「upon」の英語-チェコ語辞書

EN

「upon」チェコ語 翻訳

CS

EN upon
volume_up
{前置詞}

upon (同様に: for, of, on, onto)
volume_up
na {前}
Therefore, the competitiveness of the economy is going to depend upon energy.
Proto bude konkurenceschopnost ekonomiky záviset na energetice.
Trade in the global market depends upon a country's produce being promoted.
Obchod na celosvětovém trhu závisí na propagování výrobků konkrétní země.
The agreements ought to be founded upon equality, probity and reciprocity.
Dohody by se měly zakládat na rovnosti, poctivosti a reciprocitě.
upon (同様に: above, over, hyper-)
volume_up
nad {前}
The report reflects upon the various options in EU Member States.
Zpráva se zamýšlí nad možnými opatřeními členských států EU.
We call upon the leadership of the European Parliament to insist upon the resumption of these television broadcasts over Asia.
Apeluji na vedení Evropského parlamentu, aby se zasadilo o obnovení vysílání této televize nad Asií.
However, on occasions such as this, we must also reflect upon the meaning of such an historical moment.
Při takovýchto příležitostech se však musíme zamýšlet i nad smyslem daného historického okamžiku.
upon (同様に: about, by, for, regarding)
volume_up
o {前}
We look very seriously upon all reports of the suspension of Schengen.
Velmi vážně se zabýváme všemi informacemi o pozastavení schengenského prostoru.
Only in this way can the future status of Nagorno-Karabakh be decided upon.
Jen tak může být rozhodnuto o budoucím statusu Náhorního Karabachu.
towards the eventual adoption of the euro upon fulfilment of the
zatím euro nezavedou, budou povinny usilovat o to, aby po splnění
upon (同様に: after, along, by, during)
volume_up
po {前}
towards the eventual adoption of the euro upon fulfilment of the
zatím euro nezavedou, budou povinny usilovat o to, aby po splnění
Commissioner, I believe that we are called upon to do important work here.
Paní komisařko, domnívám se, že je po nás žádáno, abychom zde zajistili významný kus práce.
In fact, that equality is trampled upon in the European Union.
Po této rovnosti se v podstatě v Evropě šlape.
upon (同様に: at, beside, during, on)
volume_up
při {前}
With steady focus on this goal, we are thus called upon today to move forward.
Při trvalém soustředění na tento cíl tedy dnes musíme pokročit kupředu.
Windows does this by saving system info to a file upon shutdown.
Systém Windows to provede tak, že při vypnutí uloží systémové informace do souboru.
In some cases a permanent contract can be offered directly upon recruitment.
V některých případech je možno smlouvu na dobu neurčitou nabídnout ihned při nástupu do zaměstnání.

チェコ語での"upon"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWith the Treaty of Lisbon, we conferred nationality upon the residents of the EU.
S Lisabonskou smlouvou jsme osobám s bydlištěm v EU udělili státní příslušnost.
EnglishFrankly, what you have been engaged upon is nothing better than a giant deceit.
Upřímně řečeno, to, v čem jste se angažovali, není nic lepšího než obrovský podvod.
EnglishIn the first half of 2008, events have followed one upon the other, thick and fast.
V první polovině roku 2008 ze všech stran přicházela jedna událost za druhou.
EnglishSo, it's not a question of if, but a question of when peak oil will come upon us.
Není to tedy otázka "jestli", je to otázky "kdy" nás ropná krize dostihne.
EnglishYou'll see, the conversation changes depending upon who's sitting around the table.
Jak uvidíte, konverzace se opravdu mění podle toho, kdo je zrovna přítomen.
EnglishLet me start with a few remarks about the general issues you touched upon.
Dovolte mi začít několika poznámkami k všeobecným otázkám, kterých jste se dotkli.
EnglishIf they do not appear in the final text, I will call upon my group to vote against it.
Neobjeví-li se v konečném textu, vyzvu svou skupinu, aby hlasovala proti němu.
EnglishAccordingly, no maximum CO2 emission value has been agreed upon for new power plants.
Proto dosud nebyla dohodnuta maximální hodnota emisí CO2 pro nové elektrárny.
EnglishSimplification of the rules is another fundamental point touched upon in the report.
Dalším základním bodem, kterého se zpráva dotýká, je zjednodušení předpisů.
EnglishWe also understand the effects such natural disasters have upon other countries.
Právě tak chápeme, jaké následky mohou mít takového přírodní katastrofy pro ostatní země.
EnglishThat must be embarked upon, Mr Giegold, well before we talk about a ban.
Musí tak činit, pane Giegolde, ostatně mnohem dříve než bude samotný zákaz nutný.
EnglishThey are also the bedrock upon which the laws of my country have been written.
Jsou to také základní principy, podle nichž byly sepsány zákony mé země.
EnglishWe're able to draw upon specialization and exchange to raise each other's living standards.
Jsme schopni čerpat ze specializace a směny k růstu životní úrovně každého z nás.
EnglishThis was a proper suggestion, which had come from this House, and which was acted upon.
To byl správný návrh, který přišel z Parlamentu a podle něhož jsme jednali.
EnglishWhat we already agree upon rather are principles and things that go without saying.
Spíše zde souhlasíme se zásadami a záležitostmi, které jsou samozřejmé.
EnglishI wonder, however, whether the road we are about to embark upon is the right one.
Zajímalo by mne však, zda cesta, kterou se chceme ubírat, je správná.
EnglishThis is a concept which we increasingly draw upon and which is important in our policy.
Toto je koncepce, k níž jsme dospěli a která je pro naši politiku důležitá.
EnglishWe call upon the Council of Ministers to improve the proposal in the following ways:
Vyzýváme Radu ministrů, aby následujícím způsobem vylepšila tento návrh:
EnglishBut none of us wish to belittle the unimaginable suffering inflicted upon Ukraine.
Nikdo z nás si ale nepřeje zlehčovat nepředstavitelné utrpení, jež bylo Ukrajině způsobeno.
EnglishIt is a sheer waste of time to expand upon proposals for own resources and European taxes.
Zabývat se návrhy vlastních zdrojů a evropských daní je naprostá ztráta času.