「expediency」の英語-チェコ語辞書

EN

「expediency」チェコ語 翻訳

EN expediency
volume_up
{名詞}

expediency
No deviation from this or expediency should be tolerated.
V tomto ohledu nelze tolerovat žádnou výjimku ani osobní prospěch.
expediency (同様に: benefit, expedience, helpfulness, usefulness)
I propose a motion to recognise the expediency of the state aid given to the Polish shipyards.
Předkládám návrh, který uznává prospěšnost státní podpory přidělené polským loděnicím.
Most of these amendments have now been restored, as it is considered important that the Council recognise their expediency and give them due consideration.
Většina těchto návrhů se nyní opětovně uvádí a považujeme za důležité, aby Rada uznala jejich prospěšnost a věnovala jim náležitou pozornost.
expediency (同様に: celerity, pace, quickness, rapidity)
expediency (同様に: haste, hastiness, speed, success)
expediency (同様に: usefulness)

"expediency"の類義語(英語):

expediency
English

チェコ語での"expediency"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishNonetheless, some principles are absolute and ought not to be sacrificed to expediency.
Nicméně, některé zásady jsou absolutní a neměly by být obětovány osobnímu prospěchu.
EnglishI am sure it will be treated with the utmost expediency by all concerned.
Jsem si jistá, že s ní všichni zúčastnění naloží maximálně účelně.
EnglishRecently, an infringement case was closed for reasons of political expediency - I am referring to the MoSE project.
Nedávno byl uzavřen případ porušování práva z důvodů politické účelovosti - mluvím o projektu MoSE.
EnglishThe international silence or complicity derives more from commercial and financial expediency than geopolitical tactics.
Mezinárodní mlčení či spoluúčast vychází spíše z obchodní a finanční účelnosti než z geopolitické taktiky.
EnglishIt has ruled out decisions based on political expediency to the extent that Member States surrender their own nationals.
Vyloučil rozhodnutí založená na politickém kalkulu do té míry, že členské státy vydávají své vlastní státní příslušníky.
EnglishThe reference to border checks on our internal borders is evidence more of political expediency than of leadership and insight.
Zmínka o kontrolách na našich vnitřních hranicích je důkazem spíše politického prospěchu než vůdcovství a pochopení problematiky.
EnglishIn our view, the EU is once again making a choice based on political expediency rather than attempting to protect citizens' real freedoms.
Podle našeho názoru EU znovu provádí volbu založenou na politickém prospěchu místo na snaze ochránit skutečné svobody občanů.
EnglishClearly, when the concept of political expediency becomes involved in a monitoring process that ought to be, above all, a legal one, things can become complicated.
Je jisté, že když se pojem politické účelovosti dostane do kontrolního postupu, který by měl být především legální, mohou se věci zkomplikovat.
EnglishI am not thinking of the EU as an organisation, but rather that the effects of joint action will argue in favour of the expediency of further European integration.
Nemám na mysli Evropskou unii jako organizaci, ale spíše to, že účinky společného postupu budou argumentem pro urychlení další evropské integrace.