「activation」の英語-チェコ語辞書

EN

「activation」チェコ語 翻訳

EN

activation {名詞}

volume_up
activation
Under Windows activation, you can view your activation status.
Stav aktivace je uveden v části Aktivace systému Windows.
For more info about activation errors, see Get help with activation errors.
Další informace o chybách aktivace naleznete v tématu Získání nápovědy k chybám při aktivaci.
Your request will be sent to the Windows Activation technical support team.
Vaše žádost bude odeslána týmu technické podpory aktivace systému Windows.
activation (同様に: turning-on, switch-on)

チェコ語での"activation"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishActivation exploits may interfere with the normal operation of your software.
Software obcházející aktivaci může narušovat řádné fungování vašeho softwaru.
EnglishOn the labour markets, for example, activation policies can be very helpful.
Například na pracovních trzích by mohly být tyto politiky aktivace velmi prospěšné.
EnglishThe information collected during activation will not be used to contact you.
Informace shromážděné v průběhu aktivace nebudou použity ke kontaktování žádné osoby.
EnglishLicensing and activation solutions for business, schools, and government.
Řešení licencování a aktivace pro podniky, školy a instituce státní a místní správy
EnglishYour request will be sent to the Windows Activation technical support team.
Vaše žádost bude odeslána týmu technické podpory aktivace systému Windows.
EnglishThe Commissioner said activation of Directive 2001/55/EC will be discussed within Council.
Paní komisařka uvedla, že aktivace směrnice 2001/55/ES bude projednána v Radě.
EnglishWhen you begin the activation process, Windows tries to detect an Internet connection.
Při zahájení procesu aktivace se systém Windows pokusí rozpoznat připojení k Internetu.
EnglishFor more info about activation, see Why can't I activate Windows?
Další informace o aktivaci naleznete v tématu Proč nelze aktivovat systém Windows?.
EnglishFor more info about activation errors, see Get help with activation errors.
Další informace o chybách aktivace naleznete v tématu Získání nápovědy k chybám při aktivaci.
EnglishFor more information, see Windows 7 activation error: invalid product key.
Další informace naleznete v tématu Chyba aktivace systému Windows 7: Neplatný kód Product Key.
EnglishFor additional help with the activation process, contact support.
Pokud potřebujete další pomoc s procesem aktivace, kontaktujte podporu.
EnglishTo check your Windows activation status, do the following:
Chcete-li zjistit stav aktivace systému Windows, postupujte následujícím způsobem:
EnglishFor that reason it is very important that an activation policy be implemented at the local level.
Proto je velmi důležité, aby se na místní úrovni uplatnila politika aktivních opatření.
EnglishThe activation server reported that the Multiple Activation Key has exceeded its limit.
Aktivační server oznámil, že byl překročen limit verze DMAK.
EnglishAnd this picture shows the average activation in a group of what we call typical human adults.
A tento snímek zobrazuje průměrnou aktivaci u skupiny, kterou nazýváme typičtí lidští dospělci.
EnglishThe activation exploit's current state, such as cleaned or quarantined
Aktuální stav softwaru obcházejícího aktivaci, například zda byl odstraněn nebo umístěn do karantény
English(You'll need these numbers for the activation process in step 7.)
(Tyto hodnoty budete potřebovat pro proces aktivace v kroku 7.)
EnglishClick Use my modem to connect directly to the activation service.
Klikněte na možnost Připojit modemem přímo k aktivační službě.
EnglishThey're watching their own brain activation, and they're controlling the pathway that produces their pain.
Dívají se na aktivitu svého vlastního mozku, a kontrolují cesty, které produkují bolest.
EnglishAnd this sequence of neural activation is hypothesized to be the neural basis of those sequence of movements.
A následkem série neuronových aktivací je podle zmíněné hypotézy naučený sled pohybů.