「onus」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「onus」スウェーデン語 翻訳

volume_up
onus {名詞}
SV

EN onus
volume_up
{名詞}

onus (同様に: burden, liability, mantle, responsibility)
There is an onus upon the Democratic Unionist Party to engage with my party.
Det åligger Demokratiska unionistpartiet ett ansvar att föra en dialog med mitt parti.
I am convinced that the onus is on the international community and especially on the Quartet.
Jag är övertygad om att den internationella gemenskapen och i synnerhet kvartetten måste ta sitt ansvar.
At the same time, this change of system will also lead to more onus being placed on the individual in the business world, of course.
Denna systemändring leder naturligtvis samtidigt till mer ansvar för de enskilda i näringslivet.

"onus"の類義語(英語):

onus

スウェーデン語での"onus"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe onus is on the Commission to ensure that Member States comply with the rules.
Det är kommissionens uppgift att säkerställa att medlemsstaterna följer dessa regler.
EnglishIn no circumstances should we put the entire onus on the countries of southern Europe.
Vi får under inga omständigheter lägga hela skulden på länderna i södra Europa.
EnglishThis means that the onus is on Europe, too, and that it must reach out to the public.
Det innebär att även unionen har skyldigheter, och att EU måste nå ut till allmänheten.
EnglishThere too we need a hierarchy; we need an onus to prove the need to intervene.
Även där behöver vi en hierarki. Vi behöver en börda för att bevisa behovet av att ingripa.
EnglishI believe the onus is on the Turkish Government to ensure this happens.
Jag anser att det åligger den turkiska regeringen att se till att så sker.
EnglishThe onus of proof, however, is on the Commission and specifically on Commissioner Kinnock.
Men bevisbördans är kommissionens, och särskilt kommissionär Kinnocks.
EnglishThe onus will now be on the Commission to come forward with solutions.
Det är nu kommissionens skyldighet att komma fram med lösningar.
EnglishThe onus of proof continues to be on those who wish to do these things.
Bevisbördan fortsätter att ligga hos dem som önskar göra detta.
EnglishThere is an onus on the EU to recognise the plight of these people.
Det är EU: s plikt att erkänna dessa människors utsatta situation.
EnglishAbove all, the onus is on the Quartet to step up its efforts.
Det är framför allt upp till kvartetten att öka sina ansträngningar.
EnglishWhy systematically place the onus on the 14 countries?
Varför skall man systematiskt lägga detta krav på de 14 länderna?
EnglishThe onus is now on Montenegro to meet the EU's expectations.
Montenegros uppgift är nu att uppfylla EU:s förväntningar.
EnglishThe weighing of obligations is an objective exercise and, in all events, the onus of it is upon the chooser.
Att värdera skyldigheter är en objektiv uppgift, som i alla händelser åligger den som ska välja.
EnglishPublication must be our presumption and the onus placed squarely on those who seek to withhold it.
Offentliggörande måste bli en förutsättning och skulden måste läggas på dem som öppet försöker förvägra oss det.
EnglishClearly, if this goes ahead, there would be an onus on the coalition government in the UK to hold a referendum.
Om detta blir verklighet skulle den brittiska koalitionsregeringen bli skyldig att hålla en folkomröstning.
EnglishHowever, I see problems in placing the onus of checking the residential entitlement of workers on employers.
Jag ser dock problem med att belasta arbetsgivarna med ansvaret för kontrollen av arbetstagarnas uppehållstillstånd.
EnglishBut let the onus be that way around.
Men låt skyldigheten fungera i den riktningen.
EnglishTherefore, the onus is on us to continue to look for new approaches that will help us to overcome problems that still exist.
Därför åligger det oss att fortsätta leta efter nya strategier som kan hjälpa oss att lösa de problem som finns kvar.
EnglishThere is an onus on all Member States, but in particular those who have decided not to take part in EMU from the outset.
Det ligger ett åliggande på alla medlemsstater, men i synnerhet på dem som har beslutat att inte delta i EMU från början.
EnglishMaybe an onus on banks to put up notices in all their branches displaying these rules and regulations could be one way.
Kanske kan ett sätt vara att anmoda bankerna att sätta upp anslag på sina kontor, där man kan läsa om dessa regler och bestämmelser.