「husbandry」の英語-チェコ語辞書

EN

「husbandry」チェコ語 翻訳

EN husbandry
volume_up
{名詞}

husbandry (同様に: agriculture, agronomy, farming)
Through animal husbandry and the use of fertilisers, agriculture does contribute to greenhouse gas emissions.
Živočišná výroba a používání průmyslových hnojiv jsou oblasti, jejichž prostřednictvím zemědělství přispívá k emisím skleníkových plynů.
This is a strategic issue for the agriculture sector and, in particular, for the future of the European animal husbandry system.
Je to strategické téma pro zemědělství a zejména pro budoucnost evropského systému chovu zvířat.
For example, 74% of all antibiotics used in the US are applied in animal husbandry, for preventing diseases or boosting the growth of healthy animals.
Například v USA je 74 % všech použitých antibiotik aplikováno v živočišném sektoru zemědělství k prevenci chorob nebo k podpoře růstu zdravých zvířat.

"husbandry"の類義語(英語):

husbandry

チェコ語での"husbandry"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis involves the responsible use of antibiotics in human medicine and in animal husbandry.
To se týká i zodpovědného používání antibiotik v lidské medicíně a při chovu zvířat.
EnglishLast but not least, we need to get to grips with the use of antibiotics in animal husbandry.
V neposlední řadě se musíme vypořádat s používáním antibiotik v chovu zvířat.
EnglishThe way the animals are fed is decisive in this respect, but the husbandry is also important.
Rozhodující je v tomto ohledu způsob, jakým jsou zvířata krmena, ale důležitý je i chov.
EnglishThis is why antibiotics need to be used with caution in animal husbandry.
Proto je třeba při chovu zvířat používat antibiotika obezřetně.
EnglishIt is of great importance not only for animal husbandry in future, but also primarily for human health.
Má velký význam nejen pro chov zvířat v budoucnosti, ale zejména pro lidské zdraví.
EnglishFor years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
EU se po léta snaží dosáhnout standardizace směrnic v oblasti živočišné výroby.
EnglishAnimal husbandry plays a key role in the European economy.
Chov zvířat hraje v evropském hospodářství velice důležitou roli.
EnglishThe Swedish Presidency aims to maintain the debate on animal welfare and good animal husbandry.
Švédské předsednictví si klade za cíl pokračovat v debatě o dobrých životních podmínkách zvířat a chovu zvířat.
EnglishFor example, it considered the issue of reindeer husbandry, which is a very important source of livelihood in this region.
Zabývá se například chovem sobů, což je velmi důležitý zdroj živobytí v této oblasti.
EnglishIt is important to make it clear that 50% of all antibiotics are used in animal husbandry, which is far too much.
Je důležité jasně říci, že 50 % všech antibiotik se používá v chovu zvířat, a to je příliš mnoho.
EnglishWe do not have animal husbandry any more - we have meat production.
Nemáme již chov zvířat - máme výrobu masa.
EnglishIt is therefore important to monitor in detail the use of antibiotics in animal husbandry and the keeping of pets.
Proto je důležité podrobně sledovat používání antibiotik při chovu hospodářských a domácích zvířat.
EnglishThe calculation of the upper limits for animal husbandry must also be reasonable and comprehensible in relation to poultry.
Výpočet horních mezních hodnot pro chov dobytka musí být rovněž odůvodněný a srovnatelný s drůbeží.
EnglishThe good health and high-quality husbandry of livestock are also of fundamental importance for human public health.
Dobrý zdravotní stav a kvalitní chov hospodářských zvířat má zásadní význam i pro veřejné zdraví obyvatelstva.
EnglishGood animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this.
Dobrá živočišná výroba je něco, co irské rolnické rodiny vždy uplatňovaly jako pravidlo a jsem jim za to vděčná.
EnglishWe should also be open to the use of alternative methods, such as homeopathy and phytotherapy, in livestock husbandry.
Při chovu dobytka bychom také měli být otevření používání alternativních metod, jako např. homeopatie a fytoterapie.
EnglishIt is not animal husbandry but animal production.
EnglishIn my opinion, we need to establish good practices for animal husbandry which minimise the risk of antimicrobial resistance (AMR).
Podle mého názoru je třeba zavést osvědčené postupy pro chov zvířat, které minimalizují riziko rozvoje antimikrobiální rezistence.
EnglishTherefore, it is essential that the new common agricultural policy (CAP) takes this problem into account and encourages good animal husbandry practices.
Je tedy nezbytné zohlednit tento problém v nové společné zemědělské politice a podporovat správné postupy v oblasti chovu zvířat.
EnglishThe ability to use this meal in animal husbandry will reduce costs, which is extremely significant in view of the drop in profitability of meat production.
Možnost využívat tuto moučku v chovu zvířat sníží náklady, což má s přihlédnutím k poklesu ziskovosti výroby masa obrovský význam.

他の言葉