「success」の英語-チェコ語辞書

EN

「success」チェコ語 翻訳

EN success
volume_up
{名詞}

success (同様に: accomplishment, achievement)
Success at the summit will, therefore, amount to success regarding the three aspirations.
Úspěch na vrcholné schůzce proto bude znamenat úspěch v těchto třech cílích.
I consider that to be a great success, and a success of European policy.
Považuji to za velký úspěch a za úspěch evropské politiky.
Ladies and gentlemen, the success of the Hungarian Presidency also means success for Europe.
Dámy a pánové, úspěch maďarského předsednictví znamená i úspěch pro Evropu.
success (同様に: expediency, haste, hastiness, speed)
success
volume_up
zdar {男}

"success"の類義語(英語):

success

チェコ語での"success"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIf Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
Má-li být úspěšná Kodaň v roce 2009, musíme nejprve uspět v Poznani v roce 2008.
EnglishFirst of all, we, as the Commission, are committed to making the EEAS a success.
Nejprve předesílám, že nám jakožto Komisi záleží na tom, aby EEAS byla úspěšná.
EnglishBoth rapporteurs make the assessment that the monetary union has been a success.
Oba zpravodajové dospěli ve svém hodnocení k závěru, že měnová unie je úspěšná.
EnglishEurope's big success has in fact been to promote reforms in candidate countries.
Velkým úspěchem Evropy je ve skutečnosti prosazení reforem v kandidátských zemích.
EnglishReaching success, I always focused on clients and projects, and ignored the money.
Pro dosažení úspěchu jsem se vždy staral o klienty a projekty a ignoroval peníze.
EnglishI can see that Rondoron has completed 553 trades with a 100 percent success rate.
Vidím, že rondoron již uskutečnil/la 553 transakcí se stoprocenntí úspěšností.
EnglishMr President, the summit will only be a success if binding agreements are reached.
Pane předsedo, summit bude úspěšný pouze tehdy, bude-li dosaženo závazných dohod.
EnglishTake the example of Kosovo, which to my mind is a European Union success story.
Vezměme si jako příklad Kosovo, které je podle mého mínění úspěchem Evropské unie.
EnglishEuropean governance is the sine qua non of the success of our common project.
Evropská správa je zcela nezbytnou podmínkou úspěchu našeho společného projektu.
EnglishI appeal to consumers to actively contribute to the success of such collection.
Žádám spotřebitele, aby aktivně přispívali k úspěšnému provádění tohoto sběru.
EnglishWith your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
Jsem přesvědčen, že s vaší podporou můžeme na konferenci v Kodani dosáhnout úspěchu.
EnglishThere will be no success in rebalancing growth without addressing currency tensions.
Bez vyřešení měnového napětí se nám nepodaří dosáhnout úspěšného vyvážení růstu.
EnglishAnd the area where we could really achieve great success is precisely Cyprus.
A oblastí, kde bychom skutečně mohli dosáhnout velkého úspěchu, je právě Kypr.
EnglishThis success is due to the fact that the time spent on formalities can be reduced.
Příčinou tohoto úspěchu je skutečnost, že čas trávený formalitami lze omezit.
EnglishAll citizens need to partake in the digital revolution for it to become a success.
Digitální revoluce se musí zúčastnit všichni občané, jestliže má být úspěšná.
EnglishWe would like a single database and results table to measure success and excesses.
Chtěli bychom jednu databázi a tabulky výsledků pro měření úspěchu a rozdílů.
EnglishWe have a common responsibility and therefore our success or failure is shared.
Máme společnou odpovědnost, a proto jsou i naše úspěchy či nezdary společné.
EnglishI would like to take this opportunity to wish him every success in his new job.
Rád bych této příležitosti využil a popřál mu mnoho úspěchů v jeho novém zaměstnání.
EnglishWhat we need is less navel-gazing and more reports of success from the European Union.
Potřebujeme méně pasivního sebepozorování a více zpráv o úspěchu v Evropské unii.
EnglishIf we could set a three-year limit for this, it would be a great success for all of us.
Kdyby zde byla zavedena tříletá lhůta, bylo by to pro nás všechny velmi úspěšné.