「to demonstrate」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「to demonstrate」スウェーデン語 翻訳

EN to demonstrate
volume_up
[demonstrated|demonstrated] {動詞}

to demonstrate (同様に: to argue, to attest, to betoken, to blow)
They must promote democracy, authorise freedoms and demonstrate cohesion.
De måste främja demokratin, sanktionera friheten och visa på sammanhållning.
Croatia must now demonstrate that it is fully cooperating with the ICTY.
Kroatien måste nu visa att man samarbetar fullständigt med Haagtribunalen.
The supposed economic achievements there still need to demonstrate their effectiveness.
Landet måste visa att de förmodade ekonomiska framstegen är effektiva.
At present, it is the authorities who have to demonstrate that a chemical is unsafe.
Idag är det myndigheterna som måste bevisa att en kemikalie inte är säker.
All European institutions must continue to demonstrate their added value.
Alla EU-institutioner måste fortsätta bevisa sitt mervärde.
We are now in this period of reflection, trying to demonstrate that Europe works.
Vi befinner oss nu i denna period av eftertanke, och vi försöker att bevisa att EU fungerar.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
Men tack vare att det är en visuell illusion kan vi enkelt demonstrera felet.
This coming Wednesday, we will be in the Netherlands to demonstrate for our freedom.
Nu på onsdag kommer vi att vara i Nederländerna för att demonstrera för vår frihet.
Now, if you are interested, I will demonstrate some underground techniques.
Nu, om ni är intresserade kommer jag att demonstrera några hemliga tekniker.
to demonstrate (同様に: to detect, to prove, to show, to trace)
Producers have 18 months in which to demonstrate that their products are safe.
Producenterna har 18 månader på sig att påvisa säkerheten.
Demonstrate all the resources that you can bring to Mooseport.
Påvisa alla resurser du kan ge Mooseport.
Equally, it would demonstrate the best practice in terms of implementing the Millennium Development Goals.
På samma sätt skulle det påvisa bästa praxis när det gäller genomförande av millennieutvecklingsmålen.
to demonstrate (同様に: to exhibit, to present, to show)
We now expect Albania to demonstrate continued and effective progress in the implementation of the agreements.
Vi förväntar oss nu att Albanien ska uppvisa fortlöpande och faktiska framsteg i genomförandet av avtalen.
Yet I believe that today we very much need to be able to demonstrate successes.
Ändå anser jag att det i dag är mycket viktigt att vi kan uppvisa framgångar.
I hope that in this case the Chilean justice system will continue to demonstrate independence and effectiveness.
Jag hoppas att det chilenska rättssystemet i detta fall fortsätter att uppvisa oberoende och effektivitet.
to demonstrate (同様に: to display)
Any action at EU level needs to demonstrate clearly the added value of the present situation.
Varje åtgärd på EU-nivå bör tydligt förevisa den nuvarande situationens mervärde.

スウェーデン語での"to demonstrate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

English(Laughter) But afterwards she was kind enough to demonstrate on a bench outside.
(Skratt) Men när vi var färdiga visade hon det vänligt nog på en bänk utanför.
EnglishThe negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
Det kommer tydligt att framgå vid de förhandlingar som inleds på Bali i december.
EnglishRecent developments demonstrate clearly the risks involved in raising the quota.
Den senaste tidens utveckling visar tydligt riskerna med att öka kvoterna.
EnglishThe last polls demonstrate the highest support for the European Union since 1994.
De senaste opinionsmätningarna visar det största stödet för EU sedan 1994.
EnglishAll the figures consistently demonstrate this and we are making slow progress.
Det är något som alla siffror ständigt visar på. Vi gör långsamma framsteg.
EnglishIt is these fluctuations that best demonstrate how much we still have to do.
Det är dessa variationer som bäst visar hur mycket vi fortfarande har kvar att göra.
EnglishThese are two concrete choices which demonstrate two different conceptions of Europe.
Dessa exempel är två konkreta alternativ som speglar två olika uppfattningar om EU.
EnglishI would like to respond to Mr Karas, who said that I need to demonstrate diplomacy.
Jag skulle vilja svara Othmar Karas, som sa att jag måste vara diplomatisk.
English   – Mr President, current events demonstrate that we need Europe now more than ever.
   – Herr talman! De aktuella händelserna visar att vi nu behöver EU mer än någonsin.
EnglishOnly the legal advisers to multinationals could demonstrate such stubbornness.
Endast de multinationella bolagens juridiska rådgivare kan ge prov på en sådan envishet.
EnglishHowever, these areas demonstrate certain imbalances from which our strategy suffers.
Men de avslöjar ändå det faktum att vår strategi lider av en viss obalans.
EnglishIn my opinion, an example suffices to demonstrate the extent of the hypocrisy that exists.
Ett exempel kan enligt min mening tjäna som bevis för det omfattande hyckleriet.
EnglishI expect the Court of Auditors to demonstrate the progress in this direction.
Jag förväntar mig att revisionsrätten uppvisar framsteg i denna riktning.
EnglishProducers have 18 months in which to demonstrate that their products are safe.
Det tycker jag är mer än tillräckligt och jag har svårt med att göra det till 24 månader.
EnglishThese are therefore the positive aspects, which demonstrate that the system works.
Det är alltså de positiva aspekterna, som visar att systemet fungerar.
EnglishThe Commission too must demonstrate social responsibility and sound management.
Även kommissionen måste ta ansvar socialt och ha en sund förvaltning.
EnglishThe financial perspectives offer a great opportunity to demonstrate this.
Om så är fallet, varför finns det inget förslag från kommissionen om att ändra på det?
EnglishBus manufacturers already demonstrate in fact their great capability in respect of safety.
Busstillverkare bevisar ju redan i dag sin stora kapacitet när det gäller säkerhet.
EnglishWe must now demonstrate that, in fact, the economic effects are favourable.
I Förenta staterna är man främst rädd för att förlora arbetstillfällen.
EnglishThe Union must demonstrate its capacity for solidarity at times of crisis.
Unionen måste ge prov på sin förmåga till solidaritet i krissituationer.