「to transmit」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「to transmit」スウェーデン語 翻訳

EN to transmit
volume_up
[transmitted|transmitted] {動詞}

1. 通常

One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
This is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Det är ett band som folk använder för sända sina pulsdata till deras Nike+ system.
We should not panic or transmit panic every time there is a dead wild bird found on a farm with signs of the virus.
Vi bör inte gripas av panik eller sprida panik varje gång en död vildfågel upphittas på en farm med viruskännetecken.
For instance, sexually transmitted diseases will spread across sexual ties.
. ~~~ kommer sprida sig via sexuella förbindelser.
First of all, computers have become a crucial tool in transmitting ideas, thoughts and knowledge.
För det första, datorer har blivit ett viktigt redskap för att sprida idéer, tankar och kunskaper.
(Applause) Okay, seriously, HIV is actually not that easy to transmit sexually.
(Applåder) Okej, allvarligt talat, HIV är faktiskt inte så lätt att överföra sexuellt.
The crucial question is this: how can we transmit our values without denying our own interests in the matter?
Den avgörande frågan är: hur kan vi överföra våra värderingar utan att förneka våra egna intressen i frågan?
In line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions.
Tack vare denna princip kommer vi sålunda att kunna bevara, utveckla och överföra vårt arv, vår kultur och våra traditioner.
It is for the presidency of this House to transmit our discontent to the presidency of the European Union.
Det är parlamentets ordförandeskap som borde vidarebefordra vårt missnöje till EU-ordförandeskapet.
I would like to ask you, Commissioner, to transmit this message as being the consensus of this House.
Jag skulle vilja be er, kommissionären, att vidarebefordra detta meddelande som detta parlaments konsensus.
I shall transmit the necessary information on each of the amendments through the usual channels, Mr President.(1)
Jag kommer att vidarebefordra den nödvändiga informationen om varje ändringsförslag via de vanliga kanalerna, herr talman.(1)
The Commission considers it important that dialogue is maintained and that it is possible for diplomatic envoys to transmit messages to Uzbekistan.
Kommissionen anser det viktigt att dialogen upprätthålls och att det är möjligt för diplomatiska sändebud att överlämna meddelanden till Uzbekistan.
On 28 August last, you requested the assistance of the Spanish authorities on the issue of the competent authority to transmit this document.
Den 28 augusti förra året begärde ni hjälp från de spanska myndigheterna när det gällde frågan om att få den behöriga myndigheten att överlämna detta dokument.
Therefore, according to the above-mentioned provisions, the Commission performed all the Irish translations required for the legislative process, and succeeded in transmitting them on time.
Enligt ovanstående bestämmelser gjorde kommissionen därför alla de iriska översättningar som krävdes för lagstiftningsförfarandet och lyckades överlämna dem i tid.
to transmit (同様に: to beam, to emit, to give out, to shed)
The chip, only a few millimetres wide, can contain, receive and transmit information without any cable connection.
Chipet är bara några millimeter stort och kan innehålla, ta emot och sända ut information trådlöst.
The EU has to be able to receive as well as transmit.
EU måste kunna ta emot likaväl som att sända ut.
We are talking about devices and technologies capable of transmitting an object's position, features and identity.
Här handlar det om anordningar och tekniker för att sända ut ett föremåls position, egenskaper och identitet.
to transmit (同様に: to let through, to pass)
to transmit (同様に: to carry over, to repeat, to retail, to spread)
Stories are what we use to transmit knowledge.
Historier är vad vi använder för att föra vidare kunskap.
We need to transmit this culture too, a culture that involves respect for the sea, a balance between resources that can be caught.
Vi har i stället ett behov av att även föra vidare en kultur som innebär respekt för havet och balans när det gäller de resurser som kan fångas.
to transmit
to transmit

2. 物理

to transmit
It is beyond the direct influence of EU policies and can transmit a risk of widespread financial instability.
Det står bortom direkt inflytande från EU-politiken och kan komma att leda till omfattande finansiell instabilitet.
Children and adolescents are particularly receptive to the messages transmitted to them and the appropriate educational action could therefore produce practical results.
Barn och ungdomar är särskilt mottagliga för budskap riktade till dem, och en anpassad pedagogik kan därför leda till konkreta resultat.
If UCLAF then finds sufficient grounds for suspicion likely to lead to criminal charges, the file would be transmitted to the competent national judicial authorities.
Om UCLAF då finner tillräckligt grundad misstanke som skulle kunna leda till brottspåföljder, kommer fallet att överlämnas till behöriga nationella rättsliga myndigheter.

3. "radio"

to transmit
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
This is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Det är ett band som folk använder för sända sina pulsdata till deras Nike+ system.
to transmit
volume_up
radiera {動} (radio)

スウェーデン語での"to transmit"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis would serve to transmit the values underpinning our coexistence in Europe.
Det tjänar till att förmedla de värden som vår samexistens i Europa är baserad på.
EnglishThe Commission will now transmit the proposal to the Council of Ministers to decide.
Kommissionen kommer nu att skicka förslaget till ministerrådet för beslut.
EnglishTransponders transmit the aircraft's code and position to the air traffic control tower.
Transpondrarna sänder flygplanskoden och flygplanets position till flygkontrolltjänsten.
EnglishTransponders transmit the aircraft' s code and position to the air traffic control tower.
Transpondrarna sänder flygplanskoden och flygplanets position till flygkontrolltjänsten.
EnglishIf they are to transmit the new technologies, they must also be able to transmit the means of using them properly.
Om de ska förmedla de nya teknikerna måste de också kunna göra det ordentligt.
EnglishIn this regard, however, we are taking the opportunity afforded by the report to transmit some very clear messages.
Därför tar vi också tillfället i akt att skicka några mycket tydliga budskap.
EnglishWe should be able to transmit that message to the citizens if we want the project to be a success.
Vi bör kunna förmedla detta till medborgarna om vi vill att projektet skall nå framgång.
EnglishThis means that we see the issue of interoperability, like that of obligations to transmit, as being essential.
Det betyder att man enligt vår synpunkt inte kan bortse från frågan om driftskompatibilitet eller sändningsåtaganden.
EnglishAlison, our fact-checker, needs you to transmit... whatever you have of the story tonight, now, along with your notes.
Alison, vår faktakontrollant, vill att du skickar över... vad du har av storyn nu, tillsammans med dina anteckningar.
EnglishWe believe it would be much better to transmit the information directly from country to country if it is needed.
Vi anser att uppgifterna mycket bättre skulle kunna överföras direkt från land till land. Om det skulle finnas behov av detta.
EnglishAre we certain that the viruses that transmit avian influenza among birds and poultry cannot be passed on to human beings?
Är vi säkra på att det virus som överför fågelinfluensa bland fåglar och fjäderfä inte kan överföras till människor?
EnglishI will transmit the other question to my colleagues and I will keep you properly informed about events in the area.
Jag kommer att lämna övriga frågor till mina kolleger och jag kommer att hålla er ordentligt underrättade om händelser på detta område.
EnglishThere is therefore a risk that any tears that may have fallen on the lenses could transmit serious infections.
De används av flera olika biobesökare vilket innebär att man löper risk att drabbas av allvarliga infektioner som överförs via tårvätska på glasen.
EnglishCrash reports transmit information about Origin crashes, including the time and approximate location of the crash, as well as information about your device.
Kraschrapporter skickar information om krascher med Origin, tid och läge för kraschen, samt information om ditt system.
EnglishThe Commission considers it important that dialogue is maintained and that it is possible for diplomatic envoys to transmit messages to Uzbekistan.
I detta sammanhang tittar kommissionen på en rad olika projekt, däribland bättre fängelseledning och bättre behandling av fängslade.
EnglishIn the case of force majeure, in other words if failure to transmit data is caused by factors beyond the control of the reporting agent, sanctions are not to be imposed at all.
Vid force majeur, alltså omständigheter utanför de registreringsskyldigas kontroll, bör straff över huvud taget inte utdelas.
EnglishIn the case of force majeure , in other words if failure to transmit data is caused by factors beyond the control of the reporting agent, sanctions are not to be imposed at all.
Vid force majeur, alltså omständigheter utanför de registreringsskyldigas kontroll, bör straff över huvud taget inte utdelas.
EnglishThe Member States are not bound to transmit information relating to the management of complaints from air passengers or to the penalties imposed on airline operators.
Medlemsstaterna är inte skyldiga att lämna uppgifter om hanteringen av klagomål från flygpassagerare eller viten som förelagts flygbolag.
EnglishThus, Amendment No 6, while maintaining the freedom of Member States to transmit the data to international organisations, requires that it also be sent annually to the Commission.
Eftersom gemenskapen finansierar programmet ansågs det dock lämpligt att den fick se ett direkt resultat av dess investering.
EnglishTherefore, because the constitution was a different constitution, it is not a precedent with regard to the issue of a competent authority to transmit such a request.
Därför, eftersom författningen hade ändrats, är det inget prejudikat när det gäller frågan om en behörig myndighets överföring av en sådan begäran.