「broad」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「broad」ハンガリー語 翻訳

EN broad
volume_up
{形容詞}

1. 通常

broad (同様に: large, wide)
The broad and balanced involvement of the participants is of fundamental importance.
Az érintett szereplők széles körű és kiegyensúlyozott részvétele alapvető fontosságú.
This broad social role of payments should constantly be emphasised.
A kifizetések e széles körű társadalmi szerepét folyamatosan hangsúlyozni kell.
Nevertheless, a broad scope should not lead to a fragmentation of the instruments.
A széles hatókör azonban nem vezethet az eszközök felaprózódásához.
Rules of Procedure should be established according to a broad consensus.
Az eljárási szabályzatnak átfogó egyetértésen kell alapulnia.
Europe must lay down broad policy lines, and they must be clear.
Európának átfogó irányvonalakat kell lefektetnie, amelyeknek egyértelműeknek kell lenniük.
I hope that we will have a broad majority in favour of this agreement in this House tomorrow.
Remélem, holnap a tisztelt Házban átfogó többség fogja támogatni ezt a megállapodást.
broad (同様に: capacious, elastic, large, loose)
volume_up
tág {形}
Directive 2000/43 is an important instrument with a broad scope for application.
A 2000/43/EK irányelv tág hatállyal bíró, fontos eszköz.
I will just sum this up very quickly, because it is a broad subject.
Ezt csak igen gyorsan összefoglalom, mivel tág témáról van szó.
It is far too broad and ill-defined, and we would not like to see it set a precedent.
Túl tág és rosszul behatárolt; nem szabadna precedenst teremtenie.
broad (同様に: ample, capacious, large, roomy)
Stark egy tágas, verőfényes rétet pillantott meg.
'I miss the mountains, the rivers, the broad plains, the forests,' I said.
- Hiányoznak a hegyek, a folyók, a tágas síkságok, az erdők - mondtam.
Lodovik and Daneel disembarked from the transport in a broad and almost empty hangar, with room for many ships.
A tágas, majdnem üres hangárban több tucatnyi űrjármű számára volt hely Lodovik és Daneel kiszállt a hajóból.
broad
volume_up
{形} [比]
I have to leave, the stranger rose suddenly, his great cloak wrapped tightly about his broad frame.
Mennem kell állt föl hirtelen az idegen, és összehúzta magán köpenyét.
Cloaked head to foot in robes the color of damp ashes, the Reaper was almost invisible, its face careful concealed within the shadow of a broad hood.
A tetőtől talpig vizes hamuszínbe burkolózott Aratót alig lehetett látni; arcát gondosan elrejtette csuklyája alá.
From out of the vague background emerged a tall, commanding figure in loose-fitting clothes, leaning down to him, a broad hand on his slim shoulder.
Az összefolyó háttérből kivált egy ruhájú, magas, parancsoló alak, aki előrehajolva állt, nagy kezét az ő keskeny vállán nyugtatva.
broad (同様に: barbaric, brusque, brutal, coarse)
You could consider this state boundaries, if you will, those pretty broad outlines.
Államhatároknak is képzelhetik ezeket, azokat a meglehetősen durva körvonalakat.
broad (同様に: broad-minded, tolerant)

2. 旧式

broad
volume_up
nyílt {形} (beszédmód)
It was a good view of downtown, along the broad straight length of Market Street.
Innen jó kilátás nyílt a belvárosra, a Vásártér utca egyenes, hosszú szakasza mentén.
The footbridge opened out onto a broad flagstoned compound flanked by barracks and storehouses.
A gyaloghíd egy kövezett térre nyílt, melynek két oldalán barakkok és raktárak álltak.
His broad, round face was open and friendly.
Széles, kerek arcán nyílt, barátságos mosoly ült.

"broad"の類義語(英語):

broad

ハンガリー語での"broad"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Commission's proposal to organise broad European consultation is to be welcomed.
Üdvözlendő a Bizottság javaslata a széleskörű európai konzultáció szervezésére.
EnglishThey have an argument popular with a broad audience, plus a large population.
- Az ő elképzeléseik hallatlanul népszerűek, és Dahlban a népsűrűség is nagy.
EnglishI believe that we can only do that if we seek out a broad majority together.
Úgy gondolom, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha a nagy többséget megnyerjük.
English. - Well there is certainly a broad range of opinions here.
az EFD képviselőcsoport nevében. - Nos, bizonyára itt igen eltérőek a vélemények.
EnglishShea blinked quickly, struggling to rise as the broad hand held him gently down.
Shea pislogott, föl akart emelkedni, de a nagy kéz gyengéden visszanyomta.
EnglishOn an Orbital as broad as Masaq' these are normally synonymous with continents.
Egy Masaq' méret, teljesen kiépült orbitalon egy-egy plató egy kontinensnek felel meg.
EnglishThe Bowl filled the sky at the end of the broad way, studded with lights.
A fasor végében magaslott az éles reflektorfényekkel kivert, grandiózus stadion.
EnglishHe fell like that, straight forward, holding himself together with his broad hands.
Így esett el, előrezuhanva, két lapát kezével próbálta együtt tartani magát.
EnglishHe was walking around in broad daylight and everyone was scared to make a move.
Ott sétafikált fényes nappal, de annyira féltek tőle, hogy a közelébe se mertek menni.
EnglishWhat is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
Sőt mi több, mindez világos napfénynél történik, és újságírók dokumentálják.
EnglishI wanted to find Plessy and tell him about that crazy broad and the fire hydrants.
Gondoltam, megkeresem Plessyt, és elmondom, mit csinált az a hülye tyúk a tűzcsapokkal.
EnglishBeyond, the ground fell away in a broad depression, from which light leaked like mist.
Az oszlopokon túl egy mély gödör következett, melyből ködként gomolygott elő a fény.
EnglishIt's black as six feet under out there and you ride about like it was broad daylight.
Olyan sötét van, mint a sírban, ti meg úgy galoppoztok, mint fényes nappal!
EnglishThe men call the red stuff ripley, after the broad in the alien movies.
Az emberek "Ripley"-nek hívják ezt a valamit a "Nyolcadik utas" című film után.
English'Holding contact Sierra-Eleven at bearing one-nine-five, broad on the port beam.
Sierra-1 l-es kódnevű kapcsolat egy-kilenc-öt irányban, tőlünk balra.
EnglishHe put his hands on his hips and let them come to him, a broad smile twisting his face.
Csípőre tette a kezét és megvárta, hogy elébe érjenek, miközben szélesen mosolygott.
EnglishHe was hot, and the manacles were heavy, broad iron cuffs with a length of chain between.
Melege volt, a bilincsei lánccal összekötött vasmandzsetták lefelé húzták a kezeit.
EnglishIn this regard, we have organised a broad range of communication activities.
Ezzel kapcsolatban igen sokféle kommunikációs tevékenységet szerveztünk.
EnglishHe was short, broad, and nut-brown, with black curly hair and several days of stubble.
Tömzsi, dióbarna ember volt, göndör fekete hajjal és többnapos borostával.
EnglishI watched Herel's broad, workmanlike hands deftly kneading bread dough.
Herel munkáskezét figyeltem, ahogy gyakorlott mozdulatokkal gyúrja a kenyértésztát.