「illicit」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「illicit」スウェーデン語 翻訳

SV

EN illicit
volume_up
{形容詞}

illicit (同様に: criminal, fraudulent, illegal, illegitimate)
They have allowed arms and security equipment to be transferred for illicit end use.
De har tillåtit att vapen- och säkerhetsutrustning överförs för olaglig slutanvändning.
The illicit trafficking and transfer of young players across borders is a worrying issue.
Olaglig handel med unga spelare och deras övergångar över gränserna är mycket oroande.
In this regard, legal procedures should minimise the possibility of illicit organ selling.
I detta avseende bör rättsliga förfaranden minimera möjligheten till olaglig försäljning av organ.

"illicit"の類義語(英語):

illicit

スウェーデン語での"illicit"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAt the same time, it will help to better target the traffic in illicit goods.
Samtidigt kommer det att bidra till en bättre inriktning på handeln med illegala varor.
EnglishBurma also remains the world's second-largest producer of illicit opium.
Myanmar är fortfarande också världens andra största tillverkare av olagligt opium.
EnglishOne is the development of illicit drugs, which are becoming increasingly difficult to detect.
Så snart som vi får specifika svar på dessa frågor, återkommer vi med förslag.
EnglishLicit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it.
Laglig odling skulle inte ersätta den illegala odlingen, utan få den att öka.
EnglishOne is the development of illicit drugs, which are becoming increasingly difficult to detect.
Ett är utvecklandet av förbjudna droger, som blir allt svårare att upptäcka.
EnglishIllegal, illicit and undeclared fishing is a daily reality in Portugal.
Olagligt, otillåtet och odeklarerat fiske tillhör vardagen i Portugal.
EnglishUndeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
. (DE) Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
EnglishCan we try and help locate the people and businesses behind illicit internet sites?
Kan vi försöka hjälpa till att lokalisera människorna och företagen bakom de olagliga webbplatserna?
EnglishCannabis is still the most commonly used illicit drug in the Union.
Cannabis är fortfarande den mest använda illegala drogen inom unionen.
EnglishAll those who are at present engaged in illicit work would obtain work with decent social conditions.
Alla de som i dag arbetar svart skulle få ett arbete med anständiga sociala villkor.
EnglishIt is the third most lucrative illicit trade in the world, after arms and drugs trafficking.
Det är den tredje mest lönsamma olagliga handeln i världen, efter vapen- och narkotikahandel.
EnglishIllicit substances are smuggled through Croatia from the production countries to consumer countries.
Olagliga ämnen smugglas genom Kroatien från producentländerna till konsumentländerna.
EnglishFirst: a large number of drivers have managed to obtain their licence to drive through illicit activities.
För det första: ett stort antal förare har lyckats få körkort på otillåtet sätt.
EnglishBut introducing new European regulations is no way to go about tackling the problem of illicit work.
Svartarbete kan emellertid inte bekämpas med nya, europeiska föreskrifter.
EnglishAs a matter of fact, it is the third most lucrative illicit trade in the world.
I fråga om lönsamhet ligger människohandeln faktiskt på tredje plats bland olagliga verksamheter i världen.
EnglishThat, in my opinion, is the best way to avoid illicit trade.
Detta är, enligt min åsikt, det bästa sättet att undvika illegal handel.
EnglishUndeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
EnglishI do, however, reject the suggestion that illicit drugs should be decriminalised in prison.
Jag motsätter mig emellertid förslaget om att olagliga droger skall avkriminaliseras i fängelserna.
EnglishIt is dreadful, because it criminalises the employer and does not criminalise the illicit immigrant.
Den är förfärlig, eftersom den straffbelägger arbetsgivaren och inte den illegala invandraren.
EnglishYou are sacrificing this product, Commissioner, and you are sacrificing it to illicit, questionable interests.
Ni har offrat vinet, herr kommissionär, och det till olagliga, ljusskygga intressen.