EN for
volume_up
{前置詞}

for (同様に: about, by, on, past)
volume_up
om {前}
Joint motion for a resolution on the negotiations to form a government in Austria
Gemensamt resolutionsförslag om förhandlingarna om regeringsbildningen i Österrike.
In face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
Inför kunskapen om döden har vi skyldighet att vittna om kunskapen om livet.
Joint motion for resolution on the International AIDS Conference in Zambia
Gemensamt resolutionsförslag om elfte internationella konferensen om aids i Zambia
for (同様に: at, of, on, over)
volume_up
i {前}
He spent 37 years in a Louisiana State Penitentiary for a crime he didn't commit.
Han hade spendera 37 år i ett fängelse i Louisiana för ett brott han inte begått.
And they had it in their cabinet for about 15 years, until it got stolen in January of 2007.
Och de hade den i sitt skåp i ungefär 15 år, tills den blev stulen i januari 2007.
We must look for answers in the everyday reality in which the citizens of Europe live.
Svaren måste sökas i den vardag och i den verklighet som människor i Europa lever i.
for (同様に: across, by, into, over)
volume_up
{前}
He fears a shortage of tankers and would rather wait for internationally agreed measures.
Han fruktar en brist tankfartyg och vill helst vänta åtgärder världsnivå.
Our resolution indicates the need for short- and long-term emissions objectives.
Vi pekar i vår resolution behovet av utsläppsmål kort sikt och lång sikt.
I am thinking, for example, of the provisions governing the ex-ante appraisal.
Jag tänker till exempel bestämmelserna om utvärderingar förhand.
for (同様に: at, on, per, toward)
volume_up
för {前}
We need to work for EMU, but also for employment, the environment and equal opportunities.
Insatser för EMU, men också för arbete, också för natur, också för jämlikhet.
These proposals were too ambitious for some and not ambitious enough for others.
Dessa förslag var för ambitiösa för några och inte tillräckligt ambitiösa för andra.
My answer is a heartfelt 'yes ', because that is good for Turkey and for Europe.
, för det är bra för Turkiet och för Europa.
for (同様に: at, by, of, on)
volume_up
till {前}
The Commissioner mentioned, for example, the transport protocol to the Alpine Convention.
Kommissionsledamoten nämnde till exempel trafikprotokollet till Alpkonventionen.
For banks simply to refer to the standardisation of systems is not enough here.
Enbart bankernas hänvisning till standardiseringen av systemen räcker inte till.
I welcome Mr Wijkman's report and his proposal for a regulation.
Jag gratulerar till förslaget till förordning och till Wijkmans betänkande.
for (同様に: as, like)
volume_up
som {前}
We were literally taken for madmen, for people who were inventing things.
Vi uppfattades bokstavligen som galningar, som folk som hittade på saker.
For example, industrial applications that use tallow by-products as raw materials.
Som exempel kan nämnas de industriella tillämpningar som använder derivat av talg som råvara.
The Union can send troops anywhere and at any time, for any purpose.
Unionen kan var som helst och när som helst skicka trupper i vilket som helst syfte.
for (同様に: at, into, on, toward)
volume_up
mot {前}
Our contempt for the agreement was not a reflection of a contempt for cooperation.
Vårt misstroende mot avtalet gav inte uttryck för ett misstroende mot samarbetet.
The Commission declared 1999 to be the year for combating violence against women.
År 1999 utropade kommissionen till året för kamp mot våld mot kvinnor.
It is not a question of being for or against smokers, for or against the prevention of cancer.
I dag handlar det inte om att vara för eller mot rökare, för eller mot kampen mot cancer.
for (同様に: according to, beyond, following, from)
Someone who over 24 years after the event is still searching for her son Simon.
Någon som mer än 24 år efter händelserna fortfarande letar efter sin son Simon.
Many Europeans are longing for involvement, for a stake in the future of Europe.
Många européer längtar efter att bli delaktiga, efter att bli en del av EU: s framtid.
People are looking for hope; they are looking for some information about recovery.
Folk söker efter hopp, de söker efter information om återhämtningen.
for (同様に: at)
volume_up
åt {前}
I worked for the Coastguard, was made a U.N. Goodwill Ambassador.
Jag arbetade åt kustbevakningen, blev en Goodwill ambassadör åt FN.
For some years, we have been enjoying better relations.
Sedan några år gläder vi oss åt på båda sidor åt allt bättre relationer.
His successor celebrates and is pleased to be able to introduce democracy for his subjects.
Hans efterträdare jublar och glädjer sig åt att kunna införa demokrati åt sina medborgare.
for (同様に: in spite of)
Making food safer does not remove the need for consumers to act responsibly.
Konsumentens eget ansvar kommer, trots säkra produkter, alltid att kvarstå.
After all, the European Union is partly responsible for Hamas’ election victory.
Europeiska unionen är trots allt delvis ansvarig för Hamas valseger.
It is regrettable that pre-trade transparency is provided for despite this.
Det är beklagligt att insyn före transaktionen föreskrivs trots detta.
for (同様に: qua)
designed for digital signals in processor-intensive applications,
i behandlingsintensiva applikationer, såsom trådlösa komunikationslänkar och
They are calling for infrastructure projects, such as irrigation works.
De begär att strukturella arbeten såsom bevattningsanläggningar genomförs.
The same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
Detsamma gäller för övriga aktörer såsom transportörer och alternativa handlare.
for (同様に: concerning)
If it is possible for Greenland, then it should also be possible for the ACP countries.
Om detta är möjligt i fråga om Grönland bör det även vara möjligt i fråga om AVS-länderna.
What does environmental sustainability mean for the Ecolabel, though?
Vad innebär då miljömässig hållbarhet i fråga om miljömärket?
Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
Detta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
for (同様に: from)
For instance, women are stoned for committing adultery and condemned to death for apostasy.
Kvinnorna stenas grund av otrohet och döms till döden grund av apostasi.
This proposal targets migration by third-country nationals for the purpose of studies.
Detta förslag avser invandring av tredjelandsmedborgare grund av utbildning.
We, the undersigned have voted against the Schaffner report for the following reasons:
Undertecknade har röstat emot Schaffnerbetänkandet grund av följande:
For the milk and the yoghurt or for the bottle and the tub?
För att mjölken och yoghurten eller för att flaskan och behållaren?
The starting point for eliminating these stereotypes is at the primary level of education.
Utgångspunkten för att bort dessa stereotyper är grundutbildning.
For the sake of the rules ' clarity, that now has to be firmly established.
Detta behövde fastställas skriftligt för att tydliga regler.
Migration flows resulting from instability are a challenge for the European Union.
Migrationsströmmar till följd av instabilitet är en utmaning för EU.
It has gone on for too long, partly as a result of the Gibraltar issue.
Det har redan dragit ut alldeles för långt på tiden, till följd av Gibraltarfrågan.
Such treatment has to compensate these regions for their island situation.
Det är en behandling som skall kompensera dessa regioner, till följd av deras ösituation.
I agree with the Commission's priorities for development cooperation.
Vad beträffar biståndet så stöder jag kommissionens prioriteter.
As for direct investment, the figures are even more overwhelming.
Vad beträffar direktinvesteringar är sifforna än mer nedslående.
However, as far as economic guidelines are concerned, the Treaty of Lisbon does not make provision for that.
Men vad beträffar ekonomiska riktlinjer föreskrivs inga sådana i Lissabonfördraget.
I support the rapporteur's proposal for improvements in connection with the annual report.
Jag stöder föredragandens förslag till förbättringar med anledning av årsrapporten.
Allow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
Låt mig med anledning av förslaget till direktiv ge er litet bakgrundsinformation.
For these reasons I can support the principles expressed in the resolution.
Med anledning av detta kan jag stödja de principer som uttrycks i resolutionen.
After the United States, Ecuador has also now obtained permission to take retaliatory action for an amount of USD 200 million.
Efter Förenta staterna har nu även Ecuador fått tillstånd att införa ett skydd mot repressalier till ett belopp av mer än 200 miljoner dollar.
In practical terms, this is about the opportunities for granting loans for projects in Turkey amounting to EUR 450 million between now and 2004.
Konkret handlar det om möjligheterna att utfärda lån till projekt i Turkiet till ett belopp av 450 miljoner euro fram till år 2004.
Following these agreements, the EU established compensatory measures for ACP countries to the tune of EUR 190 million, if I am not mistaken.
Efter dessa avtal fastställde EU kompensationsåtgärder för AVS-länderna till ett belopp av inte mindre än 190 miljoner euro, om jag inte tar fel.
Cooperation must be completely voluntary for it to be meaningful.
Samarbete måste vara fullständigt frivilligt för att vara meningsfullt.
The European institutions have been criticised for being bureaucratic.
EU: s institutioner har kritiserats för att vara byråkratiska.
The European institutions have been criticised for being bureaucratic.
EU:s institutioner har kritiserats för att vara byråkratiska.

"see"の類義語(英語):

see

"fara"の類義語(スウェーデン語):

fara

スウェーデン語での"for"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
EnglishCooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
Samarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
EnglishWomen have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Detta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
EnglishClearly, Parliament has its own representatives present, Mr Brok and Mr Tsatsos.
Utan tvivel har parlamentet sina egna företrädare, Brok och Tsatsos, närvarande.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishThe security library has encountered an improperly formattedDER-encoded message.
Säkerhetsbiblioteket har påträffat ett felaktigt formateratDER-kodat meddelande.
EnglishFinanced by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
English– the remit of competences of each of the European Institutions’ internal units,
- vilka befogenheter varje intern enhet vid de europeiska institutionerna har,
EnglishMr Solana, you told us that Iraq should declare its weapons of mass destruction.
Herr höge representant! Ni sade att Irak måste anmäla sina massförstörelsevapen.