「best time」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「best time」スウェーデン語 翻訳

「best time」の文脈の例文を見てください。

"best time"に類似した翻訳-スウェーデン語

best 名詞
Swedish
best 形容詞
Swedish
best 副詞
well 名詞
well 形容詞
well 副詞
time 名詞
time 副詞
Swedish
to time 動詞

スウェーデン語での"best time"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThey do everything to make your first weeks at LTU the best time of your life.
De gör allt för att de nya medlemmarna i LTU-familjen ska få en så bra start som möjligt.
EnglishIn actual fact, this is not perhaps the best time for this discussion.
Egentligen är detta kanske inte den bästa tidpunkten för denna diskussion.
EnglishBut then I realized that it is not, you don't have to be the best all the time.
Men sen insåg jag att det inte är hela världen att missa en tenta, man behöver inte vara bäst på allt.
EnglishTherefore, the best acceptable time would be 2011, but the date must apply to all airlines.
Den bästa tidpunkten skulle därför vara 2011, men det datumet måste gälla samtliga flygbolag.
EnglishThe economic crisis in Belarus is the best time for change.
Vitrysslands ekonomiska kris är rätt tidpunkt för förändring.
EnglishI will decide when I think is the best time to get that done and give it my best efforts at that time.
Jag kommer att besluta när jag anser det vara den bästa tiden för att få det gjort och då göra mitt allra bästa.
EnglishToday has not been the best time to engage in detailed discussions for the reasons which have been mentioned.
I dag har inte varit det bästa tillfället för att föra närmare diskussioner av de anledningar som har nämnts.
EnglishThis is, for the time being, best served by an international presence, both military and civil, the European Union, in other words.
För närvarande görs detta bäst genom internationell närvaro, både militär och civil, med andra ord EU.
EnglishDespite the economic boom of recent years, however, this is not the best time for Latin America in terms of its integration.
Trots de senaste årens ekonomiska uppgång är detta emellertid inte den bästa tidpunkten för Latinamerika när det gäller integration.
EnglishBut, Mr President, the best results take time to achieve: they are like mosaics, built one piece at a time.
Men de viktigaste resultaten, herr talman och ärade kolleger, byggs upp gradvis, som en mosaik som formas genom att den ena biten läggs till den andra.
EnglishAs childhood obesity is also strongly linked to obesity in adulthood, the best time to address the problem is early in life.
Eftersom det dessutom finns starka samband mellan barnfetma och fetma i vuxen ålder, är den bästa tiden att åtgärda problemet tidigt i livet.
EnglishWe have lived the greater part of our lives, perhaps the best part, at a time when the doors and windows of opportunity have been open.
Vi har levt den största delen av våra liv, kanske den bästa delen, vid en tidpunkt när möjligheternas dörrar och fönster har stått öppna.
EnglishIn these circumstances, I simply feel that it is not the best time to enter into an international agreement with long-term consequences.
Jag anser helt enkelt att tillfället inte är det bästa för att ingå ett internationellt avtal med långsiktiga konsekvenser under dessa omständigheter.
EnglishDiscussion of what should happen following implementation of the Road Map and the ensuing peace conference is best left until the time comes.
För närvarande är det bäst att lämna diskussionerna om vad som skall hända efter genomförandet av färdplanen och den efterföljande fredskonferensen tills tiden är inne.
EnglishDiscussion of what should happen following implementation of the Road Map and the ensuing peace conference is best left until the time comes.
För närvarande är det bäst att lämna diskussionerna om vad som skall hända efter genomförandet av färdplanen och den efterföljande fredskonferensen tills tiden är inne.
EnglishI believe also that the suppliers would then take more care to deliver in the best possible time and to repair the networks as soon as possible if any leaks occur.
Jag anser också att leverantörerna då skulle bemöda sig mer om att leverera på bästa tänkbara tid och reparera näten så snart som möjligt om läckor inträffar.
EnglishOn that occasion, questions such as the usefulness of an EU declaration on the Western Sahara issue and the best possible time for making it will also be discussed.
I samband med detta kommer man även att diskutera nyttan med exempelvis en EU-förklaring om Västsahara-problemet och den lämpligaste tidpunkten för en sådan.
EnglishOne of the greatest difficulties we have is time - how much time to spend - and I want to make sure that we are using the best possible time in discussions with you.
En av våra största svårigheter är tid - hur mycket tid vi ska använda - och jag vill försäkra mig om att vi använder tiden på bästa möjliga sätt i våra diskussioner med er.
EnglishIt certainly is not the best time to do so.
Jag vet inte om det har någon särskild innebörd att miljöfrågorna nästan alltid behandlas vid den här tidpunkten på kvällen, som inte är den lämpligaste.
EnglishThe year 2010 is the best time for people to raise their qualifications and even to retrain, in accordance with the needs of an economy which is coming out of a crisis.
År 2010 är ett utmärkt år för personer att förbättra sina kvalifikationer och till och med att omskola sig, i enlighet med de behov som finns i en ekonomi som är på väg ut ur en kris.

他の言葉

English
  • best time

他の解釈については、日本語-英語 bab.la辞書にクリックしてください。