「internship」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「internship」スウェーデン語 翻訳

EN internship
volume_up
{名詞}

internship (同様に: experience, job experience, practice, praxis)
volume_up
praktik {共性名詞}
– I want to do a six month internship at Swedish UN delegation in New York.
– Jag vill göra ett halvårs praktik på svenska FN-delegationen i New York.
All of our teacher education programs include internship.
Alla våra lärarutbildningar innehåller praktik.
I have completed my internship at Swerea MEFOS in Luleå where I was employed as a research engineer.
Jag har genomfört min praktik på Swerea MEFOS i Luleå där jag var anställd som forskningsingenjör.
internship
I want to show him an article I have here on marketing internship.
Jag vill visa honom en artikel om hur man marknadsför allmäntjänstgöring.
internship (同様に: practical placement)
volume_up
praktikplats {共性名詞}
During my internship at Billerud Korsnäs in Karlsborg I was involved in a project where the benefits of an online meter investigated.
Under min praktikplats på BillerudKorsnäs i Karlsborg var jag involverad i ett projekt där nyttan av en onlinemätare utreddes.
Sponsoring companies also puts up with summer jobs, internships and theses.
Fadderföretagen ställer också upp med sommarjobb, praktikplatser och examensarbeten.
internship
volume_up
praktiktjänst {共性名詞}
Karim, who is French, has moved to Belgium for a 1-year internship.
Karim från Frankrike flyttade till Belgien för en praktiktjänst på ett år.
This is a practical necessity which enables an intern to take part in the activities carried out by our services, taking full advantage of his/her internship.
Detta är en praktisk nödvändighet som gör det möjligt för en praktikant att ta del av de aktiviteter som genomförs av våra enheter och ha full behållning av sin praktiktjänst.

スウェーデン語での"internship"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishContact internship placement for the preparation of contracts for SSK term 6
Kontaktinformation VFU-placering inför upprättande av avtal för SSK term 6
English– The internship is very appreciated by the students, says Carina Lundmark.
– Praktiken är väldigt uppskattad av studenterna, säger Carina Lundmark.
EnglishContact internship placement for the preparation of contracts
Kontaktinformation VFU-placering inför upprättande av avtal
EnglishToday she is approaching dissertation and the topic of the thesis is internship in Swedish teacher education.
Idag närmar hon sig disputation och ämnet för avhandlingen är VFU i svensklärarutbildningen.
EnglishWhen you see things in an internship, you discover what gaps you have in your knowledge, Janni believes.
Det är när man ser saker i praktiken som man upptäcker vilka kunskapsluckor man har, tycker Janni.
EnglishDuring the internship you have the opportunity to test your engineering skills under different working conditions.
Under praktiken får du tillfälle att testa dina ingenjörskunskaper inom olika arbetsuppgifter.
EnglishNow it is clear with the spring semester internship lecture!
Nu är det klart med vårterminens VFU-föreläsning!
English. - The internship is great.
På ledig tid har hon också praktiserat på en idrottsskadeklinik och hos Halmstad BK. - Praktiken är jättebra.
EnglishName: Mats Kahlström 7-month internship employer: Lyse, Stavanger From: Gotland
Namn: Mats Kahlström Utbildning: Civilingenjör Väg- & Vattenbyggnad 7-månaderspraktik arbetsgivare: Lyse, Stavanger Kommer från: Gotland
EnglishInternship placements (VFU) are today spread across seven hospitals within a 250-km radius around Linköping.
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är idag spridd på sju sjukhus runtom på en 25-milaradie från Linköping.
EnglishThe guidelines apply to students of the Department of Health is designated internship site or field study site.
Riktlinjerna gäller för studenter som av Institutionen för hälsovetenskap är anvisad VFU-plats eller fältstudieplats.
EnglishDoes the course involve an internship as well?
EnglishWhen spring explodes and she returns to her second homeland, Italy, for a five week placement (internship).
När våren briserar och frukträdens blommor formar träden till ljusrosa bollar återvänder hon till sitt andra hemland, Italien, för fem praktikveckor (VFU).
EnglishWith the experience of being both a student, tutor and responsible for internship Lena Manderstedt wanted to know more.
Med erfarenhet av att vara såväl student, handledare och inriktningsansvarig för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ville Lena Manderstedt fördjupa sig.
EnglishThe project examines how clinical training (internship) is defined, regulated and positioned in relation to the college placement courses.
I projektet undersöks hur verksamhetsförlagd utbildning (VFU) definieras, regleras och positioneras i förhållande till de högskoleförlagda kurserna.
EnglishName: Daniel Lennartsson Education: Civil Engineer, Master 7-month internship employer: NCC Gothenburg From: Trollhattan
Namn: Daniel Lennartsson Utbildning: Civilingenjör Väg- & Vattenbyggnad, Master inom Jord och Berg 7-månaderspraktik arbetsgivare: NCC Göteborg Kommer från: Trollhättan
EnglishThrough internship administrator, at the department,  making an inquiry to the business.
Studenterna har två alternativ att söka VFU-plats utanför Norrbotten. 1. Via VFU-administratör, på Hälsovetenskap, göra en förfrågan till verksamheten.
EnglishOn the other hand, the rules governing the internship program are available in all the official languages of the Union in force on the day of adoption of the Commission's decision.
Å andra sidan finns reglerna för praktiktjänsterna på alla unionens officiella språk som gäller den dag kommissionen fattar sitt beslut.
EnglishThrough internship administrator of Sciences, make an inquiry to the business.
Se nedan punkt 2. Studenterna har två alternativ att söka VFU-plats utanför Norrbotten: 1. Via VFU-administratör, på Hälsovetenskap, göra en förfrågan till verksamheten.