「is needed」の英語-ノルウェー語辞書

EN

「is needed」ノルウェー語 翻訳

「is needed」の文脈の例文を見てください。

"is needed"に類似した翻訳-ノルウェー語

is 動詞
Norwegian
to be 動詞
to need 動詞
need 名詞
Norwegian

ノルウェー語での"is needed"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

English0:32 At this moment, I knew the girls needed a way to connect with their fathers.
0:32 Da forsto jeg at jentene trengte en måte å komme nærmere fedrene sine på.
English9:01 So now, I had all the topology I needed to replicate the Maltese Falcon.
9:01 Så nå hadde jeg all topologien jeg trengte for å kopiere Malteserfalken.
EnglishAnd there were lots of widows and orphans, people like that, who needed a foster home.
Og da det fantes mange enker og foreldreløse barn, folk som trengte et fosterhjem.
EnglishI needed something to take me out of my pain, an objective to look forward to.
Jeg trengte noe som kunne ta meg vekk fra smerten, et mål å se frem mot.
EnglishGreat creativity is needed to take it all, make it simple and sharp.
Fremragende kreativitet trengs for å gjøre budskapet enkelt og virkningsfullt.
EnglishNo further action is needed; each user is allowed to opt in to Google Now by default.
Ingen ytterligere tiltak er nødvendig, hver bruker har lov til å melde deg på Google Nå som standard.
EnglishHe didn't go around telling people what needed to change in America.
Han gikk ikke rundt og fortalte folk hva som måtte endres i USA.
EnglishGoogle Apps (free edition): No further action is needed; Google Now is turned on by default.
Google Apps (gratisutgave): Du trenger ikke å foreta deg noe. Google Nå er slått på som standard.
EnglishThese girls just needed a way to invite their fathers into their lives on their own terms.
Disse jentene trengte bare en måte å invitere fedrene sine inn i livene deres på, på deres premisser.
EnglishIt needed a context, a culture, a community of other vaginas.
Den trengte en kontekst, en kultur, et fellesskap av andre vaginaer.
EnglishThere was an age in the Age of Empires when you needed those people who can survive under threat.
Der var en tid i Imperienes dager da du trengte slike mennesker som kan overleve under trusler.
EnglishPick up prepaid plans as needed, or get a month-to-month contract with the carrier of your choice.
Pick up prepaid plans as needed, or get a month-to-month contract with the carrier of your choice.
EnglishAnd this is the piece of paper it will be made from, and you can see all of the folds that are needed for it.
Og dette er papiret det skal lages fra, og dere kan se alle brettene som trengs for det.
EnglishIt's because he didn't know that his son needed to hear it.
Det er fordi han ikke visste at sønnen hans trengte å høre det.
English2:15 NT: I needed no models, drawings or experiments.
2:15 NT: Jeg trengte ingen modeller, tegninger eller eksperimenter.
EnglishAfter the war, we needed to direct our enormous production capacity toward creation of products for peacetime.
Etter krigen måtte vi rette vår enorme produksjonskapasitet mot å lage produkter for fredstid.
EnglishI felt as if the books needed me somehow, and they were calling out to me and I was forsaking them.
Jeg følte at bøkene på en eller annen måte trengte meg, og at de ropte ut til meg og at jeg hadde sviktet dem.
EnglishYou'd just have information come to you as you needed it.
Informasjon skulle komme til deg når du trengte det.
EnglishSo we have an ironic problem -- good teachers don't want to go to just those places where they're needed the most.
Så vi har et ironisk problem -- dyktige lærere vil ikke dra til akkurat de stedene der de trengs mest.
EnglishIf additional space is needed, non-owner user accounts may also be removed.
Hvis ekstra plass er nødvendig, kan brukerkontoer som ikke er eier og som ikke har vært i bruk på mer enn tre måneder, også fjernes.

他の言葉

English
  • is needed

もっともっと解釈については、英語-日本語辞書にクリックしてください。