「service」の英語-チェコ語辞書

EN

「service」チェコ語 翻訳

EN service
volume_up
{名詞}

service (同様に: duty)
No personally identifiable information is ever collected by the validation service.
Služba ověření nikdy neshromažďuje žádné identifikovatelné osobní údaje.
These questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Uvedené dotazy zodpověděla Evropská poradenská služba pro spotřebitele.
If the service recognizes the file type, it will suggest a program for you to install.
Pokud služba rozpozná typ souboru, doporučí vám, jaký program nainstalovat.
service (同様に: care, maintaining, maintenance, upkeep)
Today we see the result: higher prices, poorer maintenance, and also often poorer service.
Dnes vidíme výsledek: vyšší ceny, horší údržba a často i horší služby.
Only the secondary market (repair and maintenance services and supply of spare parts) would remain subject to a specific exemption regime.
Zvláštnímu režimu by podléhal jen sekundární trh (opravy, údržba a zásobování náhradními díly).
Everything directly related to the service would be considered part of working time; for example, paperwork, maintenance and general administration.
Vše, co je v přímém vztahu k provozu, by bylo považováno za součást pracovní doby - například kancelářská práce, údržba a obecně celá administrativa.
service (同様に: ceremony, rite, ceremonial)
Madam President, last week, I met a man in my local church who was arranging his son's memorial service.
Paní předsedající, minulý týden jsem ve svém místním kostele potkala muže, který připravoval obřad na památku svého syna.

チェコ語での"service"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishA service that represents the European Union in geographic and gender terms too.
Se službou, která představuje Evropskou unii v zeměpisném i v genderovém smyslu.
EnglishVoters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
Voliči si brzy uvědomí, že toto zhoršení v oblasti služeb nastalo díky Evropě.
EnglishIt is up to Member States to decide on how to finance public service broadcasting.
Je na členských státech, aby se rozhodly, jak financovat veřejnoprávní vysílání.
EnglishIn this way we could ensure that the service operated in a more equitable fashion.
Tímto způsobem bychom mohli zajistit fungování služby spravedlivějším způsobem.
EnglishA wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.
Moudrý člověk ví, jako použít tyto morální schopnosti ve službě správným cílům.
EnglishThis text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Tento text vysílá poskytovatel televizních služeb spolu s televizním signálem.
EnglishI would not be doing European migration policy a service by voting for this.
Evropské přistěhovalecké politice bych nijak nepomohl, kdybych pro něj hlasoval.
EnglishDespite that, I do have a few questions and concerns regarding this new service.
Přesto mám několik otázek a cítím určité obavy týkající se této nové služby.
EnglishPortugal is capable of having a civil service that is more efficient and controlled.
Portugalsko je schopné mít státní službu, která je efektivnější a pod kontrolou.
EnglishOthers are still in service when common sense suggests that they should not be.
Jiné spoje fungují i nadále, přestože podle zdravého rozumu by tomu tak nemělo být.
EnglishSupport for Windows Vista without any service packs ended on April 13, 2010.
Podpora Windows Vista bez žádné aktualizace Service Pack skončila 13. dubna 2010.
EnglishThe real solution lies in the creation of a European public air transport service.
Skutečné řešení spočívá ve vytvoření evropské služby veřejné letecké dopravy.
EnglishWe cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
Nemůžeme dovolit, aby to pokračovalo, protože Solvit nám poskytuje skvělé služby.
EnglishIt should be a tool at the service of genuine economic and social cohesion.
Měl by být nástrojem ve službách opravdové hospodářského a sociální soudržnosti.
EnglishThe draft resolution is full of praise for EURES, the European Employment Service.
Návrh usnesení obsahuje pouze chválu sítě EURES, tedy evropské služby zaměstnanosti.
EnglishHere we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
Začneme hned klesat díky vymýcení neštovic, lepšímu vzdělávání a zdravotnictví.
EnglishIn addition, we should not merely pay lip service to the precautionary principle.
Kromě toho bychom neměli mít jen plná ústa slibů v případě zásady prevence.
EnglishYou can get a broadband connection by contacting an Internet service provider (ISP).
Širokopásmové připojení můžete získat kontaktováním poskytovatele služeb Internetu.
EnglishLearn how to identify what version of Windows and service pack you are running
Informace o tom, jak určit, kterou verzi Windows a aktualizaci Service Pack používáte
EnglishWhy can't my computer play sound after installing a Windows Vista service pack?
Proč po instalaci aktualizace Service Pack pro Windows Vista nepřehrává počítač zvuky?