grace and in height.
Az, amit eddig láttam, meg se közelítette szépségben és nagyságban ezt a templomot.
English'But the Hierocracy's not in session just now, Your Grace,' Sparhawk pointed out.
De a Hierokrácia most éppen nem ülésezik, kegyelmes uram mutatott rá Sparhawk.
EnglishShe pushed down on her elbow and rose from the bed with a powerful, fluid grace.
A nstény ül helyzetbe lökte magát, aztán ruganyos gyorsasággal kipattant az ágyból.
English'Y-your Grace,' Occuda sobbed, falling to his knees, 'how can I ever thank you?'
Ke... kegyelmes uram rebegte Occuda térdre esve , hogyan köszönjem meg önnek?
EnglishI have often badly employed the abundant grace which God has bestowed upon me.
Gyakorta rosszul használtam fel a túláradó kegyelmet, amelyet Isten reám árasztott.
EnglishWho found grace before God and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.
Õ kegyelmet talált Istennél, s könyörgött, hadd építhessen hajlékot Jákob Istenének.
English'Uh - whenever there's opportunity, your Grace,' Kurik answered, flushing slightly.
Uh... amikor csak lehetőségem van rá, kegyelmes uram válaszolta Kurik elvörösödve.
EnglishAt first she had only been dazzled by his dark handsomeness, the grace of his body.
Első pillantásra csak az ifjú sötét szépsége, testének kecsessége ragadta meg.
EnglishSuch is the law, Your Grace, and the vote is to be decided by a simple majority.'
Ez a törvény, kegyelmes uram... és a döntéshez egyszerű többség is elegendő.
EnglishWhen I put my questions to him, he at least had the grace to make me an elucidation.
Amikor feltettem neki a kérdéseimet, ő legalább érthető magyarázattal szolgált...
EnglishSir Pom-Pom departed with poor grace, and again Madouc disposed herself to wait.
Sir Pom-Pom megszégyenülten távozott, Madouc pedig folytatta a várakozást.
EnglishOver and over he relived that fall from grace, that awful moment of the full curse.
Újra és újra átélte azt a bűnbeesést, az átoknak azt a rettenetes pillanatát.
EnglishBut grow in grace and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ.
Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében.
EnglishWit, physical prowess and a multitude of talents to match my natural grace.
Bölcsesség, fizikai erő és még egy rakás képesség társul természetes bájamhoz!
EnglishBind us to yourself and we'll be filled with your grace, we'll be perfected in you.
Kössél magadhoz minket, és mi eltelünk kegyelmeddel, tökéletesedünk általad!
EnglishWith the quiet grace of a lady, she slipped in behind louder, bolder wenches.
A kecses nő több hangosabb és rámenősebb csitri mögött lépett be a kocsmába.
EnglishI have no greater grace than this, to hear that my children walk in truth.
Nincs nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy gyermekeim az igazság útján járnak.
English'The scheme involved an attack on a house in Arcium, your Grace,' Sparhawk replied.
A tervben egy arciai kastély megtámadásáról volt szó, kegyelmes uram felelt Sparhawk.