「face difficulties」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「face difficulties」スウェーデン語 翻訳

「face difficulties」の文脈の例文を見てください。

スウェーデン語での"face difficulties"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishEvery former Communist country has had to face analogous difficulties.
Alla före detta kommunistiska länder har ställts inför liknande svårigheter.
EnglishMany children of Romanian immigrants, for instance, face difficulties in this respect.
Många barn till rumänska invandrare upplever till exempel svårigheter när det gäller detta.
EnglishThe island regions face great difficulties as a result of natural and economic constraints.
Öregionerna står inför stora svårigheter till följd av naturliga och ekonomiska begränsningar.
EnglishSMEs need more help to minimise the difficulties they face when trading in Europe.
Små och medelstora företag behöver mer hjälp att minimera de svårigheter de möter när de handlar i Europa.
EnglishWhen a firm goes under, you then realise the difficulties we face.
Vid konkurs visar det sig sedan i vilka svårigheter man hamnar.
EnglishIn view of the scale of the catastrophe, we knew that the country would face considerable difficulties.
Med tanke på katastrofens omfattning visste vi att landet stod inför enorma svårigheter.
EnglishCombined with the situation in the interbank market, banks face difficulties to recapitalise.
I kombination med läget på interbankmarknaden kommer bankerna att få svårt att skaffa nytt kapital.
EnglishWhat we have to face now is the difficulties on the financial markets.
Nu måste vi ta itu med problemen på finansmarknaderna.
EnglishThese rural areas frequently face difficulties in securing investment in business or infrastructure.
Dessa landsbygdsområden har ofta problem att säkra investeringar i näringsliv och infrastruktur.
EnglishAnd now, when we ought to be moving forward, we face difficulties in handling the economic crisis as well.
Och nu, när vi borde röra oss framåt, har vi dessutom svårt att hantera den ekonomiska krisen.
EnglishSuch prisoners have been found guilty, but they are disabled and therefore face greater difficulties.
Sådana fångar har befunnits vara skyldiga, men de är funktionshindrade och möter därför större problem.
EnglishIt would not be fair to treat passengers differently when they have to face similar difficulties.
Det skulle inte vara rättvist att behandla passagerarna på olika sätt när de drabbas av liknande svårigheter.
EnglishThis was supposed to be about common standards because many of our workers face the same difficulties.
Detta skulle handla om gemensamma normer, med tanke på att många av våra arbetstagare står inför samma problem.
EnglishThese regions face natural difficulties, which makes production more difficult and restricts access.
Dessa regioner står inför naturbetingade svårigheter, som gör det svårare att producera och som begränsar tillträdet.
EnglishWe face enormous difficulties and, without the will of the Member States, we will not be able to overcome them.
Vi står inför enorma svårigheter, och utan medlemsstaternas beredvillighet kommer vi inte att kunna bemästra dem.
English(HU) People with disabilities in Europe today face particular difficulties and discrimination at several levels.
(HU) Personer med funktionshinder inom EU ställs i dag inför särskilda problem och diskriminering på flera nivåer.
EnglishThey will help beekeepers to face the current difficulties and encourage them to continue their activity.
De kommer att hjälpa biodlarna att klara av de nuvarande svårigheterna och uppmuntra dem att fortsätta med sin verksamhet.
EnglishWe also face difficulties with regard to offences.
Sedan har vi problem med åtalspunkterna.
EnglishSuch SMEs frequently face difficulties in assessing finance, particularly in the start-up phase.
Sådana små och medelstora företag ställs ofta inför svårigheter när det gäller att bedöma den egna ekonomin, särskilt i initialskedet.
EnglishWhat coherence do we have if we call for a collective effort but then allow countries to face difficulties on their own?
Vilken samordning har vi när vi uppmanar till en gemensam insats men sedan låter länderna själva lösa problemen?

他の言葉

English
  • face difficulties

もっともっと解釈については、日本語-英語 bab.la辞書にクリックしてください。