「binding force」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「binding force」スウェーデン語 翻訳

EN binding force
volume_up
{形容詞}

1. 建築

binding force
The resolution on Croatia is a political resolution with no legal binding force.
Resolutionen om Kroatien är en politisk resolution som inte är rättsligt bindande.
It is considered a step towards a future worldwide agreement but has no binding force.
Den betraktas som ett steg i rätt riktning mot ett globalt avtal, men är inte bindande.
Firstly, it would give the Charter of Fundamental Rights legally binding force.
För det första skulle ett nytt fördrag ge stadgan om de grundläggande rättigheter bindande kraft.

スウェーデン語での"binding force"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishDo the guidelines have binding force or are they no more than recommendations?
Är dessa riktlinjer tvingande eller är de rekommendationer?
EnglishSecondly, the binding force of this charter, which is achieved when it is possible to defend the recognised rights in the law court.
Detta kräver att den skrivs på ett tydligt och precist sätt i en enda begriplig text.
EnglishYou know that if you do not invoke that article, the proposal will not have the same binding force on the Commission.
Om ni inte åberopar denna artikel vet ni att förslaget inte får samma tvingande tyngd för kommissionen.
EnglishThese rules have a binding force, which is backed by a dispute settlement system with the capacity to impose sanctions.
Dessa regler har blivit riktiga discipliner försedda med en mekanism för tvistlösning som kan mynna ut i sanktioner.
EnglishWe cannot agree to this reform granting some states the right and the power to force binding texts on states which are unwilling.
Vi kan inte acceptera att denna reform ger vissa stater rätt och makt att ålägga dem som inte önskar det tvingande texter.
EnglishSecondly, the binding force of this charter, which is achieved when it is possible to defend the recognised rights in the law court.
För det andra har vi stadgans tvingande kraft som bekräftas genom att de erkända rättigheterna effektivt kan fastställas.
EnglishThe Charter therefore has no binding force upon countries whose legislation does not go quite so far as the minimum contained in the Charter.
Stadgan har därför inget värde som skyldighet för de länder där sociallagstiftningen befinner sig under det lilla som finns i stadgan.
EnglishFurthermore, it has clearly damaged the founding value of solidarity, which is the cornerstone and the binding force of the idea that we all share of the European Union.
Dessutom har denna fördröjning tydligt skadat den grundläggande värderingen med solidaritet, som är hörnstenen och den enande kraften bakom allas vår syn på Europeiska unionen.
EnglishIn particular, we fear that the European Council and the Council of Ministers have only very limited ambitions, namely to draft a mere declaration without any legal or binding force.
Man kan bl.a. frukta att Europeiska rådet och ministerrådet endast har mycket begränsade ambitioner, nämligen att bara upprätta en enkel förklaring utan rättslig eller tvingande betydelse.

他の言葉