「will answer」の英語-チェコ語辞書

EN

「will answer」チェコ語 翻訳

CS

EN will answer
volume_up
{動詞}

1. "future tense"

will answer (同様に: will reply)
He has informed us that he will answer Mrs Doyle's questions in writing.
Informoval nás, že na otázky paní Doyleové odpoví písemně.
I am sure that the Spanish colleagues here in the House will give a different answer.
Jsem si jist, že španělští kolegové zde ve sněmovně odpoví jinak.
The Commissioner heard the question and if he sees fit to answer in writing, he may do so.
Pan komisař si otázku vyslechl, a pokud uzná za vhodné, odpoví na ni písemně.

"will answer"に類似した翻訳-チェコ語

will 名詞
will 動詞
answer 名詞
to answer 動詞

チェコ語での"will answer"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishSee articles and videos that answer the most common questions about our products.
Projděte si články a videa s nejčastějšími dotazy týkajícími se našich produktů.
EnglishMr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.
Pane předsedající, položila jsem přímou otázku Radě a ráda bych dostala odpověď.
EnglishThat is my question to you, and I would ask you to be specific in your answer.
Tuto otázku bych vám chtěl položit a rád bych, abyste mi dala konkrétní odpověď.
EnglishI also want to answer the specific question that was raised about the sanctions.
Ráda bych zodpověděla i konkrétní otázku, která byla položena ohledně sankcí.
EnglishWe will send answers in written form to the questions we had no time to answer.
Na otázky, které pro nedostatek času nebyly zodpovězeny, zašleme písemnou odpověď.
EnglishSo this is a question that it is fair to ask and it is difficult to get an answer.
Takže to je otázka, kterou je poctivé si položit, a je těžké na ni dostat odpověď.
EnglishThat is the first good answer I have received from the Council on this subject.
Toto je první uspokojivá odpověď, kterou jsem od Rady k tomuto tématu dostal.
EnglishNo, the answer to the crisis is not to shy away from it or resort to protectionism.
Ne, odpovědí na krizi není ukrývat se před ní nebo se uchýlit k protekcionismu.
EnglishIt is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
Je to situace připomínající Hlavu XXII a odpověď nelze najít jen tak snadno.
EnglishAs the example of Iceland shows, orderly state bankruptcy can be the right answer.
Jak dokládá příklad Islandu, správnou odpovědí může být řízený státní bankrot.
EnglishYou are a populist and it is too easy for you to answer all your own questions.
Jste populista a je pro vás až příliš snadné zodpovědět všechny své vlastní otázky.
EnglishWell, there are many answers, but one answer surely is, we see a lot of winners.
No, existuje mnoho odpovědí, ale jedna z nich je jistá, vidíme mnoho vítězů.
EnglishThe question that you will ask will determine much of the answer that you get.
Otázka, na kterou se budete ptát, ovlivní významně odpověď, kterou dostanete.
EnglishTo these questions there is a single answer: the Roma issue is a European issue.
Na tyto otázky existuje jediná odpověď: romská otázka je otázkou evropskou.
EnglishThis is an important question I am putting to you and I would really like an answer.
Otázka, kterou vám kladu, je důležitá, a opravdu rád bych na ni slyšel odpověď.
EnglishMy group has not found the conclusive answer, but we certainly have many more doubts.
Moje skupina nenašla definitivní odpověď, ale má určitě daleko více pochybností.
EnglishMr Rübig, you know my answer, of course, but I am grateful for your question.
Pane Rübigu, vy moji odpověď samozřejmě znáte, ale jsem za Vaši otázku vděčný.
English(DE) Thank you very much, Mr Oettinger, for your clear and convincing answer.
(DE) Velmi vám děkuji, pane Oettingere, za vaši jasnou a přesvědčivou odpověď.
EnglishThe EGF is not the answer to this crisis, but it is a considerable, significant help.
EFG sice není odpovědí na tuto krizi, ale představuje nemalou a významnou pomoc.
EnglishIn this case, too, the answer is that we need more involvement from Europe, not less.
V tomto případě také platí, že potřebujeme větší, nikoliv menší zapojení Evropy.

他の言葉