「design」の英語-チェコ語辞書

EN

「design」チェコ語 翻訳

volume_up
design {名詞}
CS

「design」英語 翻訳

EN

EN design
volume_up
{名詞}

design (同様に: draft, layout, offer, plan)
"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
„Dobrý návrh pro nevidomé a slabozraké je dobrý návrh pro všechny.“
And the design we came up with had the following characteristics.
A návrh, se kterým jsme přišli, měl následující charakteristiku.
The structural design of the two office towers is based on reinforced concrete frame constructions.
Konstrukční návrh obou kancelářských věží vychází z železobetonového skeletu.
design (同様に: draft, earlier draft)
design (同様に: chart, draft, layout, scheme)
WK: In fact, a design of the windmill that was in the book, it has got four -- ah -- three blades, and mine has got four blades.
WK: Nákres větrného mlýnu v té knížce měl čtyři -- vlastně -- tři lopatky.
design (同様に: draft, lines, plan, scheme)
design (同様に: delineation, draft, sketch, schemata)
design (同様に: blueprint, idea, layout, plan)
(Applause) CA: So you copied -- you exactly copied the design in the book.
(potlesk) CA: Takže jsi zkopíroval -- přesně jsi zkopíroval plán z knihy.
And that as we worry about our next job in the office, the next design that we can get, to keep our workers.
A i když se strachujeme o naši další práci v kanceláři, další plán, který bychom měli mít, je udržet si naše dělníky.
We should prepare for further reforms, because the wonderful design we are creating - the European Union - is an idea which is not yet finished.
Měli bychom se připravit na další reformy, protože ten krásný plán, který vytváříme - Evropská unie - je myšlenka, která dosud není dokončena.
design (同様に: blueprint, plan, project, scheme)
In the long-term historical perspective, Europe is called upon to complete the design of what it calls “Economic and Monetary Union”.
V dlouhodobém historickém měřítku přijala Evropa výzvu dokončit projekt něčeho, co nazvala „Hospodářskou a měnovou unií“.
So he designed and went and started a village science program.
A tak odstartoval projekt "vědy na vesnici".
The German project brought together representatives from 21 European countries, and 24 vocational schools worked together to design and build a train.
Německý projekt svedl dohromady zástupce 21 evropských zemí - na návrhu a stavbě vlaku spolupracovalo 24 odborných škol.
design (同様に: example, figure, guru, model)
volume_up
vzor {男}
It should also lapse when a design that does not have a replacement ceases to be manufactured.
Skončila by i ve chvíli, kdy se přestane vyrábět průmyslový vzor, za který již není náhrada.
The Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
Ochranná známka Společenství a zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představují vstupní bránu na společný trh.
The consumer pays for the design when buying a new car or other product; he should not be forced to pay again each time he needs a spare part.
Spotřebitel platí za průmyslový vzor, když si kupuje nové auto nebo jiný výrobek; neměl by být nucen zaplatit pokaždé, když potřebuje náhradní díl.

チェコ語での"design"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIts adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Díky své přizpůsobivé konstrukci vypadá a funguje skvěle jako tablet i notebook.
EnglishFluid, intuitive, and easy-to-use interface design that you can easily customize.
Plynulé, intuitivní a snadno použitelné rozhraní, které lze snadno přizpůsobit
EnglishThat's amazing parallel and distributed computing power, new design possibilities.
Je to úžasná paralelní distribuovaná výpočetní síla. ~~~ Tolik nových možností.
EnglishToday I want to talk about design, but not design as we usually think about it.
Dnes bych chtěl hovořit o designu, ale ne designu, jak o něm obvykle smýšlíme.
EnglishIts flexible design allows for deep squats, crawls and high-agility movements.
Jeho přizpůsobivá konstrukce dovoluje dřepy, plazení se a další složité pohyby.
EnglishThe requisite security measures have been integrated into the landscape design.
Do návrhu terénních úprav byla zakomponována i povinná bezpečnostní opatření.
EnglishWe also know that technology, entertainment and design can be used to relieve misery.
Také víme, že technologie, zábava a design můžou být použity ke zmírnění trápení.
EnglishThe latter continue to protect design like Japan and other major car industry leaders.
Ty dodnes design chrání stejně jako Japonsko a další velké automobilové mocnosti.
EnglishAnd the fundamental lesson, I believe, is that design truly is a contact sport.
Každopádně tou základní lekcí je, že design je opravdu kontaktním sportem.
EnglishHere's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.
Tady je další americký design, navržený v Los Alamos, který se již prodává.
EnglishWith a sleek frame, stylish design, and good looks, this laptop is sure to turn heads.
Jeho uhlazené tělo, stylové provedení a skvělý vzhled bude středem pozornosti.
EnglishI still am told about this story of that single wiper design in which he participated.
Dodnes vykládám tuto příhodu o návrhu jediného stěrače, na němž spolupracoval.
EnglishWe worked with them to really create a design that was inspired by that wildscape.
Pracovali jsme s nimi na tvorbě návrhu, který byl inspirovaný tím zdivočelým zákoutím.
EnglishThe fundamental issue is that, for me, design is the first signal of human intentions.
Ta základní myšlenka je, pro mne, že design je prvním znakem lidského záměru.
EnglishThese are refrigerators that require no electricity; they're pot within a pot design.
Toto jsou lednice, které nevyžadují žádnou elektřinu, vytvarované jako hrnec v hrnci.
EnglishDuring this phase they were requested to provide more detailed design concepts.
V této etapě byli vyzváni, aby předložili podrobněji rozpracované architektonické návrhy.
EnglishThis little design experiment that was a small office here knew a few other tricks as well.
V tomto malém designovém experimentu uměla tato malá kancelář ještě další triky.
EnglishIndividual Member States must design their curricula according to national circumstances.
Jednotlivé členské státy musí stanovovat své osnovy podle vnitrostátních podmínek.
EnglishYou would have thought it stands to reason that design requires an intelligent designer.
Mysleli byste si, že dá rozum, aby design měl svého inteligentního designéra.
EnglishBy now, you've probably noticed the translucent glass design of window borders.
Už jste si asi všimli průsvitného skleněného designu ohraničení oken.