「onset」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「onset」スウェーデン語 翻訳

volume_up
onset {名詞}

EN onset
volume_up
{名詞}

onset (同様に: beginning, commencement, conception, outset)
volume_up
början {共性名詞}
But eventually it stops working, and diabetes leads to a predictable onset of debilitating disease.
Men till slut slutar det fungera, och diabetes leder till en förutsägbar början på en nedbrytande sjukdom.
My services started preparing the Commission proposal in early 2007, before the onset of the ongoing financial turmoil.
Mina enheter började förbereda kommissionens förslag i början av 2007, innan den nuvarande finansiella turbulensen började.
At Copenhagen, we had the irony of not just 'Climategate II', but also the onset of one of the harshest winters in decades.
I Köpenhamn hade vi ironin inte bara av ”Climategate II”, utan även början på en av de hårdaste vintrarna på årtionden.
onset (同様に: aggression, assault, attack, attempt)
onset (同様に: access, aggression, assault, attack)
onset (同様に: admission, appearance, entrance, entry)

"onset"の類義語(英語):

onset

スウェーデン語での"onset"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishA new kind of refugee is set to emerge with the onset of extreme climate conditions.
Flyktingar av ett nytt slag väntas bli följden när extrema klimatförhållanden slår till.
EnglishThis must take the form of a healthy diet and measures to delay the onset of the disease.
Det måste ske i form av en sund kosthållning och åtgärder för att fördröja sjukdomsutbrott.
EnglishWe need urgent action before more people die due to the onset of winter.
Vi måste omedelbart vidta åtgärder innan fler människor dör till följd av att vintern kommer.
EnglishFinding vaccines appropriate to them before the onset of sexual activity is fundamental.
Det är av grundläggande betydelse att hitta lämpliga vacciner för dem innan de når sexuellt aktiv ålder.
EnglishSome studies have linked them to increases in infertility and the onset of Alzheimer’s disease.
Vissa undersökningar har kopplat dessa fetter till ökad sterilitet och uppkomsten av Alzheimers sjukdom.
EnglishA Model Describing the onset of scuffing Will Be Developed.
A model describing the onset of scuffing will be developed.
EnglishThe coolest thing would be is if you could diagnose the disease early, and prevent the onset of the disease to a bad state.
Det coolaste skulle vara om man kunde diagnosticera tidigt, och förhindra att sjukdomen når en farlig nivå.
EnglishIn its most severe form a sudden onset of acute watery diarrhoea can lead to death by severe dehydration and kidney failure.
I sin mest allvarliga form kan en akut vattnig diarré leda till döden på grund av svår uttorkning och njursvikt.
EnglishEvery year, at the onset of summer, the Commission draws up, on the basis of the 1976 directive, the survey of bathing waters.
Varje år när sommaren börjar genomför kommissionen utifrån direktivet från 1976 en undersökning av badvattnen.
EnglishAlthough many politicians worry about the onset of health tourism, especially from the East, their fears are unsubstantiated.
Många politiker oroar sig visserligen för att det ska uppstå en vårdturism, särskilt från öst, men deras farhågor är ogrundade.
EnglishEvery year, at the onset of summer, the Commission draws up, on the basis of the 1976 directive, the survey of bathing waters.
Den europeiska allmänheten tar inte bara notis om denna information, utan över två miljoner personer besöker också relevanta Internetsidor.
EnglishI agree with you that we need fully coordinated research to understand better how to prevent or delay the onset of dementia.
Jag instämmer med er i det att vi behöver en fullständig och samlad forskning för att bättre förebygga eller skjuta upp utvecklingen av demens.
EnglishAs was to be expected, the approaching EP elections have seen the onset of a certain degree of populism directed towards the voters.
Som man kunde förvänta har det kommande valet till Europaparlamentet präglats av en begynnande populism som direkt riktar sig till väljarna.
EnglishThese problems are made worse by the onset of winter and, therefore, it is imperative to get the right type of aid to those who need it.
Dessa problem förvärras av den annalkande vintern och därför är det absolut nödvändigt att ge den rätta hjälpen till dem som behöver den.
EnglishWhen it comes to people who grow old because God has given them the genes to do so, let us please beware of speaking in terms of the onset of European senility.
Låt oss akta oss för att säga om vissa människor som med gudagivna anlag uppnår en hög ålder att de skulle utgöra Europas förgubbning.
EnglishAt thermal nuclear plants the global objectives are, with the onset of increasing energy consumption, to increase operating performance and reduce carbon dioxide emissions.
Hos värmekraftverken är de globala målen att vid en ökande energiförbrukning höja verkningsgraden och minska koldioxidutsläppen.
EnglishOne important measure involves educating the public about prevention, but also about early recognition and delaying the onset of the disease.
En grundläggande åtgärd är att utbilda allmänheten om förebyggande faktorer, men också om hur man tidigt kan upptäcka sjukdomen och försena utvecklingen av den.
EnglishThe needs are well known and we are all aware, particularly with the onset of winter, that the saying ‘he who gives quickly gives twice’ applies more than ever before.
Behoven är välkända och vi vet alla att talesättet ”snabb hjälp är dubbel hjälp” gäller mer än någonsin, särskilt nu när vintern nalkas.
EnglishWe should bear in mind that some governments had already planned - and in some cases executed - general cuts in public budgets before the onset of the crisis.
Vi bör komma ihåg att vissa regeringar redan hade planerat - och i vissa fall genomfört - allmänna nedskärningar i de offentliga budgetarna innan krisen inleddes.
EnglishAll European organisations are today grappling with the recession, the financial crisis, the onset of high unemployment and the possible consequences of these.
Alla europeiska organisationer brottas i dag med lågkonjunkturen, finanskrisen, en utveckling mot hög arbetslöshet och de möjliga konsekvenserna av dessa faktorer.