「trade level」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「trade level」スウェーデン語 翻訳

EN

trade level {名詞}

volume_up
1. ビジネス
trade level

"trade level"に類似した翻訳-スウェーデン語

trade 名詞
to trade 動詞
level 名詞
level 形容詞
level 副詞
Swedish
to level 動詞

スウェーデン語での"trade level"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFor both parties, the level of trade and exports in this area is enormous.
För båda parter är såväl handels- som exportvolymerna enorma på det här området.
EnglishIn particular, a report by the EU-India High Level Trade Group was examined.
Framför allt granskades en rapport från högnivågruppen för handel mellan EU och Indien.
EnglishTo that end, I welcome the committee's support for the High Level Trade Group's work.
Därför välkomnar jag det stöd utskottet ger högnivågruppen för handel.
EnglishWith regard to trade relations, the rapporteur emphasises the low level of trade with the Union.
Vad gäller handelsförbindelserna betonar föredraganden det svaga utbytet med unionen.
EnglishI also think that too little attention is being paid to the trade options at regional level.
Jag anser också att alltför lite uppmärksamhet ägnas åt handelsmöjligheterna på lokal nivå.
EnglishWe cannot talk about an increasing political dialogue but then set up only a high-level trade group.
Indiens växande betydelse i Sydostasien medför också ökade skyldigheter.
EnglishWe cannot talk about an increasing political dialogue but then set up only a high-level trade group.
Vi kan inte tala om en förstärkt politisk dialog och sedan endast tillsätta en högnivågrupp för handel.
EnglishThis forms the basis for the High Level Trade Group's recommendation to the EU-India Summit.
Detta utgör grunden för rekommendationerna från högnivågruppen för handel inför toppmötet mellan EU och Indien.
EnglishThe fact is, however, that this initiative first has to be given the green light at World Trade Organisation (WTO) level.
Det här initiativet måste först få grönt ljus av Världshandelsorganisationen (WTO).
EnglishI therefore welcome what Commissioner Borg said about the High Level Trade Group’s recommendations.
Jag välkomnar därför det kommissionsledamot Joe Borg nämnde om rekommendationerna från högnivågruppen för handel.
EnglishChina is moving to expand its trade at global level.
Kina håller på att utvidga sin handel till global nivå.
EnglishI therefore welcome what Commissioner Borg said about the High Level Trade Group’ s recommendations.
Jag välkomnar därför det kommissionsledamot Joe Borg nämnde om rekommendationerna från högnivågruppen för handel.
EnglishThe need for appropriate trade regulation at world level is particularly acute in the context of globalisation.
Behovet av en lämplig reglering av handeln på global nivå är särskilt akut mot bakgrund av globaliseringen.
EnglishIn the Committee on Foreign Affairs we supported this stepping up of relations, also at the trade and economic level.
Vi i utskottet för utrikesfrågor stödde de intensifierade förbindelserna, även inom handel och ekonomi.
EnglishThe focus of the high-level group's trade discussions has been on exploring how to achieve progress on these issues.
Fokus för högnivågruppens handelsrelaterade diskussioner har legat på att ta reda på hur man kan göra framsteg på dessa områden.
EnglishAcceptance of agreements reached between employers' organisations and trade unions at European level is therefore called for.
Godkännande av överenskommelser som nåtts mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar på europeisk nivå behövs därför.
EnglishA repeated pattern in the European Parliament is one whereby relations with a third country begin at the level of trade policy.
Ett mönster som upprepar sig i Europaparlamentet är att relationerna till ett tredjeland börjar på det handelspolitiska planet.
EnglishEven today, the Commissioner lacks the authorisation to turn the work of the high-level trade groups into a concrete deal.
Än idag saknar kommissionsledamoten mandat att förvandla det arbete som utförs av handelsgrupperna på hög nivå till en konkret uppgörelse.
EnglishTrade at international level is essential, but it must be conditional on adoption of and compliance with environmental and social rules.
Världshandeln är nödvändig, men den måste underställas krav på att miljöbestämmelser och sociala bestämmelser antas och följs.
EnglishBut we do not think the same can be said on a trade level. This agreement is somewhat bewildering, leaves questions unanswered, and still has grey areas.
Det är ett avtal som innehåller många underligheter och som lämnar efter sig mycket tvivel och många oklarheter.