「frame」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「frame」スウェーデン語 翻訳

volume_up
frame {名詞}
SV

「fram」英語 翻訳

EN

EN frame
volume_up
{名詞}

1. 通常

frame (同様に: scope, molding, moulding)
volume_up
ram {共性名詞}
The height of a frame that is linked with a subsequent frame is automatically fixed.
När en ram länkas ihop med en efterföljande ram så fixeras höjden automatiskt.
Therefore, the link icon cannot be activated if a frame already has a next link.
Därför kan ikonen " Länkning " inte aktiveras om en ram redan har en följande ram.
Click the Insert Frame manually icon so that you can drag open a frame in your document.
Med ikonen Infoga ram manuellt ritar du snabbt upp en ram i dokumentet.
frame (同様に: body, carcass, anatomy)
volume_up
kropp {共性名詞}
frame (同様に: architecture, build, building, construction)
volume_up
byggnad {共性名詞}
The rehashing of this business with the lease of the Strasbourg building – which has been going on for 28 years – puts me in a very reflective frame of mind.
Omstuvningen av denna fråga i och med hyresavtalet för byggnaden i Strasbourg – som har pågått i 28 år – gör mig mycket betänksam.
frame (同様に: attitude, capacity, case, degree)
volume_up
ställning {共性名詞}
frame (同様に: arc, arch, bow, tie)
volume_up
båge {共性名詞}
They are already preparing a new 'frame ' to cover Chernobyl.
De förbereder redan en ny ” båge ” för att täcka över Tjernobyl.
They are already preparing a new 'frame' to cover Chernobyl.
De förbereder redan en ny ”båge” för att täcka över Tjernobyl.
" Window " in the Search for field and " &frame " in the Replace with fields returns " window frame " with Replace.
Med " Fönster " i fältet Sök efter och "&båge " i fältet Ersätt med fås med hjälp av Ersätt "Fönsterbåge ".
frame (同様に: carcass, foundation, framework, hull)
volume_up
stomme {共性名詞}
frame (同様に: character, form, shape)
volume_up
gestalt {共性名詞}
frame (同様に: build, physique, anatomy, body structure)
volume_up
kroppsbyggnad {共性名詞}
frame (同様に: underseal)
frame (同様に: spectacle frame)
volume_up
glasögonbåge {共性名詞}
frame (同様に: bezel, edge, edging, mount)
volume_up
infattning {共性名詞}
frame
volume_up
drivbänk {共性名詞}
frame
volume_up
bildruta {共性名詞} (på filmremsa)

2. 建築

frame
volume_up
stomme {共性名詞}
frame
volume_up
konstruktion {共性名詞}

スウェーデン語での"frame"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIf no target frame is selected, the target document replaces the current document.
Om du inte anger någon målram, ersätts det aktuella dokumentet av måldokumentet.
EnglishThis effect is only visible, if the text is not scaled to the whole frame size.
Denna funktion syns bara när texten inte är dimensionerad att fylla hela ramen.
EnglishHere you can select a border to frame the paragraph, and also a shadow if desired.
Här kan du välja ut en inramning som ramar in stycket, med skugga om du vill det.
EnglishOnly the height of the last frame of a chain can be adapted to the text content.
Det är bara den sista ramen i en kedja som kan anpassa sin höjd till textinnehållet.
EnglishThe report - in its item 1, for example - is quite right to frame this as a demand.
Detta formuleras i betänkandet med rätta som ett krav, i punkt 1 till exempel.
EnglishAll this could have been dealt with differently and in a different time frame.
Allt detta hade man kunnat sköta på ett annat sätt och med en annan tidsplan.
EnglishTherefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Jag föreslår därför en utökning av den tid som dessa medel ska finnas tillgängliga.
EnglishDraw a text frame on your page, and then type in text, for example " FontWork ".
Rita upp en textram och skriv sedan in en text, till exempel " FontWork ".
EnglishMr President, we are stuck in a very tight time frame to deal with all of this.
Herr ordförande! Vi har mycket snäva tidsramar för att behandla allt detta.
EnglishAnd this picture frame has a cord going out the back, and you plug it into the wall.
Den här ramen har en sladd som sticker ut där bak, och du pluggar in den i väggen.
EnglishIn this field, define the target frame in which the loaded URL is to appear.
I det här fältet anger Du den målram där det laddade URL-innehållet ska visas.
EnglishWe are awaiting the European Commission’s decision on the Common Frame of Reference.
Vi väntar på Europeiska kommissionens beslut om den gemensamma referensramen.
EnglishPerhaps the best frame for such a democratic reflection would be early elections.
Den bästa ramen för en sådan demokratisk eftertanke kanske skulle vara ett tidigt val.
EnglishYou adjust the degree of rounding by moving the frame between these two positions.
Om ramen befinner sig någonstans där emellan får rundningen ett mellanliggande värde.
EnglishIf your text is long, you can extend the frame in order to incorporate the whole text.
Den här ramen kan växa nedåt för att all text skall få plats om texten är lång.
EnglishIt is only possible to break the link to the next frame, not to the preceding frame.
Du kan välja att enbart bryta kedjan till efterföljaren och inte till föregångaren.
EnglishMark this option if the currently active floating frame is never to have a scroll bar.
Välj det här alternativet om den aktuella ramen aldrig ska ha en rullningslist.
EnglishDefine the horizontal spacing between the contents and border of the floating frame.
Här definierar du det horisontella avståndet mellan ramens innehåll och kant.
EnglishWe need, therefore, to have the contract law project, the common frame of reference.
Vi behöver därför arbetet med avtalsrätten och den gemensamma referensramen.
EnglishThis will, of course, depend primarily on the quality of this frame of reference.
Detta kommer givetvis till stor del att bero på hur bra referensramen är.