「onwards」の英語-チェコ語辞書

EN

「onwards」チェコ語 翻訳

EN onwards
volume_up
{副詞}

onwards (同様に: for, of, on, onto)
volume_up
na {前}
From 2012 onwards, 30% of the eggs on the market will be illegal.
Počínaje rokem 2012 bude 30 % vajec na trhu nezákonně.
From next year onwards, all recipients of agricultural support will be disclosed on the Internet.
Počínaje příštím rokem budou všichni příjemci zemědělské podpory uveřejněni na internetu.
From this point onwards, the pace of integration depends entirely on Serbia.
Rychlost integrace nyní plně závisí na Srbsku.
onwards (同様に: ahead, forward, forwardly)
onwards (同様に: further)
volume_up
dál {副}
These years from the mid-1980s onwards, which were revolutionary for Sweden, ran in parallel with a deepening of my own political commitment.
V době od poloviny 80. let minulého století dál, která byla pro Švédsko revoluční, se současně zvyšovala moje vlastní politická angažovanost.
onwards (同様に: forward, forwards, onward)
onwards
onwards (同様に: forward, forwards, onward, forrader)

"onwards"の類義語(英語):

onwards
onward

チェコ語での"onwards"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFrom the 19th century onwards, it has been clear that a red light is a signal to stop.
Od 19. století dodnes bylo jasné, že červené světlo je signál k zastavení.
EnglishIt knows that 800 single-hull tankers will have to be dismantled from 2010 onwards.
Ví se, že od roku 2010 se bude muset demontovat 800 cisternových lodí s jednoduchým trupem.
EnglishLet them give back what they stole from our Istrian and Dalmatian refugees from 1947 onwards.
Ať navrátí, co odcizili našim istrijským a dalmatským uprchlíkům od roku 1947.
EnglishFrom October 2008 onwards, the ECB's monetary policy can be described as active and flexible.
Od října roku 2008 již nelze popisovat měnovou politiku ECB jako aktivní a pružnou.
EnglishFor that to happen, the Seventh Framework Programme must increase its funding from 2013 onwards.
Aby k tomu došlo, musí Sedmý rámcový program navýšit své financování po roce 2013.
EnglishThis would amount to around EUR 3 billion from 2020 onwards for a country like Germany.
Pro stát jako například je Německo by to znamenalo přibližně 3 miliardy EUR od roku 2020 a dále.
EnglishWe will need a new regulation from 1 January 2012 onwards because the old one will have expired.
Po 1. lednu 2012 budeme potřebovat nové nařízení, protože platnost toho stávajícího vyprší.
EnglishFrom the first meeting in committee onwards, I have always emphasised that the stress test is voluntary.
Od prvního setkání ve výboru neustále zdůrazňuji, že zátěžové testy jsou dobrovolné.
EnglishParliament wants to make this happen from 2009 onwards. This will not happening in the Council until 2014.
Parlament chce, aby toto platilo od roku 2009. v Radě to bude platit až od roku 2014.
EnglishThe vote will take place on Thursday 4 December from 12 noon onwards.
Hlasování se bude konat ve čtvrtek 4. prosince ve 12:00 hod.
Englishthe penalties: from 2019 onwards settled to €95, being phased in gradually from 1 January 2014 to 2018.
- sankce: od roku 2019 budou činit 95 €, s postupným zaváděním od 1. ledna 2014 až 2018.
EnglishI very much welcome the gradual increase in the tax on cigarettes and other tobacco products from 2014 onwards.
Velice vítám postupné zvyšování daní z cigaret a dalších tabákových výrobků od roku 2014.
EnglishToday we should ask ourselves what can be done from now onwards in light of the events that have taken place.
Dnes bychom se měli sami sebe zeptat, co lze ve světle probíhajících událostí od této chvíle dělat.
EnglishAfter all, we are talking about a period from 2013 onwards.
Koneckonců. bavíme se o době po roce 2013 včetně.
EnglishWe have a good Green Paper and I am certain that we will have a much better fisheries policy from 2013 onwards.
Máme dobrou zelenou knihu a jsem si jist, že po roce 2013 budeme mít daleko lepší rybářskou politiku.
EnglishLet us take this onwards, together with the Member States.
Pokračujme spolu s členskými státy dále.
EnglishThis is a time of conversion, because from this Presidency onwards, when the market has a problem, the State will be the solution.
Nyní je čas změny, protože od tohoto předsednictví bude v případě problémů trhu řešením stát.
EnglishAs he knows, we will be doing that from September onwards.
Jak dobře ví, to budeme dělat od září.
EnglishThat is what we want to see from 1 December onwards.
Takový přístup očekáváme od 1. prosince.
EnglishI am pleased that the Members of the European Parliament will be involved in identifying the priorities from next year onwards.
Jsem potěšen, že poslanci Evropského parlamentu budou od příštího roku zapojeni do stanovování priorit.

他の言葉