「hastily」の英語-チェコ語辞書

EN

「hastily」チェコ語 翻訳

EN hastily
volume_up
{副詞}

hastily (同様に: extempore)
Mr President, Mr Schulz said that military operations were set up too hastily.
Pane předsedající, pan Schulz řekl, že vojenské operace byly připraveny příliš narychlo.
I also know that the basis for agreement must be a long-term vision and not hastily drafted plans.
Vím také, že základem dohody musí být dlouhodobá vize, nikoli narychlo sepsané plány.
We need a mature and harmonised programme instead of a hastily mounted communication campaign.
Potřebujeme vyspělý a harmonizovaný program namísto narychlo připravené sdělovací kampaně.
hastily (同様に: apace, expeditiously, hurriedly, amain)
(Laughter) And so as soon as I saw this drop into my inbox, I dispatched it hastily to the recycle bin and spared myself a very nasty infection.
(Smích) Takže jakmile jsem to uviděl ve své doručené poště, spěšně jsem to odstranil do koše a ušetřil si tak hodně ošklivou nákazu.
Therefore, while cynically recognising the catastrophic consequences of the war and the slaughter of the Iraqi people, the report hastily states that events have been wrapped up.
Proto zpráva, která cynicky uznává katastrofické důsledky války a masakrování iráckého lidu, spěšně uvádí, že události byly dovedeny ke zdárnému konci.

"hastily"の類義語(英語):

hastily

チェコ語での"hastily"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishENP policy was conceived somewhat hastily, I have to say to the Commission.
Musím Komisi říci, že Evropská politika sousedství byla vytvořena tak trochu ve spěchu.
EnglishIt is important not to avoid this debate but equally important not to decide too hastily.
Je důležité se této debatě nevyhýbat, ale stejně tak je důležité nerozhodovat se příliš ukvapeně.
EnglishI think that the December European Council acted rather hastily.
Myslím si, že prosincová Evropská rada jednala poměrně uspěchaně.
EnglishThe facilitation of the issuance of visas to citizens of non-EU states should not be granted too hastily.
písemně. - (DE) Proces usnadnění udělování víz občanům ze třetích zemí by neměl probíhat příliš ukvapeně.
EnglishThe Commission needs to think carefully and weigh up the consequences before reacting too hastily to this problem.
Komise musí přemýšlet a pečlivě zvažovat důsledky, než na tento problém zareaguje příliš unáhleně.
EnglishIn general, the facilitation of the issuance of visas to citizens of non-EU states should not be granted too hastily.
Obecně vzato, ke zjednodušování udělování víz občanům ze států mimo EU bychom neměli přistupovat příliš zbrkle.
EnglishThese workers have been hastily and unfairly blamed, and have lost income and seen their futures seriously threatened.
Tito lidé byli unáhleně a nespravedlivě obviněni a přišli o příjem, takže jejich budoucnost je vážně ohrožena.
EnglishAnd because there are so many questions still unanswered, I am convinced we should not act hastily in this matter.
A protože je zde dosud tolik nezodpovězených otázek, jsem přesvědčen o tom, že bychom v této záležitosti neměli jednat unáhleně.
EnglishIt is not in consumers' interests to hastily introduce a system of collective redress which would be both costly and ineffective.
Není v zájmu spotřebitelů uspěchaně zavést systém kolektivního domáhání se práv, který by byl nákladný a neúčinný.
EnglishThe Commission, in my view, acted rather hastily in this case, and this quickly gave rise to the proposal to suspend the GSP+.
Komise v tomto případě podle mého názoru jednala poněkud ukvapeně, a z toho rychle vyplynul návrh na pozastavení systému GSP+.
EnglishI am the grandson of a German and feel deep affection for that country, but the German authorities have clearly acted hastily and rashly in this particular case.
Můj dědeček byl Němec a já cítím hlubokou náklonnost k této zemi, avšak německé orgány nepochybně jednaly v tomto konkrétním případě rychle a unáhleně.
EnglishIn the light of the rapid liberalisation of global trade, and seeing how hastily we Europeans are making room for goods from third countries, this is paradoxical behaviour.
Je to paradoxní chování, když si uvědomíme, jak rychle se liberalizuje světový obchod a jak překotně v Evropě vyklízíme prostor pro zboží ze třetích zemí.

他の言葉