「instead」の英語-ノルウェー語辞書

EN

「instead」ノルウェー語 翻訳

volume_up
stead {名詞}
NO

EN instead
volume_up
{副詞}

1. "in the place of"

instead
So instead I use the Jerry Maguire approach to research.
isteden brukte jeg Jerry Maguire tilnærmingen til forskning.
And instead of sharing money, they become selfish.
Og isteden for å dele penger, blir de egoistiske.
1:35 ♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
1:35 ♫ Vi vil klare oss, side ved side, skulle ha signert med Verve isteden for Sony.
instead (同様に: in lieu of)
And instead of sharing money, they become selfish.
Og isteden for å dele penger, blir de egoistiske.
1:35 ♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
1:35 ♫ Vi vil klare oss, side ved side, skulle ha signert med Verve isteden for Sony.
But instead of just showing us the information, we can take our finger and explore, and see, state by state, exactly how much wind potential there is.
Men isteden for å kun vise oss informasjonen, kan vi ta fingrene våre og utforske, og se, stat for stat, for å se nøyaktig hvor mye vindpotensiale som finnes.
instead
If you're not sure about the contents of the download, click Discard instead.
Hvis du ikke er trygg på innholdet i nedlastingen, klikker du i stedet på Forkast.
You can also temporarily disable the extension, instead of removing it altogether.
Du kan også midlertidig deaktivere utvidelsen i stedet for å fjerne den helt.
Instead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
I stedet for å presse vannet ut, brukte de kanalene til å trekke vannet inn.
instead (同様に: in lieu of)
You can also temporarily disable the extension, instead of removing it altogether.
Du kan også midlertidig deaktivere utvidelsen i stedet for å fjerne den helt.
Instead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
I stedet for å presse vannet ut, brukte de kanalene til å trekke vannet inn.
Instead of paying to keep your airplane in a hanger, park it in your garage.
I stedet for å betale for å ha flyet ditt i en hangar, parkerer du det i garasjen.

"instead"の類義語(英語):

instead
stead

ノルウェー語での"instead"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishPerhaps instead, it's the distortions brought to us of what's really going on.
Kanskje heller, er det distraksjoner, servert oss om hva som egentlig foregår.
EnglishI mean, look: if you can show instead of just describing, that problem goes away.
Jeg mener, se: hvis du kan vise istedenfor bare å beskrive, så forsvinner hele problemet.
EnglishMessages in hidden categories will appear in your Primary category instead.
Messages in hidden categories will appear in your Primary category instead.
EnglishI will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
Jeg vil vise inntekt per person på denne aksen i steden for, fattige her nede, og rike der oppe.
English2:15 But how about reversing its role and having the digital information reach us instead?
2:15 Men hva om vi reverserte rollene og fikk den digitale informasjonen til å nå ut til oss?
EnglishThe first was, instead of the months flying by, forgotten, the time was much more memorable.
Det første var, at istedenfor at månedene flyr forbi, glemt, så blir tiden mye mer minneverdig.
EnglishInstead of deleting entire categories of your browsing data, you can pick specific items to delete.
Du kan velge bestemte elementer som skal slettes fra nettlesingsloggen.
EnglishPriority Inbox users have Important Only instead of Primary Only.
Priority Inbox users have Important Only instead of Primary Only.
EnglishI decided that I'd rather be an organic farmer instead.
Men jeg bestemte meg for at jeg heller ville bli en økologisk bonde.
EnglishAnd so instead of giving orders, you're now building consensus and you're building a sense of shared purpose.
Så istedenfor å gi ordrer, må du nå bygge konsensus og du bygger en følelse av felles formål.
EnglishSo instead of trying to make a car that can fly, we decided to try to make a plane that could drive.
Så istedet for å prøve å lage en bil som kan fly, bestemte vi oss for å prøve å lage et fly som kan kjøre.
EnglishFor the final amounts and reconciliation, please visit your Google Wallet Merchant Center account instead.
For å finne de endelige beløpene og avstemmingen må du gå til Google Wallet Selgersenter-kontoen din.
EnglishSo that instead of spending it the way you usually spend it, maybe if you spent it differently, that might work a little bit better.
Så det er feil, faktisk, hvis du tenker, at du faktisk ikke bruker det riktig.
EnglishMenu options will read “delete” instead of “insert.”
Menu options will read “delete” instead of “insert.”
EnglishAnd you also know many religious people who hide behind their sanctity instead of doing good works.
Og du vet også hvor mange religiøse mennesker som skjuler seg bak sin fromhet istedet for å gjøre noe positivt arbeid.
EnglishWhat we need instead is an average density that rises to a level where we don't drive as much and so on.
Hva vi trenger istedet er en gjennomsnitts-tetthet som øker til et nivå hvor vi ikke kjører like mye, og så videre.
EnglishBy default, your address bar uses Google to return search results, but you can choose to use another search engine instead.
Som standard bruker adressefeltet Google som søkemotor, men du kan velge å bruke en annen søkemotor.
EnglishSo imagine, instead of just people in Canada, we said, "Name the last time you spent money on yourself or other people.
Forestill dere, istedet for bare folk i Canada vi sa: "Fortell om sist du brukte penger på deg selv eller andre.
EnglishIf so, see the update error article instead.
Les denne artikkelen om oppdateringsfeil.
EnglishThe implication is not you should buy this product instead of that product and that's the way to make yourself happier.
Så implikasjonen er ikke at du skal kjøpe enten det ene eller andre produktet og det er måten å gjøre deg selv lykkeligere.