「blood cells」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「blood cells」スウェーデン語 翻訳

EN blood cells
volume_up
{複数形}

blood cells
Multipotent stem cells can only produce the cells of a certain tissue type, such as nerve, liver or blood cells.
Multipotenta stamceller kan enbart producera en viss vävnads celler, som nervceller, leverceller eller blodceller.
For example, the granting of a patent on umbilical-cord blood could deny access to these blood cells to anyone unable to pay for them.
Till exempel, om patent meddelas för blod från navelsträngen, skulle alla som inte kan betala inte kunna få tillgång till dessa blodceller.
Let me give an example to illustrate this: the American company 'Biocyte' has been granted a patent in respect of the blood cells from the umbilical cord.
Ett exempel för att illustrera denna ståndpunkt: det amerikanska företaget " Biocyte" har beviljats patent på mänskliga blodceller från navelsträngen.

"blood cells"に類似した翻訳-スウェーデン語

blood 名詞
Swedish
to blood 動詞
cell 名詞

スウェーデン語での"blood cells"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishCommissioner, you spoke about umbilical cord blood cells and about their storage.
Herr kommissionsledamot! Ni talade om celler från navelsträngsblod och om deras förvaring.
EnglishCord blood stem cells are one example of where progress has been made.
Stamceller från navelsträngsblod är ett område där utvecklingen gått framåt.
EnglishThe next item is the Commission statement on cord blood stem cells.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om stamceller från navelsträngsblod.
EnglishTumour formation decreased while white blood cells were protected.
Tumörbildningen minskade samtidigt som de vita blodkropparna skyddades.
English(Laughter) You could be attacked by white blood cells in the arteries.
(Skratt) Ni kunde bli attackerade av vita blodkroppar i artärerna.
EnglishLeukaemia, cancer of the blood cells, is usually divided into two main groups: acute and chronic leukaemia.
Leukemi, blodcancer, brukar delas in i två huvudgrupper, akut och kronisk leukemi.
EnglishThere are also three private firms charging parents to store umbilical cord blood cells.
Det finns också tre privata företag som tar betalt från föräldrar för att förvara celler från navelsträngsblod.
EnglishThey found these red circular-looking objects, and they looked, for all the world, like red blood cells.
De fann dessa röda cirkel-liknande föremålen. ~~~ Och de såg väldigt mycket ut som röda blodkroppar.
EnglishYou place the vascular blood vessel lining cells on the inside.
Sen sätter man blodkärlsceller på insidan.
EnglishThe value of the global market for cord blood stem cells was approximately EUR 3.34 billion in 2010.
Värdet på den globala marknaden för stamceller från navelsträngsblod uppgick 2010 till omkring 3,34 miljarder euro.
EnglishWe then take the cells, the vascular cells, blood vessel cells, we perfuse the vascular tree with the patient's own cells.
Vi tar cellerna, kärlscellerna, blodkärlsceller, vi fyller strukturen med patientens egna celler.
EnglishWe have some very successful alternatives such as adult stem cells and research on umbilical-cord blood cells.
Vi har några mycket framgångsrika alternativ, såsom vuxna stamceller och forskning på celler från navelsträngsblod.
EnglishThat emerges clearly from the patenting of umbilical-cord blood cells, which has erected a barrier to applied leukaemia research.
Detta tydliggör patenteringen av navelblodsceller. Den tillämpade leukemiforskningen är blockerad.
EnglishHowever, let me make this very clear: Member States alone decide whether and how to use cord blood stem cells.
Låt mig vara mycket tydlig med en sak. Medlemsstaterna själva beslutar om och hur de ska använda stamceller från navelsträngsblod.
EnglishCord blood stem cells (debate)
Stamceller från navelsträngsblod (debatt)
EnglishAs to storage, we know that private firms already offer parents the service of storing cord blood cells.
När det gäller förvaring vet vi att det redan finns privata företag som erbjuder föräldrar förvaring av stamceller från deras barns navelsträngsblod.
EnglishIn future, cord blood stem cells could possibly be used to treat other conditions, in particular, genetic diseases.
I framtiden kommer man eventuellt att använda stamceller från navelsträngsblod för att behandla andra medicinska tillstånd, däribland genetiska sjukdomar.
EnglishThis is being carried out in parallel with an appraisal of the operational and scientific aspects of introducing leucodepletion removal of the white blood cells.
Detta genomförs parallellt med en undersökning av de operationella och vetenskapliga aspekterna med att införa leucodepletion - avlägsnande av de vita blodkropparna.
EnglishI should also like to mention the opportunities offered by the use of umbilical cord blood stem cells in the treatment of blood cancer, as a substitute for bone marrow transplants.
Jag vill också nämna möjligheten att använda stamceller från navelsträngsblod som ersättning för benmärgstransplantation i behandlingen av blodcancer.
EnglishBut the difficulty arises when labile components, for example red blood cells, platelets or plasma prior to fractionation, are prevented from being shared with other Member States.
Svårigheten uppstår när inte labila komponenter, som t.ex. röda blodkroppar, blodplättar eller plasma före fraktionering kan delas med andra medlemsstater.