EN

bad {名詞}

volume_up
The Stability Pact was good, the bad thing was that it was not complied with.
Stabilitetspakten var bra; det dåliga var att den inte efterlevdes.
Let us not follow the bad example that cast a pall over the Durban Conference.
Låt oss inte följa det dåliga exempel som överskuggade konferensen i Durban.
You've got to make something good out of something bad.
Man måste göra något bra av det dåliga.
We are eagerly awaiting Mr Romano Prodi's arrival in the hope that something good will come of something bad.
Vi väntar resolut på Romano Prodi och hoppas att det kommer något gott ur det onda.
I hope that the Council, when it receives this report, will be able to distinguish the good from the bad.
Jag hoppas att rådet, när det får detta yttrande, vet hur man skiljer det goda från det onda.
I am not overly keen on the black-and-white film presented by the European Commission entitled ‘Romania the bad and Bulgaria the good’.
Jag är inte överförtjust i den svartvita bild med titeln ”Det goda Rumänien och det onda Bulgarien” som Europeiska kommissionen presenterar.
SV

bad {中性名詞}

volume_up
bad (同様に: badkar, badhus, badbalja, badinrättning)
volume_up
bath {名詞} [イギ]
Det var omöjligt att utnyttja sin regelenliga rätt till ett bad i flera veckor i taget.
It was impossible to exercise one's statutory right to a bath for weeks at a time.
Tonight, I'll have her give me a bath.
A bath would be great.
bad (同様に: dopp, badning)
Det var omöjligt att utnyttja sin regelenliga rätt till ett bad i flera veckor i taget.
It was impossible to exercise one's statutory right to a bath for weeks at a time.
Tonight, I'll have her give me a bath.
A bath would be great.
bad (同様に: dopp, badning)
volume_up
bathe {名詞} [イギ]
Bortsett från bad finns det nu aktiviteter som surfing, vindsurfing och segling.
Apart from bathing, there are now activities such as surfing, windsurfing and sailing.
Vem tar med sig datorn på semestern för att ta reda på om de kan ta ett bad inom de mikrobiologiska säkerhetsgränserna?
Who takes their computer with them on holiday to find out whether they can bathe within microbiological safety limits?
För att minska riskerna i samband med bad infördes ett badvattendirektiv 1976.
To reduce the risks related to bathing, a bathing water directive was introduced in 1976.
bad (同様に: badning)
volume_up
bathing {名詞} [イギ]
För att minska riskerna i samband med bad infördes ett badvattendirektiv 1976.
To reduce the risks related to bathing, a bathing water directive was introduced in 1976.
Bortsett från bad finns det nu aktiviteter som surfing, vindsurfing och segling.
Apart from bathing, there are now activities such as surfing, windsurfing and sailing.
I vissa fall kan vatten lämpa sig utmärkt för bad utan att ha god ekologisk status.
In some cases, waters can be of excellent quality for bathing without having a good ecological status.
bad (同様に: nedgång, doppning, lutning, dopp)
De fick inte ens besöka allmänna bad.
They were even forbidden to visit public swimming baths.
Jag älskar hav och bad, och jag är därför av personliga skäl intresserad av att EU:s hav och sjöar är så rena som möjligt.
   Mr President, I love the sea and swimming and I am therefore interested for personal reasons in the seas and waters of Europe being as clean as possible.
De är övervägande unga män som samlas med sina bilar i gäng vid pizzerian, badet och affärens parkeringsplats.
They are predominantly young men who hang out in their cars in gangs at the local pizzeria, the swimming pool, and the supermarket parking lot.

"bad"の類義語(英語):

bad

"bad"の類義語(スウェーデン語):

bad
Swedish
bedja
Swedish
be

スウェーデン語での"bad"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIf we have to face an extreme situation then the consequences will be very bad.
Om vi ställs inför en extrem situation kommer följderna att bli mycket negativa.
EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Jag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
EnglishVery often when there is bad news and restrictions it comes from the Commission.
När det gäller dåliga nyheter och restriktioner kommer det ofta från kommissionen.
EnglishJust because it was invented in the United States does not mean it is all bad.
Bara för att det kommer från USA innebär det inte att det är helt igenom dåligt.
EnglishI must say that, from a budgetary point of view, 2005 has not been a bad year.
Jag måste säga att 2005 inte har varit ett dåligt år ur budgetmässig synvinkel.
EnglishThe al-Assad family’s criminal regime must not be rewarded for bad behaviour.
Familjen al-Assads kriminella regim får inte belönas för sitt dåliga uppförande.
EnglishIn the context of the budget forecasts for 2007-2013, this is a very bad sign.
Inom ramen för budgetprognoserna för 2007–2013 är detta ett mycket dåligt tecken.
EnglishMrs Randzio-Plath’s excellent report documents how dreadfully bad matters look.
Randzio-Plaths utmärkta betänkande dokumenterar hur förskräckligt illa det ser ut.
EnglishThis is happening because the interinstitutional negotiation has been very bad.
Detta händer eftersom de interinstitutionella förhandlingarna varit mycket dåliga.
EnglishThe bad news is that I have a supplementary question I should like to put to you.
De dåliga nyheterna är att jag har en extrafråga som jag vill ställa till er.
EnglishIt is not, however, a question of the directive we adopted in 1998 being a bad one.
Men det handlar inte om att direktivet vi beslutade om 1998 skulle vara dåligt.
EnglishMS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.
MS påverkar människor på olika sätt: vissa dagar kan man må bra, andra sämre.
EnglishIt is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
Det är tillräckligt illa att finansieringen fördröjer projekten en viss tid.
EnglishThis is not only bad news for them, it is also bad news for the European Union.
Detta är inte bara dåliga nyheter för dem, utan också för Europeiska unionen.
EnglishThe weather in Portugal was particularly bad during the 1997/98 marketing year.
I Portugal var väderleksförhållandena under säsongen 1997/98 utomordentligt dåliga.
EnglishLeft to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
Om de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
EnglishMr President, there is good news and there is bad news with regard to tourism.
Herr ordförande! Det finns goda nyheter och dåliga nyheter i fråga om turism.