「best solution」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「best solution」スウェーデン語 翻訳

「best solution」の文脈の例文を見てください。

"best solution"に類似した翻訳-スウェーデン語

best 名詞
Swedish
best 形容詞
Swedish
best 副詞
well 名詞
well 形容詞
well 副詞
solution 名詞

スウェーデン語での"best solution"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis was the best solution we could find under very challenging circumstances.
Det var den bästa lösning vi kunde ta fram under mycket pressade omständigheter.
EnglishWith regard to the field of application, I think we have found the best solution.
När det gäller tillämpningsområdet tror jag att vi har funnit den bästa lösningen.
EnglishI believe it is useful to invite opinions on the best solution to the problem.
Jag anser att det är bra att vi ber om åsikter om den bästa lösningen på problemet.
EnglishThe question which immediately comes to mind is whether this is the best solution.
Frågan dyker omedelbart upp om huruvida det här är den lämpligaste lösningen.
EnglishUnder these circumstances, rather than the last, aid is the best solution.
Under dessa förhållanden, snarare än det sistnämnda, är stöd den bästa lösningen.
EnglishIf something is not going well, another programme is not always the best solution.
Om något inte går bra är den bästa lösningen inte alltid ett nytt program.
EnglishParadoxically, Mr President, that may be the only and the best democratic solution.
Herr talman! Detta kan paradoxalt nog vara den enda och bästa demokratiska lösningen.
EnglishAs with so many other issues, it is not the case that one solution is best for everyone.
Som i så många andra frågor stämmer det inte att en lösning är bäst för alla.
EnglishWe shall continue to discuss the choice of the best solution in the future.
Vi kommer att fortsätta att diskutera valet av bästa lösning i framtiden.
EnglishSo long as we do not have a common policy, I regard that as the second-best solution.
Så länge vi inte har någon gemensam politik ser jag detta som den näst bästa lösningen.
EnglishAs far as the derogations are concerned, the best solution would be for there to be none.
När det gäller undantagen skulle den bästa lösningen vara att det inte fanns några.
EnglishI believe it is useful to invite opinions on the best solution to the problem.
Kommissionen inledde sitt samråd i förra månaden av samma anledning.
EnglishI think that basing the system on one language would be the best solution.
Jag anser att den bästa lösningen vore att basera systemet på ett språk.
EnglishThe division in Parliament, however, makes it impossible to secure this best solution.
Splittringen inom parlamentet gör det dock omöjligt att tvinga fram den bästa lösningen.
EnglishOf course, the best solution, as always, would be for there not to be any hazardous waste.
Det bästa vore förstås, som alltid, att det inte fanns något farligt avfall.
EnglishSo re-use is not necessarily the best solution - it needs to be considered with a critical eye.
Detta är inte automatiskt den bästa lösningen, utan det måste noga kontrolleras.
EnglishA free vote in Parliament is not always the best solution in this connection.
En fri omröstning i parlamentet är inte alltid den bästa lösningen.
EnglishAfter Detroit, to give you an example, the spotlight is on body scanners as the best solution.
Efter Detroit ligger nu exempelvis fokus på kroppsskannrar som den bästa lösningen.
EnglishWe have come to a conclusion which I consider to be a second-best solution.
Vi har nått en slutsats som jag anser vara den näst bästa lösningen.
EnglishThe Treaty of Lisbon is the best solution available to us to achieve that.
Lissabonfördraget är den bästa lösningen vi har för att uppnå detta.

他の言葉

English
  • best solution

もっともっと解釈については、日本語-英語辞書にクリックしてください。