「on」の英語-チェコ語辞書

EN

「on」チェコ語 翻訳

CS
CS

「on」英語 翻訳

volume_up
on {所名}
EN
EN

on {前置詞}

volume_up
on (同様に: for, of, onto, onwards)
Hungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
Maďaři se zaměřují na národní identitu, na svůj vlastní stát a na zdravý rozum.
So again, what we focus on is prevention rather than treatment, at first rate.
Měli bychom se mnohem více zaměřit na prevenci, než na léčbu, na prvním místě.
In my opinion, this depends on two things: the starting point and our expectations.
Podle mého názoru to závisí na dvou věcech: na východisku a na našich očekáváních.
on (同様に: at, beside, during, upon)
Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (
Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (
Last month, on a visit to Bulgaria, I saw a truly inspiring example of this.
Minulý měsíc jsem při návštěvě Bulharska viděl opravdu inspirativní příklad.
President Duisenberg showing the very first euro banknotes on 30 August 2001
Prezident ECB Duisenberg při prezentaci prvních eurobankovek 30. srpna 2001
on (同様に: about, at, near)
In general, taxes should be lowered on work and raised on harmful consumption.
Obecně vzato by měly být sníženy daně u práce a zvýšeny u škodlivé spotřeby.
I would also like to see health warnings introduced on alcohol just as on tobacco.
Rovněž bych uvítala, kdyby byla u alkoholu zavedena zdravotní varování, jako je tomu u tabáku.
Will you need to declare how much cash you are carrying or pay taxes on it?
Budete muset u celního úřadu nahlásit, kolik máte u sebe hotovosti, nebo z ní zaplatit daň?
on (同様に: at, in, within, v)
To learn how to change colors in Windows, see Change the colors on your computer.
Informace o změnách barev v systému Windows najdete v tématu Změna barev v počítači.
On average, over 14% of women in employment in the European Union work in industry.
V Evropské unii je v průmyslových odvětvích zaměstnáno v průměru více než 14 % žen.
We had issues in Madrid recently when people were protesting on the streets.
V poslední době jsme měli problémy v Madridu, kde lidé protestovali v ulicích.
on (同様に: at, in)
Then we speak about these things on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday morning.
O těchto věcech ovšem mluvíme v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek ráno.
This unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
Toto mimořádné setkání se bude konat ve Washingtonu ve dnech 20. a 21. dubna.
There are certainly many items in your programme which we can work on together.
Existuje jistě mnoho bodů ve vašem programu, ve kterých můžeme spolupracovat.
CS

on {所有名詞}

volume_up
on
On je architektem současné hospodářské krize, nikoli spasitelem světa.
He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
On je opravdu miluje - je s nimi - je to "zaříkávač hus."
He's really just in love with -- he's at one with -- he's the goose whisperer.
Doufám, že chápe, jak těžce jsem bojovala za některé prvky, o něž stál i on.
I hope he understands how hard I fought for some of the elements that he also wanted.

"on"の類義語(英語):

on
English

チェコ語での"on"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family.
Viděla bych afričany stejným způsobem, jako jsem jako dítě viděla Fideho rodinu.
Englishin writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
písemně. - (DE) Hlasuji pro vydávání standardizovaných osvědčení pro strojvůdce.
EnglishSubject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
Věc: Celkový výnos z pokut uložených podnikům podle pravidel hospodářské soutěže
EnglishToday we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
Dnes se snažíme pomoci rozvojovým zemím, aby vstoupily do globalizovaného světa.
EnglishIt is a sector that has huge potential for growth and offers huge opportunities.
Je to odvětví, které má obrovský potenciál růstu a nabízí rozsáhlé příležitosti.
EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nepodaří se vám dosáhnout inovací prostřednictvím mnoha struktur, cihel a malty.
EnglishThe drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Drama Srbska a Kosova by nás mělo varovat před přijímáním ukvapených rozhodnutí.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Euroškola > Ze které země je tato mince?
EnglishThe EU has been successfully regulating cross border TV broadcasting since 1989.
Evropská unie již od roku 1989 úspěšně reguluje přeshraniční televizní vysílání.
EnglishIts adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Díky své přizpůsobivé konstrukci vypadá a funguje skvěle jako tablet i notebook.
EnglishIt usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
It usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
EnglishSoftware included with your hardware will usually install drivers automatically.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Tento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu.
EnglishRemove the memory card from your camera and insert it into a memory card reader.
Remove the memory card from your camera and insert it into a memory card reader.
EnglishClick the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.
Click the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.
EnglishMicrosoft PrivacyMicrosoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, Washington 98052
Microsoft PrivacyMicrosoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, Washington 98052
EnglishInternet Explorer 9 has found a problem with this website’s security certificate
Aplikace Internet Explorer 9 zjistila chybu certifikátu zabezpečení tohoto webu.
EnglishThat means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
To znamená, že my jako občané máme nyní možnost tento krutý obchodování zakázat.
EnglishI know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
Vím, že původní pozměňovací návrh 138 neměl z hlediska soudnictví řádnou podobu.
EnglishThe Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
Komise tuto zprávu vítá a podporuje některé z předložených pozměňovacích návrhů.