「will choose」の英語-チェコ語辞書

EN

「will choose」チェコ語 翻訳

CS

EN will choose
volume_up
{動詞}

1. "future tense"

will choose (同様に: will select)
But if you offer kids two piles of laundry to fold, the small pile or the big pile, which will they choose?
Ale když nabídnete dítěti dvě hromádky prádla ke složení, malou nebo velkou hromádku, kterou si vybere?
If you could ask a baby whether it wanted its mum or a day-care centre, it would always choose mum.
Kdybyste se mohli zeptat dítěte, jestli chce matku nebo zařízení denní péče o děti, vždy si vybere matku.
When he's feeling particularly artistic, he'll crop them and choose interesting effects, like black and white or sepia tone.
Když má obzvlášť uměleckou náladu, snímky ořízne a vybere pro ně zajímavé efekty, například černobílý efekt nebo sépiový tón.

"will choose"に類似した翻訳-チェコ語

will 名詞
will 動詞
to choose 動詞

チェコ語での"will choose"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Ano, je vaším právem jednat tak, jak chcete, ale je to také vaše odpovědnost.
EnglishMany people, especially younger people, lose sight of that or choose to ignore it.
Mnozí lidé, zejména mladí, na něj neberou ohled nebo jej dobrovolně přehlížejí.
EnglishTrue equality is having the right to choose and not be judged for these choices.
Skutečná rovnost znamená mít právo volby a nebýt za taková rozhodnutí souzen.
EnglishIf we need to economise, we would do better to choose different areas of the budget.
Pokud budeme muset šetřit, bylo by lepší zaměřit se na odlišné oblasti rozpočtu.
EnglishYour picture or graphics editing program might also let you choose color profiles.
Také program pro úpravu obrázků nebo grafiky může povolit výběr profilů barev.
EnglishThey could also transfer their registered office to any Member State they choose.
Mohly by také přemisťovat své sídlo do kteréhokoli členského státu, který si zvolí.
EnglishWhichever you choose, your favorite sites will be right at your fingertips.
Bez ohledu na to, kterou možnost zvolíte, oblíbené weby budete mít vždy po ruce.
EnglishKeep the photo simple and choose shapes that are easy to remember and to draw.
Použijte jednoduchou fotku a zvolte tvary, které se snadno pamatují a kreslí.
EnglishOnly choose CBR or Quality VBR encoding modes in Windows Media Profile Editor.
V programu Windows Media Profile Editor zvolte režim kódování CBR nebo Kvalitní VBR.
EnglishFor more information, see Choose a picture for your user account and Start menu.
Další informace naleznete v tématu Výběr obrázku pro uživatelský účet a nabídku Start.
EnglishThen choose an address from your contacts, or type a new one into the To box.
Pak zvolte nějakou adresu ze svých kontaktů nebo zadejte novou adresu do pole Komu.
EnglishSwitch to another theme, wait a few moments, and then choose the RSS theme again.
Přepněte na jiný motiv, chvíli počkejte a pak znovu zvolte tento motiv RSS.
EnglishChoose For 1 week to automatically delete shows one week after they were recorded.
Výběrem možnosti Na 1 týden automatiky odstraníte pořady týden po nahrávání.
EnglishFor more information, see Choose a picture for your user account and Start menu.
Další informace naleznete v tématu Výběr obrázku pro uživatelský účet a nabídku Start.
EnglishTo do this, choose the Remove this listing from my Google Places account option.
To provedete tak, že vyberete možnost Odebrat tento zápis z účtu Adresáře míst Google.
EnglishMany AdWords customers choose to use Google Analytics for conversion tracking.
Mnoho zákazníků služby AdWords měří konverze pomocí služby Google Analytics.
EnglishI don't mean they can't or they're not allowed to, they just often choose not to.
Tím nemyslím, že by nemohli či nesměli. ~~~ Prostě se jen často rozhodnou je nenosit.
EnglishTherefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Proto si myslím, že je třeba dát vypomáhajícím manželům nebo manželkám možnost volby.
EnglishEveryday, people from neighbouring countries choose Luxembourg as their work place.
Každý den si lidé ze sousedních zemí vybírají Lucembursko jako místo pro svou práci.
EnglishChoose your speaker configuration, and then play a chime sound to test it.
Nastavte konfiguraci reproduktorů a potom je otestujte přehráním zvuku zvonění.