「front」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「front」スウェーデン語 翻訳

volume_up
front {名詞}
SV
SV

「front」英語 翻訳

volume_up
front {共性名詞}

EN front
volume_up
{名詞}

front (同様に: front end, head)
volume_up
front {共性名詞}
A united international front must take a clear position against this.
En samstämmig, internationell front måste klart ta ställning mot detta.
Demographic development must be tackled on a broad political front right now.
Den demografiska utvecklingen måste mötas på bred politisk front redan nu.
Is what you are constructing here intended to be a new front between North and South?
Skall det måhända bli en ny front mellan nord och syd, som Ni nu bygger upp?
front (同様に: front page, head)
volume_up
framsida {共性名詞}
Health warnings will take up 40 % of the front of the packet and 50 % of the back.
Hälsovarningar kommer att täcka 40 procent av paketets framsida och 50 procent av baksidan.
Health warnings will take up 40% of the front of the packet and 50% of the back.
Hälsovarningar kommer att täcka 40 procent av paketets framsida och 50 procent av baksidan.
This rules out the necessity of putting the designation on the front of the package.
Detta gör att det inte blir nödvändigt att ange detta på förpackningens framsida.
front (同様に: face, facing, frontage, screen)
volume_up
fasad {共性名詞}
The second is that such a process should be real and not just a front.
Det andra är att en sådan process är reell och inte bara en fasad.
Could you imagine a national parliament praising Labour policies and condemning Conservative ones on the front of the parliament building itself?
Kan ni föreställa er ett nationellt parlament som prisar Labourpolitiken och fördömer den konservativa politiken på själva parlamentsbyggnadens fasad?
It is not in anyone's interest that the intergovernmental nature of the CFSP might soon assume a false front that conceals a quite different reality.
Det ligger inte i någons intresse att GUSP: s mellanstatliga karaktär snart bara är en fasad som täcker en annorlunda verklighet.
front (同様に: fore)
volume_up
främre del {共性名詞}
Now, it turns out there are neurons which are called ordinary motor command neurons in the front of the brain, which have been known for over 50 years.
Det finns neuroner som kallas för vanliga motoriska neuroner i hjärnans främre del, som har varit kända i över 50 år.
We would then see that, with this European construct, we are dealing with something that could be likened to a vehicle, the front of which consists of a Porsche while the back consists of a bicycle.
Då skulle vi se att EU-skapelsen liknar ett fordon, som till sin främre del består av en Porsche, medan den bakre delen är en cykel.
It is also possible that a manufacturer could move a model up to a class containing larger vehicles simply by adding 15 cm of plastic to the front.
Det är även möjligt för en tillverkare att flytta upp en fordonsmodell till en klass för större fordon genom att helt enkelt lägga till 15 cm av plast på fordonets främre del.

"front"の類義語(英語):

front

"front"の類義語(スウェーデン語):

front

スウェーデン語での"front"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Avslutningsvis vill jag säga att EU inte får sänka garden på den fronten heller.
EnglishI think I should be allotted at least five extra minutes in front of the mirror.
Tycker jag att jag borde bli tilldelad minst fem minuter extra framför spegeln.
EnglishRegarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.
När det gäller förslaget framför oss vill jag be kommissionen dra tillbaka det.
EnglishI do not need to read it out, as you have the motion in front of you in writing.
Jag behöver inte läsa upp den eftersom ni har det skriftliga förslaget framför er.
EnglishAs I have the English text in front of me, I shall read the addendum in English.
Eftersom jag har den engelska texten framför mig, läser jag tillägget på engelska.
EnglishEurope must become the front runner in product innovation and commercialisation.
EU måste gå i bräschen när det gäller produktinnovation och kommersialisering.
EnglishI have the 'Automatiseringsgids ' of a famous Dutch newspaper, in front of me.
Framför mig har jag " De Automatiseringsgids ", en känd nederländsk dagstidning.
EnglishSecondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
För det andra har vi, som ni påpekat, historiska förbindelser på handelsområdet.
EnglishSo let us say that I am allowed to speak because I have to leave for the front.
Låt oss säga att jag får lov att tala därför att jag måste ge mig av till fronten.
EnglishI have the 'Automatiseringsgids' of a famous Dutch newspaper, in front of me.
Framför mig har jag " De Automatiseringsgids" , en känd nederländsk dagstidning.
EnglishWe have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
Vi måste göra mer på arbetsmarknaden och, som ni säger, tidigarelägga investeringar.
EnglishRip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Blufföretag gömmer sig bakom officiella postlådeadresser, bulvaner och namnbyten.
EnglishMr President, you have a copy of our current Rules of Procedure in front of you.
Herr talman! Ni har ett exemplar av den gällande arbetsordningen framför er.
EnglishIf this sort of calculation is going to be made, we must do it over a wider front.
Om den typen av kalkyler skall göras, måste vi göra det över ett bredare fält.
EnglishThe vet is in the front line of surveillance for indigenous and exotic diseases.
Veterinären står i främsta linjen för att övervaka inhemska och främmande sjukdomar.
EnglishThe European Union and the Member States must be on the front line of this fight.
Europeiska unionen och medlemsstaterna måste befinna sig i frontlinjen i denna kamp.
EnglishWe have now reached the point where we have in front of us the common position.
Vi har nu nått den punkt där vi har den gemensamma ståndpunkten framför oss.
EnglishI would like to praise the European noises that are coming from the front bench.
(Applåder) Jag skulle vilja prisa det europeiska ljud som kommer från ministerbänken.
EnglishThe Commission regularly replies that nothing is currently being done on that front.
Kommissionen ger systematiskt svaret att det inte är något fel på regelgivningen.
EnglishSocial change must also open up opportunities for the individual on a broad front.
Samhällets omvandling måste också i bred omfattning öppna individuella möjligheter.