「outline」の英語-チェコ語辞書

EN

「outline」チェコ語 翻訳

EN outline
volume_up
{名詞}

outline (同様に: line, profile, relief)
If you don't want your shape to have an outline, click Outline, and then click No outline.
Pokud nechcete, aby daný tvar měl obrys, klikněte na příkaz Obrys a pak klikněte na položku Bez obrysu.
If you don't want your shape to have an outline, click No outline.
Pokud nechcete, aby daný tvar měl obrys, klikněte na příkaz Bez obrysu.
This is a picture of Denver, and the outline is the new airport that was built in Denver.
Toto je obrázek Denveru, a ten obrys je nové letiště, které bylo v Denveru postaveno.
outline (同様に: abstract, breakdown, compendium, digest)
Thank you very much for the comprehensive outline of the range of interests that were discussed.
Děkuji velmi za podrobný přehled rozsahu zájmů, o kterých se diskutovalo.
The following box outlines the measures taken by the Governing Council on 10 May 2010.
Následující box poskytuje přehled opatření, která přijala Rada guvernérů 10. května 2010.
If you're looking for additional ways to share files, this article also outlines several other methods that you can use.
Pokud hledáte další způsob sdílení souborů, tento článek poskytuje také přehled několika jiných metod, které můžete použít.
outline (同様に: ambit, border, borderline, boundary)
That is why it was so important, as the Presidency outlined, to work with Member States to find a swift solution to this so that borders could be lifted as soon as possible.
Proto bylo tak důležité, jak naznačilo předsednictví, pracovat s členskými státy na nalezení rychlého řešení tohoto problému, aby mohly být hranice co nejdříve zrušeny.
outline (同様に: contour)
outline
That is a brief outline of the goals of this proposal, for which Mr Stockmann is the rapporteur.
To je stručný nástin cílů tohoto návrhu, pro který je zpravodajem pan Stockmann.
(SK) Commissioner, thank you for providing an outline of the next steps.
(SK) Pane komisaři, děkuji vám za nástin dalších kroků.
outline (同様に: guideline, manual)
outline (同様に: draft, warp)
Nevertheless, we were presented with an outline of the agreement on a Friday in Brussels, when the MEPs had gone to Strasbourg.
V pátek v Bruselu nám ale byla předložena osnova dohody, když poslanci Evropského parlamentu odjeli do Štrasburku.
outline (同様に: scheme, sketch)
outline (同様に: bylaw, directive, guideline, order)
The new directive rests on three pillars, which I should like at least to outline briefly.
Nová směrnice spočívá na třech pilířích, které bych rád alespoň v krátkosti popsal.
The Committee on Transport and Tourism decided that it is desirable to retain the basic outlines of the draft directive.
Výbor pro dopravu a cestovní ruch se shodl na tom, že je žádoucí udržet základní rysy návrhu směrnice.
The directive does not go so far as to follow the logic outlined above and set the highest fees for the lowest category roads, in other words, local roads.
Tak daleko, aby ve smyslu této výše naznačené logiky byly stanoveny nejvyšší poplatky u silnic nejnižších tříd, tj. místních komunikací, tato směrnice nejde.
outline (同様に: expenditure, expense, spending)

"outline"の類義語(英語):

outline

チェコ語での"outline"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishHowever, I can already give you an outline of the results on some key issues.
Už nyní vám však mohu poskytnout náčrt výsledků v některých klíčových otázkách.
EnglishIf this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
V případě, že tomu tak není, mohla by Rada přiblížit o jaké nedořešené otázky jde?
EnglishProvide your doctor with an outline of all complaints and previous illnesses.
Svého lékaře informujte o všech svých zdravotních potížích a dřívějších chorobách.
EnglishUnfortunately, however, it does not outline the framework of a long-term Roma policy.
Tento dokument však nevytváří rámec pro dlouhodobou politiku, pokud jde o Romy.
EnglishIn the Colors group, click Color 1, and then click a color for the outline.
Ve skupině Barvy klikněte na příkaz Barva 1 a poté na barvu, kterou chcete použít.
EnglishIn the Colors group, click Color 1, and then click a color for the outline.
Ve skupině Barvy klikněte na tlačítko Barva 1 a poté na barvu, kterou chcete použít.
EnglishThe three reports outline several possible directions of work in this respect.
Uvedené tři zprávy v tomto ohledu nastiňují několik možných směrů práce.
EnglishThe chairs of the political groups will outline their respective positions on this issue.
Předsedové jednotlivých politických skupin přednesou svá stanoviska k této otázce.
EnglishMrs Fontaine gave a good outline of the strong recommendations it contains.
Paní Fontaineová dobře charakterizovala důrazná doporučení, jež obsahuje.
EnglishI shall start by trying to outline our various initiatives in this area.
V úvodu se pokusím o načrtnutí našich různých iniciativ v této oblasti.
EnglishTherefore, I will briefly outline the three stages of this new dimension of European law.
Proto stručně načrtnu tři stadia tohoto nového rozměru evropského práva.
EnglishThe brightest spot in China, which you can see on the edge of the outline here, is Hong Kong.
Nejzářivější bod v Číně, který můžete vidět na okraji tohoto zvýraznění, je Hong Kong.
EnglishThis conference made it possible to trace the outline of a new partnership involving:
Tato konference položila základy nového partnerství mezi Evropou a Středomořím, které zahrnuje:
EnglishYou can also view a document's search results and digital signatures in the outline pane.
V podokně osnovy můžete zobrazit také výsledky vyhledávání v dokumentu a digitální podpisy.
EnglishOur joint overall assessment is twofold and I will outline it briefly.
Naše společné celkové hodnocení má dvě roviny, které stručně nastíním.
EnglishI would like here to outline the main points of the discussion and the very first conclusions.
Chtěl bych se zde stručně zmínit o hlavních bodech tohoto rozhovoru a o prvních závěrech.
EnglishThis will outline several proposals for speeding up completion of the internal market for transport.
Bude obsahovat několik návrhů na urychlené dokončení vnitřního trhu v oblasti dopravy.
EnglishTo change the outline size, click Size, and then click a line size (thickness).
Jestliže chcete změnit velikost obrysu, klikněte na tlačítko Velikost a potom na velikost čáry (tloušťka).
EnglishThe speakers who have given a very clear outline of Parliament's position also deserve our gratitude.
Řečníci, kteří velice jasně vytyčili postoj Parlamentu, si také zaslouží naši vděčnost.
EnglishThe first example of this is going to be an outline for supporting developing energy networks in Europe.
Prvním příkladem bude návrh na podporu rozvíjejících se energetických sítí v Evropě.