「willingness」の英語-チェコ語辞書

EN

「willingness」チェコ語 翻訳

EN willingness
volume_up
{名詞}

willingness (同様に: alacrity, attentiveness, compliancy, wiliness)
Today that willingness is not evident, and so we will vote against granting this exemption.
Dnes není tato ochota patrná, a proto budeme hlasovat proti udělení této výjimky.
Tunisia's willingness to cooperate with the EU is an opportunity that we should grasp with both hands.
Ochota Tuniska spolupracovat s EU je příležitost, které se můžeme směle chytit.
Let us hope for some willingness on the part of the Member States.
Doufejme, že se na straně členských států objeví ochota.
willingness (同様に: good will, goodwill)
willingness (同様に: aspiration, effort, endeavor, endeavour)

"willing"の類義語(英語):

willing

チェコ語での"willingness"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis takes time and requires a willingness to cooperate, coordinate and change mindsets.
Chce to čas a vyžaduje to ochotu spolupracovat, koordinovat a měnit mentalitu.
EnglishI would therefore like to thank you for your willingness to adopt these laws so quickly.
Rád bych vám proto poděkoval za vaši ochotu schválit tyto právní normy tak rychle.
EnglishI also wish to thank the shadow rapporteurs for their contributions and their willingness.
Chci také poděkovat stínovým zpravodajům za jejich příspěvky a za jejich snahu.
EnglishThe treaty gives us the capacity to act but we need the willingness to act together.
Smlouva nám dává oprávnění jednat, ale potřebujeme vůli jednat společně.
EnglishObviously we commend the Hungarian authority's willingness to amend the legislation.
Samozřejmě chválíme ochotu maďarských orgánů ke změně právních předpisů.
EnglishThe Government has to show its willingness and ability to take more effective action.
Vláda musí projevit svou ochotu a schopnost přijmout účinnější opatření.
EnglishThis is why we need more common global willingness and less common rhetoric.
Proto potřebujeme více společné globální ochoty a méně společných řečí.
EnglishMember States have shown different degrees of willingness to take former inmates.
Členské státy prokázaly rozdílnou míru ochoty přijmout bývalé vězně.
EnglishWe also welcome the willingness to consider using the Temporary Protection Directive.
Vítáme také odhodlání uvažovat o uplatňování směrnice o dočasné ochraně.
EnglishI welcome the willingness to create the conditions to increase investment in gas networks.
Vítám vůli vytvořit podmínky ke zvýšení investic do plynárenských soustav.
EnglishDespite a great willingness on our part, I have also noted the reluctance of the Americans.
Navzdory velké ochotě na naší straně jsem stejně tak zaznamenal zdráhání se Američanů.
EnglishI would therefore like to thank you for your willingness to adopt this joint resolution.
Ráda bych vám proto poděkovala za vaši ochotu toto usnesení přijmout.
EnglishSlovakia, Italy and other Member States have declared their willingness to accept detainees.
Slovensko, Itálie a další členské státy vyjádřily vůli přijmout zadržené.
EnglishThe Member States can play a part in this in order to underline their willingness to make savings.
Členské státy by se na tom mohly podílet, aby tak zdůraznily svoji vůli šetřit.
EnglishWe have indicated our willingness to work with subregions, if that is what the ACP states wish.
Naznačili jsme svoji ochotu spolupracovat se subregiony, pokud si to státy AKT přejí.
EnglishAt its first reading, we demonstrated our willingness to improve the existing text.
Při prvním čtení jsme prokazovali vůli zlepšit stávající znění.
EnglishYou have given us positive messages and confirmed your willingness to act.
Předala jste nám pozitivní zprávy a potvrdila svoji ochotu jednat.
EnglishThe Commission confirms its willingness to seek a compromise with Parliament and Council.
Komise potvrzuje svou ochotu usilovat o dohodu s Parlamentem a Radou.
EnglishMoreover, there is a complete lack of willingness on the Russian side to engage with the NGOs.
Navíc je na ruské straně naprostý nedostatek ochoty se zabývat nevládními organizacemi.
EnglishFinally - and we are directing this to the Commission - there is the problem of willingness to act.
Konečně - a toto směrujeme na Komisi - je zde problém týkající se vůle jednat.