「void」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「void」スウェーデン語 翻訳

volume_up
void {名詞}
SV
volume_up
void {単のみ}

EN void
volume_up
{名詞}

void (同様に: blank, lacuna, vacancy, vacuum)
There is a legal void with regard to copyright protection in the digital age.
I den digitala tidsåldern finns det ett rättsligt tomrum när det gäller skyddet av upphovsrätten.
Those who talk about a political void in the event of censure are wrong.
De som talar om politiskt tomrum vid misstroendevotum misstar sig.
The future is an apathetic void of no interest to anyone.
Framtiden är ett likgiltigt tomrum, som inte är intressant för någon.

スウェーデン語での"void"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIf our appeals body acts too slowly, the penalty will be deemed null and void.
Om prövningsorganet agerar för långsamt kommer påföljden att ogiltigförklaras.
EnglishHowever, following an appeal against the decision, the Court declared it null and void.
Men efter ett överklagande av beslutet ogiltigförklarade domstolen beslutet.
EnglishEven you, Commissioner, cannot render international law null and void.
Inte ens ni, herr kommissionsledamot, kan bortse från internationell lag.
EnglishMembers voting: 449 Blank or void: 13 Votes cast: 436 Absolute majority: 219
Antal röstande: 449 Blanka eller ogiltiga röster: 13 Avgivna röster: 436 Absolut majoritet: 219
English Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.
    Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna artikel är ogiltiga.
EnglishWe do need more Europe, Mr Aznar; a larger Europe, but not one that is void of content.
Det stämmer, herr Aznar, att vi behöver mer Europa, ett större Europa, men inte tomt på innehåll.
EnglishAny agreement between parties not to apply the law is null and void.
Varje avtal mellan parterna om att inte tillämpa lagen är ogiltigt.
EnglishIt must be rendered null and void so that the new government can become a discussion partner.
Den måste avskaffas helt och hållet så att den nya regeringen kan bli en diskussionspartner.
EnglishMany of us believe it brings that agreement into disrepute and that it is now null and void.
Många av oss anser att det ger avtalet dåligt rykte och att det nu är av noll och intet värde.
EnglishWe did not demand that they be declared void and held again.
Vi krävde inte någon ogiltigförklaring och vi krävde inte att de skulle hållas på nytt.
EnglishThe elections must be declared null and void, and new ones therefore need to be organised.
Valet måste ogiltigförklaras och ett nytt val måste anordnas.
EnglishMembers voting: 464 Blank or void ballots: 9 Votes cast: 455
Antal röstande: 464 Blanka eller ogiltiga röster: 9 Avgivna röster: 455
EnglishThe permits granted for their homes were declared null and void.
De bygglov som hade beviljats för bostäderna förklarades ogiltiga.
EnglishThe war waged by terrorists against defenceless people renders all the Geneva Conventions null and void.
Det krig terroristerna för mot obeväpnade civila gör alla Genèvekonventioner överflödiga.
EnglishAre there any objections to Amendment Nos 3 and 14 being considered as null and void from now on?
Finns det någon som motsätter sig att vi hädanefter betraktar ändringsförslagen 3 och 14 som annullerade?
EnglishMr President, politicians are supposed to rule the world, and if they do not, the void is filled by others.
(EN) Herr talman! Politiker förväntas styra världen, och om de inte gör det fylls tomrummet av andra.
EnglishThis removal would render Amendment No 21 null and void.
Denna indragning gör att ändringsförslag 21 förfaller.
EnglishResolution 478 affirms that all measures taken to modify the status of the city are null and void.
I resolution 478 bekräftas att alla åtgärder som vidtas för att ändra stadens ställning ska betraktas som ogiltiga.
EnglishBlank or void ballot papers will not be taken into consideration in the counting of the votes.
Blanka eller ogiltiga röster räknas inte.
EnglishI would therefore ask you to consider this request null and void and keep the item on tomorrow's agenda.
Jag ber er alltså om att den skall betraktas som upphävd, och att den fortfarande ska vara inskriven i morgon.