「willing」の英語-チェコ語辞書

EN

「willing」チェコ語 翻訳

volume_up
will {名詞}

EN willing
volume_up
{形容詞}

willing (同様に: accommodating, compliant, disposed, obliging)
volume_up
ochotný {形男}
They're going to be willing to brainstorm, name suspects, provide details.
Bude ochotný diskutovat, jmenovat podezřelé, říkat detaily.
It is unacceptable that there are states which are not even willing to engage in a debate.
Je nepřijatelné, že existují státy, které nejsou ani ochotny zapojit se do diskuze.
It seems that no one is willing to deal with the subject.
Zdá se, že nikdo není ochotný se tímto tématem zabývat.

"willing"の類義語(英語):

willing
will

チェコ語での"willing"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Commission is willing to support the Member States to address these issues.
Komise je nakloněna podpoře členských států při jednání o těchto záležitostech.
EnglishAnd they were willing to work very cheap, for stock options that never came.
A byli ochotni pracovat za velice málo a čekali na odměnu, která nikdy nepřišla.
EnglishAnd they said, "Would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
A ptali se jich, "Byli byste ochotní mít sklad jaderného odpadu ve vaší obci?"
EnglishIs it willing to take measures further to strengthen external EU borders?
Je odhodlána přijmout další opatření s cílem posílit ochranu vnějších hranic EU?
EnglishThose who are willing to deploy any means in the name of an idea are lying in wait.
Ti, kdo hodlají využít jakékoli prostředky ve jménu ideje, čekají v záloze.
EnglishThey are willing to employ workers from countries such as Ukraine and Belarus.
Jsou ochotni zaměstnávat pracovníky ze zemí jako je Ukrajina a Bělorusko.
EnglishThus, I support any initiative willing to get rid of the Strasbourg seat.
Podporuji proto jakoukoliv iniciativu, která má za cíl zrušit sídlo ve Štrasburku.
EnglishAbove all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
Především bychom chtěli čínskému lidu poskytnout pomoc, kterou potřebuje.
EnglishThat's how distant we are from even meeting an air force willing to fly against ours.
Tak moc jsme vzdáleni od střetu leteckých sil od sil ochotných vzlétnout proti našim.
EnglishI asked the new Presidency whether it was willing to continue negotiations.
Dotázala jsem se tedy nového předsednictví, jestli je ochotné v jednáních pokračovat.
EnglishI hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
Doufám, že vysoký představitel je ochoten vyvinout úsilí v tomto směru.
EnglishI will not be selling out my principles as some in this Chamber are willing to do.
Na rozdíl od některých poslanců tohoto Parlamentu své zásady nezradím.
EnglishIn Poznan we have to show that Europe is willing and able to go further than a 20% reduction.
V Poznani musíme ukázat, že Evropa chce a dokáže dosáhnout více než 20% snížení.
EnglishWhat is the use of wonderful plans if there is no one willing to invest in them?
K čemu jsou úžasné plány, není-li nikdo ochoten do nich investovat?
EnglishIs it willing to help push them in the negotiations over the coming days?
Je ochotna pomoci prosadit tyto návrhy v jednáních v průběhu příštích dní?
EnglishThis was the result of compromises being made and which received willing support.
Je výsledkem dohodnutých kompromisů, které získaly ochotnou podporu.
EnglishAre you willing to accept this certificate for the purposes of receiving encrypted -cont-.
Prejete si prijmout tento certifikát za úcelem prijímání šifrovaných -cont-.
EnglishMany patients are asked by their doctor whether they are willing to take part in a study.
Mnoha pacientům lékař položí otázku, zda mají zájem být do studie zařazeni.
EnglishWe are willing to do all of these, and the submitted report talks about all of these.
To všechno jsme ochotni udělat a stejně o tom hovoří předložená zpráva.
EnglishAfter all, in that spirit, we were quite willing to have a compromise coming from Kigali.
Konec konců v tomto duchu jsme projevili dost ochoty přistoupit na kompromis z Kigali.