「serve」の英語-チェコ語辞書


という意味ですか seřvat
EN

「serve」チェコ語 翻訳

volume_up
serve {名詞}

EN serve
volume_up
{名詞}

1. スポーツ: "tennis"

serve
volume_up
podání {中} (v tenise)
serve
volume_up
servis {男} (v tenise)

チェコ語での"serve"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
Nakonec podstatou toho všeho je naše společná práce ve službách občanů Evropy.
EnglishActs such as these serve simply to confuse, without serving any real purpose.
Akty, o nichž hovoříme, jsou pouze matoucí a neslouží žádnému skutečnému účelu.
EnglishHow do we overcome our disagreements and use them to serve the same European ideal?
Jak můžeme překonat své rozepře a využít je ve prospěch stejného evropského ideálu?
EnglishThis is one of those proposals that could make Europe a reality for those we serve.
Toto je jeden z návrhů, který by mohl přiblížit Evropu těm, kterým sloužíme.
EnglishAll other elements of the tax package before us serve this same purpose.
Všechny ostatní složky daňového balíčku, o němž diskutujeme, slouží témuž účelu.
EnglishWe represent European citizens, and we should all work to serve European citizens.
Zastupujeme evropské občany a všichni bychom měli usilovat o to, abychom jim sloužili.
EnglishSurely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
Bezpochyby by pro daný účel stačilo předem zaslat kopii evropského pasu.
EnglishWe therefore need to consider how we can make this European market serve the people.
Proto musíme zvážit, jak můžeme dosáhnout toho, aby tento evropský trh sloužil lidem.
EnglishMany of the projects funded under PEACE were set up to serve local requirements.
Řada projektů financovaných programem PEACE byla založena k uspokojování místních potřeb.
EnglishSeveral systems already exist and can serve as an inspiration for a Europe-wide action.
Existuje již několik systémů a mohou být inspirací pro celoevropská opatření.
EnglishSo they took their money and their projects to others who would serve them better.
Klienti vzali peníze i projekty a dali je těm, kdo se o ně postará lépe.
EnglishIn contrast, a confusing colour-coded system does not really serve a useful purpose.
Na rozdíl od toho zavádějící systém barevných kódů není ve skutečnosti příliš užitečný.
EnglishWe want to serve the market, which is why we have amended this regulation in this way.
My chceme trhu vyhovět, a proto jsme toto nařízení tímto způsobem změnili.
EnglishAs we know, higher VAT rates in this area will primarily serve to protect public health.
Jak víte, vyšší sazby DPH v této oblasti především slouží k ochraně veřejného zdraví.
EnglishNow I've been Googling -- I've been online since 1989 on CompuServe.
Googloval jsem -- internet používám od roku 1989, kdy jsem začínal na Compuservu.
Englishare the two pieces that will enable you to serve AdSense for games ads.
dvě komponenty, které vám umožní zobrazovat reklamy služby AdSense pro hry.
EnglishThese are elements of production and commerce which serve to meet fundamental needs.
To je základ výroby a obchodu sloužících k naplnění základních potřeb.
EnglishThis will not serve Europe's interest in a democratic future for the Iranian people.
To neposlouží zájmu Evropy na demokratické budoucnosti íránského lidu.
EnglishI think that we will best serve the interests of the EU citizens by taking advantage of it.
Řekl bych, že občanům Evropské unie prospějeme nejvíce tím, že ji využijeme.
EnglishThey will then serve as political guidelines for the negotiations in Japan in October.
Ty pak poslouží jako politické vodítko pro říjnové jednání v Japonsku.