「basin」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「basin」スウェーデン語 翻訳

volume_up
basin {名詞}

EN basin
volume_up
{名詞}

1. 通常

basin (同様に: barrage, dam, dike, pool)
volume_up
damm {共性名詞}
basin (同様に: doll, dolly, dummy)
volume_up
docka {共性名詞}
basin (同様に: bedpan)
For example, in my native Czech Republic, one of the most harmonious natural environments is to be found in the Southern Bohemian basin.
I mitt hemland Tjeckien till exempel finns en av de mest harmoniska naturmiljöerna i södra Böhmens bäcken.
Its construction poses a threat to environmental safety, and will have a disastrous impact on the marine environment in the land-locked basin of the Baltic Sea.
Detta bygge utgör ett hot mot miljösäkerheten och kommer att ha en katastrofal inverkan på den marina miljön i Östersjön med dess av land inneslutna bäcken.
basin (同様に: pool, tank, encircled area)
volume_up
bassäng {共性名詞}
I am in favour of searching further for more efficient methods of measuring the state of stocks, adapted to the ecosystem of a given basin.
Jag anser att man ska fortsätta att söka efter effektivare metoder för att bedöma tillståndet för bestånden, anpassade till ekosystemet i en given bassäng.
basin
volume_up
kitteldal {共性名詞}

2. 地質学

basin
volume_up
sänka {共性名詞}
And it's probably the case that this material has washed off the highlands of Titan through these channels that we saw, and has drained over billions of years to fill in low-lying basins.
Det har flödat under flera miljarder år och fyllt dessa sänkor.
And doing on Titan what rain does on the Earth: it carves gullies; it forms rivers and cataracts; it can create canyons; it can pool in large basins and craters.
Regnet skapar precis som på jorden raviner, floder och fall. ~~~ Det skapar kanjoner och ansamlas i sänkor och kratrar.

3. イギリス英語

basin (同様に: barrel, dish, tray, tub)
volume_up
fat {中}
basin (同様に: dish, toast, deep dish)
volume_up
skål {共性名詞}
basin (同様に: sink)

スウェーデン語での"basin"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishBecause the water basin must contain isotopes other than cobalt and caesium.
För i vattenbassängen måste även andra isotoper än kobolt och cesium förekomma.
EnglishSecondly, the olive is a part of the identity of the Mediterranean basin.
Å andra sidan utgör olivsektorn en identitet för regionerna i Medelhavsområdet.
EnglishHe called for joint planning over the future of Hungarians in the Carpathian basin.
Han efterlyste en gemensam planering för ungrarnas framtid i Karpaterna.
EnglishThe number one priority must be to protect the environment in the Danube basin.
Vår främsta prioritering måste vara att skydda miljön i Donaubäckenet.
EnglishIt mainly relates to EU agriculture in the Baltic Sea catchment basin.
Det handlar framför allt om EU:s jordbruk i Östersjöns avrinningsområden.
EnglishIt is an historical fact that these regions were a unit within the Carpathian Basin at one time.
Historiskt sett utgjorde dessa regioner en gång i tiden en enhet inom Karpaterna.
EnglishTo report on the social unrest in the Gafsa Basin and on the repression that followed it.
Han har rapporterat om den sociala oron i Gafsa Basin och om det förtryck detta medförde.
EnglishThere is an incredible amount of it there, more than in the Caspian Basin.
Det finns där i ofantliga mängder, mer än i Kaspiska bassängen.
English(PT) Many of the issues of greater political importance to Europe involve the Mediterranean Basin.
(PT) Många frågor av stor politisk vikt för Europa berör Medelhavsområdet.
EnglishI represent southern Italy, which is located in the south of Europe in the Mediterranean basin.
Jag företräder södra Italien, som ligger i södra Europa vid Medelhavet.
EnglishThis will be at the expense of fauna and flora in the current river basin.
Det sker på bekostnad av växt- och djurlivet och de människor som bor i det nuvarande flodområdet.
EnglishHowever, we are aware that each European basin region is different.
Vi är dock medvetna om att alla europeiska bäckenregioner är olika.
EnglishThe Danube River Basin is the backbone of a sustainable macro-regional structure.
Donaubäckenet är en bärkraftig makroregional struktur.
EnglishIt could readily assume a model function for other European macroregions, like the Danube basin.
Den skulle lätt kunna stå modell för andra europeiska makroregioner exempelvis Donauregionen.
EnglishThe European Union (EU) establishes a multilateral cooperation with the countries of the Mediterranean basin.
EU upprättar en ram för multilateralt samarbete med länderna i Medelhavsområdet.
EnglishIn July 1997 there was disastrous flooding in the Oder river basin.
I juli 1997 inträffade en katastrofal översvämning längs Oder.
EnglishIn July 1997 there was disastrous flooding in the Oder river basin.
I juli 1997 inträffade en katastrofal översvämning längs Oder.
EnglishIn Greece, the dangers come from the exploitation of gold in Bulgaria, which is the Evros catchment basin.
I Grekland kommer faran från guldutvinningen i Bulgarien, som är Evros avrinningsområde.
EnglishIt was for a similar purpose that the Forum of Hungarian MPs from the Carpathian Basin was established.
Forumet för ungerska parlamentariker från karpatiska bäckenet bildades i ett liknande syfte.
EnglishIn Europe and the Carpathian basin the protection of our forests is presenting more and more of a challenge.
I Europa och det karpatiska bäckenet blir skyddet av våra skogar en allt större utmaning.