「sights」の英語-チェコ語辞書

EN

「sights」チェコ語 翻訳

volume_up
sight {名詞}

EN sights
volume_up
{複数形}

sights
volume_up
památky {女複}
Immerse yourself in Japan with a free Windows theme that brings the country's cityscapes, historical sights, and natural beauty to your desktop.
Objevte Japonsko díky bezplatnému motivu pro Windows, který na vaši plochu přinese panoramata měst, historické památky i přírodní krásy této země.
It is an extremely important resource for the whole of the European Union, including the countries of Central and Eastern Europe, which have their own sights and their own potential to be developed.
Jedná se o velmi důležitý zdroj pro celou Evropskou unii, a to včetně zemí střední a východní Evropy, které mají své vlastní památky a vlastní potenciál, který je třeba rozvíjet.
sights
sights (同様に: looks, views)
volume_up
pohledy {男複}
It's mostly unexplored, and yet there are beautiful sights like this that captivate us and make us become familiar with it.
Je převážně neprozkoumaný, a stále poskytuje pozoruhodné pohledy jako tento jež nás uchvacují a díky nimž se pro nás stává důvěrně známým.
sights
sights
volume_up
zraky {男複}

"sight"の類義語(英語):

sight

チェコ語での"sights"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe are really only asking you for one thing: to set your sights higher.
Žádáme vás opravdu pouze o jedinou věc: abyste nastavili laťku výše.
EnglishThe Bert Rutans and Richard Bransons of this world have got this in their sights and I salute them.
Lidé jako Bert Rutans a Richard Branson toto mají nadohled a já jim smekám.
EnglishIf we lower our sights, we will never achieve the two degree goal.
Snížíme-li naše nároky, nikdy tohoto dvoustupňového cíle nedosáhneme.
EnglishThey were just beyond our sights.
Země měla vždy své limity, ty jen byly mimo náš dohled.
EnglishWe need to take advantage of this opportunity and raise our sights.
Musíme se chopit této příležitosti a hledět výše.
EnglishWe are saddened that some Members have set their sights on watering down criticism of Russia's human rights record.
Mrzí nás, že některé členské státy se zaměřují na oslabování kritiky případů porušování lidských práv v Rusku.
EnglishUp-to-date reports on the Europe-wide illegal trade in pesticides indicate that this needs to be brought more firmly into our sights.
Aktualizované zprávy o nelegálním obchodování s pesticidy po celé Evropě ukazují, že se na to musíme více soustředit.
EnglishSo, having attacked the postal service, the railways and the energy and electricity sectors, Brussels now has vehicle manufacturers in its sights.
Brusel se takto po poštách, železnici, energetice a elektrárenském odvětví zaměřuje nyní na automobilovou výrobu.
EnglishDon’t worry, because these sites will help you to learn more about the way of life in this hospitable country with many sights and attractions.
Nemějte obavy, na těchto stránkách se dozvíte více o životě v této pohostinné zemi nabízející mnoho památek a zajímavostí.
English(NL) Mr President, the climate change summit has to succeed, and so Europe must speak with one voice and set its sights high in the negotiations.
(NL) Pane předsedo, summit o změně klimatu musí být úspěšný, a Evropa proto musí mluvit jedním hlasem a stanovit si pro jednání vysoké cíle.
EnglishFinally, the CO2 legislation which we shall be approving in the next few weeks is the perfect opportunity to set our sights high.
Na závěr, právní předpisy v oblasti emisí CO2, které budeme schvalovat v příštích několika týdnech, představují skvělou příležitost se na tuto oblast zaměřit.
EnglishOur goal is 'greening', an industry that can turning its sights towards achieving a new compatibility with our targets in terms of fighting climate change.
Naším cílem je "ekologizace", průmysl, který je schopný zaměřit se na dosažení nové shody s našimi cíli, které se týkají boje proti klimatickým změnám.
EnglishThose institutions - this institution - have been a great success, but now we have to set our sights on the challenges of this new century I referenced in the beginning.
Tyto instituce - tato instituce - byly velkým úspěchem, nyní však musíme obrátit svou pozornost k výzvám nového století, které jsem zmiňoval na začátku.
EnglishWe ask you to set your sights higher to ensure that the European project continues on track and does not become stalled, because that would cost us our future.
Žádáme vás, abyste nastavili laťku výše, abychom zajistili, že evropský projekt bude pokračovat podle plánu a nedojde k jeho vykolejení, protože to by nás stálo naši budoucnost.
EnglishIn our view, this budget sets our sights increasingly on war instead of on crisis management and the Left in the European Parliament will not, therefore, support this budget.
Podle našeho názoru je tento rozpočet ve zvýšené míře zaměřen na válku, a nikoli na zvládání krize, a levice v Evropském parlamentu proto tento rozpočet nepodpoří.
EnglishIn both these matters the EU needs to raise its sights, although in theory we can be proud of the fact that we have always been leading on global climate protection.
V obou těchto otázkách potřebuje EU zvýšit svůj výhled, třebaže teoreticky se můžeme pyšnit tím, že jsme vždy zastávali vedoucí pozici, pokud jde o ochranu světového klimatu.
EnglishAt the same time, the EU has its sights trained on state subsidies for ports; it is preparing for their abolition or drastic curtailment, thus paving the way for their privatisation.
Zároveň se EOU zaměřuje na státní dotace pro přístavy, připravuje se na jejich zrušení nebo drastické snížení, čímž si připravuje cestu k privatizaci přístavů.
EnglishSo far the Commission has 17 of the 27 Member States in its sights for having an excessive deficit, with estimates showing that another three Member States will soon be in the same situation.
Komise v současné době sleduje 17 z 27 členských států, jejichž rozpočtový schodek je nadměrný, a odhaduje se, že další tři členské státy se brzy dostanou do stejné situace.