EN lodge
volume_up
{名詞}

1. 通常

lodge (同様に: lodges)
volume_up
loge {共性名詞}
lodge (同様に: gatehouse, gate house)
volume_up
grindstuga {共性名詞}
lodge
volume_up
bäverhydda {共性名詞}
lodge
lodge
volume_up
ordensloge {共性名詞}
lodge
volume_up
portvaktsbostad {共性名詞}

2. "hunting"

lodge
volume_up
jaktstuga {共性名詞}

3. スポーツ

lodge
volume_up
sportstuga {共性名詞}

4. アメリカ文学

lodge
lodge
volume_up
wigwam {共性名詞}

スウェーデン語での"lodge"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe person concerned must be able to lodge a complaint against this decision.
Personen i fråga måste ha möjlighet att inge ett klagomål mot detta beslut.
EnglishThis woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.
Denna kvinna måste ha möjlighet att göra en anmälan och få upprättelse i domstol.
EnglishThe right of citizens to lodge complaints, for example, is a fundamental EU principle.
Medborgarnas rätt att klaga är exempelvis en grundläggande EU-princip.
EnglishIf they happen to be right, then please lodge an action for breach of duty against us.
Om de råkar ha rätt, så får jag be dem att framställa en anklagelse om pliktförsummelse mot oss.
EnglishThis is what the Dutch wanted to lodge a complaint about to the European Commission.
Det ville nederländarna klaga hos Europeiska kommissionen om.
EnglishMr President, I wish to ask a question and, depending on the answer, perhaps lodge a complaint.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga och beroende av svaret kanske ett klagomål.
EnglishThey have no opportunity to defend themselves or to lodge an appeal.
De har inga möjligheter att skydda sig eller att överklaga.
EnglishCitizens first lodge well-justified complaints in their own country.
Medborgarna inger välmotiverade klagomål i sitt eget land.
EnglishThe Commission decided not to lodge an appeal against the judgment of the Court of First Instance of 13 June 2006.
Kommissionen beslöt att inte överklaga förstainstansrättens dom av den 13 juni 2006.
EnglishThis allows any party with a legitimate interest to lodge an objection to the registration with their Member State.
Därigenom kan alla parter med ett legitimt intresse invända mot registreringen i sin medlemsstat.
EnglishI genuinely hope that the majority of Parliament will be of the opinion that it is possible to lodge an appeal of this kind.
Jag hoppas verkligen att en majoritet av parlamentet kommer att ställa sig bakom en sådan åtgärd.
EnglishThis means that we cannot carry out our duties here on time and effectively, for which I once again lodge a protest.
Det gör alltså att vi inte kan sköta vårt jobb här som det skall och i rätt tid. Det protesterar jag mot igen.
EnglishInstead, the EU Member States should lodge a protest with the United States, and invite them to end these tests.
EU: s medlemsstater måste i stället protestera hos de Förenta staterna och inbjuda dem att göra ett slut på proven.
EnglishI would ask the President of the European Parliament to lodge a protest with the Cuban authorities and to demand an explanation.
Var snäll och meddela den irländska regeringen vår oro för barn som använder skoltransporter i Irland.
EnglishI believe this must end and that the President of Parliament should lodge a protest and condemn such acts.
Jag anser att detta måste få ett slut och att parlamentets talman bör sända en protest och ett fördömande av dessa gärningar.
EnglishThe European Union was right to lodge a complaint with the World Trade Organisation about these Draconian measures.
Europeiska unionen har med rätta ingivit ett klagomål till Världshandelsorganisationen mot dessa drakoniska åtgärder.
EnglishWhy does nobody see that we have legal aid, that the NGOs have access, that there is the right to lodge an objection?
Varför ser ingen att vi har rättshjälp, att frivilligorganisationerna har tillgång, att rätten att inge en protest finns?
EnglishIf I lodge EUR 10 000 in my bank account in Ireland, the bank manager is obliged to ask me where the money came from.
Om jag sätter in 10 000 euro på mitt bankkonto i Irland är bankdirektören skyldig att fråga mig varifrån pengarna kommer.
EnglishIf I lodge EUR 10 000 in my bank account in Ireland, the bank manager is obliged to ask me where the money came from.
Om jag sätter in 10 000 euro på mitt bankkonto i Irland är bankdirektören skyldig att fråga mig varifrån pengarna kommer.
EnglishThese conditions are binding, however contracting parties may lodge objections within a six-month period.
Förslag från panelerna läggs sedan fram för kommissionen och kommissionen å sin sida lägger fram rekommendationer till avtalsparterna.