EN ground
volume_up
{名詞}

ground (同様に: country, earth, floor, globe)
We need to be able to get those humanitarian organisations back on the ground.
Musíme být schopni vrátit tyto humanitární organizace zpět do země.
That, because the footprint, as you can see, is just the pole touching the ground.
A to proto, že ta stopa, jak můžete vidět, je pouze plocha sloupu, kde se dotýká země.
Are they willing to bear the costs of a project that seems as if it will never get off the ground?
Jsou ochotny nést náklady projektu, jenž, jak se zdá, se nikdy neodlepí od země?
ground (同様に: bed, bedrock, bottom, floor)
volume_up
dno {中}
ground (同様に: job, place, room, seat)
However, this is not sufficient for healthy foods to gain ground.
To však nestačí k tomu, aby se zdravé potraviny dostaly na přední místo.
Instead, they acted on humanitarian grounds and waived visa requirements.
Místo toho jednali na humanitárních základech a nepřihlíželi k vízové povinnosti.
However, it seems that there was a gap, not to say a gulf, between the promises made and the aid that in fact arrived on the ground.
Zdá se však, že mezi sliby a podporou, která nakonec na místo dorazila, zela mezera, nechci říci propast.
ground (同様に: base, basis, bedding, underlay)
ground (同様に: allotment, demesne, land, lot)
ground (同様に: location, place, position, post)
The moral high ground is a precarious location.
Morální převaha je nejistá pozice.
I am of the opinion that, in order to be able to stand its ground, Europe must remain unified, and even today, unity needs strength.
Jsem toho názoru, že abychom mohli uhájit její pozice, musí Evropa zůstat jednotná, a také dnes jednota potřebuje sílu.
I think that we are dealing with an extremely serious case of someone being excluded on ideological grounds from the position of expert in one of the European Parliament's committees ...
Domnívám se, že máme co do činění s mimořádně závažným případem, kdy je někdo z ideologických důvodů vyloučen z pozice odborníka v jednom z výborů Evropského parlamentu ...
ground (同様に: causation, cause, occasion, reason)
ground (同様に: land, loft, soil, terra)
It is a breeding ground for the informal economy and organised crime.
Je to živná půda pro šedou ekonomiku a organizovaný zločin.
If the ground is not properly prepared, there will be no harvest.
Není-li půda pečlivě připravená, nebude co sklízet.
Otherwise, there will always be new breeding grounds for fundamentalism and nationalism, and the Kurdish problem will get worse.
Jinak tu bude stále nová živná půda pro fundamentalismus a nacionalismus a kurdský problém se ještě zhorší.
ground (同様に: terrain)
ground
volume_up
zem {女}
Thus, the report will, unfortunately, hit rocky ground in the end.
Zpráva proto nakonec narazí na tvrdou zem.
So, what's needed is not just to limit claims, but actually create a dry ground of freedom.
Takže nestačí jenom omezení nároků, ale skutečně vytvořit pevnou zem pro svobodu.
Typically, these things are put in the ground.
Obvykle jsou tyhle věcičky dávány pod zem.
ground (同様に: dirt, soil)
ground (同様に: basis, bed, bedding, essence)
So we need to launch a reflection process in order to build common ground.
Musíme tedy zahájit proces reflexe, abychom mohli vytvořit společný základ.
Auditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
Auditoři musí mít pro svá stanoviska pevný základ, který je založený na dokladech.
If we fail with transposition of the acquis, this is a very unstable ground for the future.
Když selžeme v provádění acquis, bude to velmi nestabilní základ pro naši budoucnost.

チェコ語での"ground"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
Reformy ztratily dech a ty, které byly realizovány, jsou v podstatě jen na papíře.
EnglishWe need troops and forces on the ground with local knowledge and experience.
Potřebujeme na místě jednotky a vojsko, které mají znalost místního prostředí.
EnglishIt must be equally clear, however, that there are certain ground rules in police work.
Zároveň však také musí být jasné, že se policejní práce řídí určitými pravidly.
EnglishEvery time Didara has a fight on holy ground a genie enters her, and she falls ill.
Pokaždé, když se Didara pohádá na zasvěceném místě, vleze do ní džin a ona onemocní.
EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
Tím získáme společnou platformu, abychom mohli společně vyjednávat s Čínou.
EnglishEverything will depend on how the agreements reached are implemented on the ground.
Všechno bude záviset na tom, jak budou dosažené dohody realizovány v praxi.
EnglishGalileo is to comprise a network of 30 satellites and a ground-control infrastructure.
Galileo má zahrnout síť 30 družic a pozemních řídících infrastrukturních zařízení.
EnglishThat is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.
Proto uskutečním tyto návštěvy, aby se na místě přesvědčil, jak se věci mají.
EnglishThis puts the European idea at risk and allows narrow-minded nationalism to gain ground.
Ohrožujeme tím evropský projekt a ženeme vodu na mlýn krátkozrakému nacionalismu.
EnglishThe projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
Projekty jsou hotovy a musíme zajistit, aby se tento plán pohnul z místa.
EnglishI would urge you, Mr President, to convey our good wishes to the troops on the ground.
Pane předsedo, naléhavě Vás žádám, abyste jednotkám v poli předal naše přání zdaru.
EnglishThat is why it makes it so difficult to try to find common ground to get solutions.
Proto je nalezení společného základu pro řešení této situace tak složité.
EnglishThese two debates intersect at one point, they have one common ground.
Tyto dvě debaty se protínají v jednom bodě, mají jednoho společného jmenovatele.
EnglishOnce again, we need those on the ground to tell us what actually happened.
Znovu opakuji, potřebujeme lidi přímo na místě, aby nám řekli, co se skutečně stalo.
EnglishThe image that I sketched is a very realistic one, I think, for the people on the ground.
Obraz, který jsem nastínil, je velmi realistický, myslím z hlediska tamních lidí.
EnglishThere is only one final objective: this lethal virus must no longer find fertile ground.
Je pouze jeden konečný cíl, a to aby tento smrtelný virus už nenašel úrodnou půdu.
EnglishHowever, the failure of our approach to date is written in spilled blood on the ground.
Neúspěch našeho dosavadního přístupu je nicméně napsán na zemi prolitou krví.
EnglishIf we'd evolved in a vacuum, we would expect them to hit the ground simultaneously.
Kdybychom se byli vyvinuli ve vakuu, čekali bychom, že dopadnou zároveň.
EnglishIn this framework too, we are looking for common ground on human rights.
Rovněž v tomto rámci se snažíme nalézt společné východisko v oblasti lidských práv.
EnglishThe organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Organizace v terénu nás varují před rizikem vzniku etnického konfliktu.