「close together」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「close together」スウェーデン語 翻訳

「close together」の文脈の例文を見てください。

スウェーデン語での"close together"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishYou yourself have heard how close together the respective positions of the three institutions now are.
Ni har själva hört hur nära varandra de tre institutionernas ståndpunkter nu ligger.
EnglishA package of compromise amendments was put together following close contact between the institutions.
Ett paket med kompromissändringsförslag sattes ihop i nära samarbete mellan institutionerna.
EnglishWe must bring the exact and the theoretical sciences close together, however difficult that may seem.
Vi bör arbeta för ett närmande mellan naturvetenskap och humaniora, hur svårt det än kan förefalla.
EnglishThis threat can be defeated only by the concerted efforts of our nations and agencies working together in close cooperation.
Detta hot kan enbart bekämpas genom att våra länder och organ gemensamt anstränger sig och arbetar tillsammans.
EnglishIt brings close together the two pillars in the field of foreign affairs – the Community method and the intergovernmental method.
Det förenar de två pelarna inom området utrikesfrågor, dvs. gemenskapsmetoden och den mellanstatliga metoden.
EnglishTherefore we regard the spheres of education and culture as particularly important in an age where nations are planning to draw close together.
Därför anser vi att områdena kultur och utbildning är särskilt viktiga under den tid anslutningsstrategin varar.
EnglishIt has been quite rightly mentioned that Europe and the United States together represent close to 60% of global aviation traffic.
Ledamöterna har helt riktigt nämnt att EU och Förenta staterna tillsammans står för nästan 60 procent av den globala luftfartstrafiken.
EnglishI also think it is important to bring the regions where 3G is already in development close together because people learn from one another.
Jag anser också att det är viktigt att skapa en nära kontakt mellan de regioner där 3G redan nu är under utveckling, eftersom man lär av varandra.
EnglishTherefore, Commissioner, although there is apparently a rainbow of diversity in this House, I can guarantee that we are very close together.
Kommissionsledamot! Även om det till synes finns mycket delade åsikter i kammaren kan jag försäkra er om att vi egentligen står mycket nära varandra.
EnglishJust a few weeks ago in this Chamber we declared our openness to work together to close Guantánamo Bay and resettle former inmates.
För bara några veckor sedan förklarade vi här i parlamentet att vi var öppna för att samarbeta för att stänga Guantánamo Bay och omplacera de före detta internerna.
EnglishOur aim is to succeed at least in bringing the points of view close enough together so that the Commission might take its inspiration from the proposals put to it for 2008.
Vår målsättning är att harmonisera åsikterna åtminstone så pass att kommissionen kan låta sig inspireras av förslagen inför 2008.
EnglishIt is unfortunately precisely because ministers were too close together, too keen to have cosy relationships away from scrutiny at European level, that we now have this process.
Det är tyvärr just därför att ministrarna stod för nära varandra, att de var för måna om att ha ett mysigt förhållande som inte granskades på gemenskapsnivå, som vi nu fått detta förfarande.
EnglishThe European Union's state aid monitoring authority, the Commission, and the Czech Republic's monitoring authority, the Czech Ministry of Finance, are to work together in close consultation.
Europeiska unionens övervakningsmyndighet för statligt stöd, kommissionen och det tjeckiska finansministeriet, som är Tjeckiens övervakningsmyndighet, måste arbeta tätt tillsammans med detta.

他の言葉

English
  • close together

英語-日本語 bab.la辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。