EN drive
volume_up
{名詞}

1. 通常

drive (同様に: bang, bat, battle, belt)
volume_up
slag {中}
Those regions that prove to be political driving forces will be able to play the vital role of fostering cooperation of that nature.
De regioner som visar sig ha politisk drivkraft kommer att spela en viktig roll för att främja samarbete av detta slag.
There have been cases where young people have been driven to commit suicide by web platforms and web communities of this kind.
Det har förekommit fall där unga människor har drivits att begå självmord av webbplattformar och nätgemenskaper av detta slag.
The same even applies to the update we passed in 1997: everything has been left behind by the driving force of new technologies and also fashion.
Samma regel gäller för den uppdatering som vi gjorde 1997: allt har överträffats av de tekniska nyheterna som har följt slag i slag men även av modet.
drive (同様に: beef, capacity, energy, force)
volume_up
kraft {共性名詞}
We hope that the same patience and drive will be invested in the resolution of this case too.
Vi hoppas att samma tålamod och samma kraft skall sättas in på att lösa även detta fall.
I gather that the Spanish Presidency certainly intends to work on this with greater drive.
Jag tror mig veta att det spanska ordförandeskapet har för avsikt att lägga ner mer kraft på det.
What prevents decisions being taken is a lack of courage, a lack of drive: it is the weakening of an ideal.
Vad som hindrar att beslut fattas är bristande mod, bristande kraft, försvagade ideal.
drive (同様に: bid, effort, venture, enterprises)
volume_up
satsning {共性名詞}
This directive can and must usher in a real drive for energy efficiency.
Direktivet kan och måste inleda en verklig satsning på energieffektivitet.
Port facilities designed to deal with discharges are part of this drive.
Hamnanläggningar som är utformade för att hantera utsläpp är en del av denna satsning.
It will lead efforts in an increased drive for energy efficiency.
Man kommer att göra insatser för en ökad satsning på energieffektivitet.
drive (同様に: energy, fight, push, spirit)
volume_up
energi {共性名詞}
As the driving power used in transport vehicles, this type of energy remains the best option.
Denna energi förblir det bästa valet som drivkraft för transportmedel.
Nobody wants to drive the countries of Eastern Europe into a situation where they are completely dependent on imported energy.
Ingen vill driva de östeuropeiska länderna till en situation där de är helt och hållet beroende av importerad energi.
Another immediate priority is a vigorous drive to incorporate energy and climate goals into our growth and employment policy.
En annan brådskande prioritering är att göra en kraftansträngning för att införliva energi- och klimatmålen i vår tillväxt- och sysselsättningspolitik.
drive (同様に: bearing, course, direction, line)
volume_up
riktning {共性名詞}
I am confident this Parliament will continue in this direction with even more drive and more vision.
Jag är övertygad om att parlamentet kommer att fortsätta i denna riktning med ännu större kraft och vision.
We were therefore helping and encouraging the Council to drive its policy in the direction of the benchmark method.
Vi hjälpte och uppmuntrade på så sätt rådet att driva sin politik i riktning mot riktmärkesmetoden.
On the ground, we have no borders any more; I can get in the car and drive from Berlin to Paris or from Paris to Rome without undergoing checks.
Resultatet är att vi har flugit i rätt riktning, men vi har lyckats landa utan landningsbana.
drive (同様に: fare, run, driving)
volume_up
körning {共性名詞}
When I was 16 years old I lived in Frankfurt am Main, which is two hours' tank drive away from Prague.
När jag var 16 år bodde jag i Frankfurt am Main, vilket är två timmars körning med tanks från Prag.
The worst is reckless or drunken driving.
Den värsta är vårdslös körning eller körning i berusat tillstånd.
Nu har vi bara sex timmars körning kvar.
drive (同様に: banter, impulse, instinct, joking)
volume_up
drift {共性名詞}
Men i själva verket är det en drift.
But we must remember that public funds will not be well spent unless they are spent on people who have the drive of curiosity and the commitment to knowledge for its own sake.
Men vi måste komma ihåg att offentliga medel inte används väl om de inte används till människor som har en nyfiken drift och kunskapsengagemang för dess egen skull.
drive (同様に: bounce, dash, pace, pep)
volume_up
fart {共性名詞}
Targets have been set and incentives for more efficient vans will hopefully kick-start an innovation drive across the industry.
Målen har fastställts och incitamenten för mer effektiva transportbilar kommer förhoppningsvis att sätta fart på innovationssatsningar inom branschen.
Inflation has risen again, driven by the increase in oil prices.
Inflationen har tagit fart och vi vet att denna återhämtning till största delen beror på oljeprisutvecklingen.
Does anyone believe that the question of mandatory energy efficiency - to name just one example - will help to drive the economy forward?
Tror någon att frågan om obligatoriska krav på energieffektivitet - för att bara nämna ett exempel - kommer att ge fart åt ekonomin?
drive (同様に: inclination, leaning, movement, run)
volume_up
tendens {共性名詞}
During the last half of 2008 there was a dangerous drive for some protectionist internal measures in the European Union.
Under det andra halvåret 2008 fanns det en farlig tendens till protektionistiska inrikespolitiska åtgärder inom EU.
This is associated with the tendency of many drivers to drive more recklessly in third countries than in their home countries as they are less fearful of criminal prosecution.
Detta hänger samman med många förares tendens att köra mer vårdslöst i tredjeländer än i sina hemländer, eftersom de är mindre rädda för åtal.
drive
volume_up
färd {名詞}
First a chauffer-driven limousine paid for by Parliament, and then a dip into the Members' funds to get business-class travel for the same journey plus a little extra!
Först en limousine med chaufför som betalades av parlamentet, och sedan nallande av ledamöternas medel för att få en resa i business class för samma färd plus lite extra!
drive (同様に: collection, fund, fundraising, subscription)
volume_up
insamling {共性名詞}
drive (同様に: attack, barrage, bout, depredation)
volume_up
attack {共性名詞}
drive (同様に: campaign, crusade)
volume_up
kampanj {共性名詞}
The Labour Government in Britain is at the forefront, leading a campaign against drink-driving.
Labourregeringen i Storbritannien går i ledningen med en kampanj mot rattfylleri.
This is a dirty campaign, as self-employed drivers continue to be covered by the Regulation on driving times and rest periods in any case.
Det här är en smutsig kampanj eftersom förare som är egenföretagare fortsätter att omfattas av förordningen om körtid och viloperioder i vilket fall som helst.
I trust that these separate but closely related processes will galvanise the IGC, just as the drive towards the single currency stimulated the Maastricht conference.
Jag litar på att dessa separata men nära relaterade processer kommer att sporra regeringskonferensen, på samma sätt som kampanjen för den gemensamma valutan stimulerade Maastrichtkonferensen.
drive (同様に: journey, trek)
volume_up
färd {共性名詞}
First a chauffer-driven limousine paid for by Parliament, and then a dip into the Members' funds to get business-class travel for the same journey plus a little extra!
Först en limousine med chaufför som betalades av parlamentet, och sedan nallande av ledamöternas medel för att få en resa i business class för samma färd plus lite extra!
drive (同様に: approach)
volume_up
infart {共性名詞}
So I believe that we really would be putting too much of a burden on the consumer, the customer, if we also introduced a road pricing system for driving into the inner cities.
Därför tror jag att vi verkligen skulle överlasta konsumenterna, kunderna, om vi därutöver skulle införa en road pricing för infart i innerstaden.
drive (同様に: offensive, push)
volume_up
offensiv {共性名詞}
I would like to appeal to Members of Parliament to support the Commission in this drive in order to try to bring about a measure of harmonisation of the sanctions regime.
Jag vädjar till parlamentsledamöterna att stödja kommissionen i denna offensiv för att försöka få till stånd en harmonisering av påföljdsordningen.
drive
volume_up
aktion {共性名詞}
Rath drove the anxious citizen to action with false arguments, no less.
Rath drev de oroliga medborgarna till aktion med argument som dessutom var falska.
drive
volume_up
bilresa {共性名詞}
drive
drive (同様に: go, gumption)
volume_up
framåtanda {共性名詞}
Despite everything, Europe has maintained its drive.
Europa behåller sin framåtanda, trots alla sorger.
Consequently, we have a European Union in a new, delicate situation, but which requires performance, stability and drive when it comes to proposing and implementing coherent policies.
Följaktligen har vi en europeisk union i en ny känslig situation, men som kräver resultat, stabilitet och framåtanda när det handlar om att föreslå och genomföra en konsekvent politik.
drive (同様に: aspect, reference, sight)
volume_up
syftning {共性名詞}
drive (同様に: carriageway)
volume_up
körväg {共性名詞}
drive
volume_up
åktur {共性名詞}
It is one thing to go for a drive for pleasure and quite another to use your car because yon have to and in situations where it is not possible to use public transport.
Det är en sak att ta en åktur för nöjes skull och en helt annan sak att använda sin bil därför att man måste och i situationer då det är omöjligt att utnyttja kollektivtrafik.
drive
volume_up
enskild väg {共性名詞}
drive
volume_up
hård press {共性名詞}
drive
drive
volume_up
drift {共性名詞} (av kreatur)
Men i själva verket är det en drift.
But we must remember that public funds will not be well spent unless they are spent on people who have the drive of curiosity and the commitment to knowledge for its own sake.
Men vi måste komma ihåg att offentliga medel inte används väl om de inte används till människor som har en nyfiken drift och kunskapsengagemang för dess egen skull.
drive (同様に: energy)
volume_up
driv {中}
Without mad cow disease there would not have been the same drive in favour of a real consumer policy.
Utan galna ko-sjukan hade det inte varit samma drive till fördel för en reell konsumentpolitik.
Circle Drive, tack.
You really got your finger on the pulse, there, Drive By.
Där satte du ditt finger på det, Drive By.
A bit of drive needs to be shown, and no exceptions should be made in the case of cattle which graze in the mountains.
Man skall visa handlingskraft och inte göra undantag för nötboskap som betar i bergen.
Let us do so with vision and drive, with initiative and courage.
Låt oss göra det med visioner och handlingskraft, med insatser och mod.
Now is the time for political leadership and drive.
Nu är tid för politiskt ledarskap och handlingskraft.

2. スポーツ

drive

3. スポーツ: "golf"

drive
volume_up
drive {共性名詞}
Without mad cow disease there would not have been the same drive in favour of a real consumer policy.
Utan galna ko-sjukan hade det inte varit samma drive till fördel för en reell konsumentpolitik.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
You really got your finger on the pulse, there, Drive By.
Där satte du ditt finger på det, Drive By.

4. 自動車

drive
volume_up
styrning {共性名詞}
Thank you for your words regarding this positive drive for economic governance, the common economic policy.
Tack för det ni sade om kampanjen för ekonomisk styrning, en gemensam ekonomisk politik.
Hej, snygg styrning där inne.

5. アメリカ文学

drive

スウェーデン語での"drive"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishRejecting the Constitution was democracy and did not drive the EU into a crisis.
Förkastandet av konstitutionen var demokratiskt och förde inte EU till någon kris.
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Det är så vi driver bort tågresenärerna till flygresor för medellånga sträckor.
EnglishWe appreciate the drive to improve consumers' rights in the internal market.
Vi uppskattar satsningen på ett förbättrat konsumentskydd på den inre marknaden.
EnglishIt is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
Det är tragiskt att fattigdom och desperation driver människor att sälja sina organ.
EnglishEurope demands no less than an unequivocal drive to democratise decision-making.
EU kräver inte mindre än en otvetydig drivkraft för att demokratisera beslutsfattandet.
EnglishThese ideas can be used by all to further the science and to drive progress.
Det han har gjort är vanligt och miljontals människor gör precis samma sak som han.
EnglishIn the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
Under de kommande åren kommer vi gradvis att minska dessa utsläpp till noll.
EnglishThe drive towards efficiency is especially vital in the context of enlargement.
Betoningen på effektivitet är särskilt viktig i samband med utvidgningen.
EnglishAnd some of these patients played a video game where they drive around a small town.
Några av de här patienterna spelade ett TV-spel där de körde omkring i en liten stad.
EnglishHe cannot drive out as many Albanians as he will have to allow to return.
Han kan inte fördriva så många albaner, som han sedan åter igen måste ta tillbaka.
EnglishThe goods vehicles drive into congestion, 80% of which is made up of cars.
Godsfordonen fastnar i trafikstockningar, varav 80 procent orsakas av bilar.
EnglishUntil we drive on the right everywhere in Europe, we shall continue to have such problems.
Så länge vi inte har högertrafik överallt, kommer vi även att ha sådana problem.
EnglishResearch and innovation are vital to drive the competitiveness of our economies.
(EN) Forskning och innovation är viktiga drivkrafter för konkurrenskraft i våra ekonomier.
English(PL) Mr President, five thousand juggernauts drive through the town of Augustów every day.
(PL) Herr talman! Varje dag passerar fem tusen långtradare genom staden Augustów.
EnglishSurely we should drive energy efficiency through competition in the European Union.
Vi borde naturligtvis skapa energieffektivitet genom konkurrens inom EU.
EnglishWe can only drive it underground.
Vi kan inte passivisera våra barn igen, - vi kan bara göra dem till "pirater".
EnglishInvestment in research, innovation and education must drive growth and employment.
Investeringar i forskning, innovation och utbildning måste ge tillväxt och sysselsättning.
English‘Operation Drive Out Rubbish’: that is what Robert Mugabe calls his latest atrocity.
”Operation Ut med skräpet”, så kallar Robert Mugabe sitt senaste illdåd.
EnglishIn a drive for efficiency, animals are reared in an industrial manner.
I strävan mot ökad effektivitet uppföds mängder med djur i fabriksliknande former.
EnglishThere also needs to be a drive to modernise social protection systems.
Det måste också finnas en drivkraft för att modernisera de sociala skyddssystemen.