「self-will」の英語-チェコ語辞書

EN

「self-will」チェコ語 翻訳

EN self-will
volume_up
{名詞}

self-will (同様に: obduracy, obstinacy, persistency, wilfulness)

"self-will"に類似した翻訳-チェコ語

self 名詞
self 所有名詞
will 名詞
will 動詞

チェコ語での"self-will"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd I think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
Domnívám se, že jeho charakteristická sebekritika by pro nás mohla být vodítkem.
EnglishAnd once it has a self-model, it can use that to derive a pattern of locomotion.
A jakmile má model sebe sama, může jej použít pro odvození vzorce pro pohyb.
EnglishThe number of self-employed workers in the United Kingdom has risen to 1.7 million.
Počet samostatně výdělečných osob ve Spojeném království stoupl na 1,7 milionu.
EnglishAnd it's inside and outside, self and other, and other is all very different.
A je to uvnitř a zvnějšku, nás nebo ostatních, a ostatní je všechno velmi odlišné.
EnglishMaybe that's what adversity gives us: a sense of self, a sense of our own power.
Možná to je to, co nám neštěstí dává, pocit toho, že jsme, a pocit naši vlastní síly.
EnglishThe Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.
Lisabonská smlouva nyní ukazuje, že Evropa je připravená, sebevědomá a sebejistá.
EnglishAt the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.
Evropa si musí současně zabezpečit zásobování energií a stát se soběstačnou.
EnglishNow, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
Tohle mycelium je úžasný materiál jelikož je to samo-sestavující se materiál.
EnglishIt is simply impossible to control the working hours of self-employed people.
Je prostě nemožné kontrolovat pracovní dobu osob samostatně výdělečně činných.
EnglishThe social measures apply to self-employed fishermen as well as to employees.
Sociální opatření se týkají rybářů samostatně výdělečně činných i zaměstnanců.
EnglishThe subsistence economy, owner farming and self-sufficiency have been destroyed.
Udržitelné hospodaření, vlastnické hospodaření a soběstačnost byly zničeny.
EnglishThe EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
Evropská unie již tak utrácí nehorázné peníze za propagandu a sebepropagaci.
EnglishIt is a self-centred opinion for those other Member States, looking after themselves.
Samá sebestředná stanoviska jiných členských států, kterým jde jen o ně samotné.
EnglishLet me give you some examples of some kind of radical notions of self-direction.
Dovolte mi uvést pár příkladů určitých radikálních představ o "samořízení".
EnglishThere are really two concepts of happiness that we can apply, one per self.
Skutečně existují dva koncepty štěstí, které máme k dipozici - jeden za každé já.
EnglishSo now we have organic computer chips made out of living, self-aggregating neurons.
Nyní máme organické počítačové čipy vyrobené z žijících samo-seskupujících neuronů.
EnglishI want to briefly mention just one issue: self-regulation versus legislation.
Chtěla bych se krátce zmínit jen o jedné věci: samoregulace versus právní předpisy.
EnglishSelf-protection is not protectionism; we must therefore have an industrial policy.
Ochrana sama o sobě neznamená protekcionismus; musíme tedy mít průmyslovou politiku.
EnglishAnd this difference between the self and the other focus can be very subtle.
A tento rozdíl mezi pozorností věnovanou sobě a ostatním může být velmi malá.
EnglishThe self is just our operation center, our consciousness, our moral compass.
"Já" je jen naším operačním systémem, naším vědomím, naším morálním kompasem.