EN backwardness
volume_up
{名詞}

backwardness (同様に: underdevelopment, under-development)
volume_up
underutveckling {共性名詞}
And it is a long time since the monopolistic extremism that brought so much backwardness to Europe.
Och det är länge sedan den monopolistiska extremismen rådde, som innebar en sådan underutveckling för Europa.
Egypt seems in many respects to have stepped back into the backwardness of the reign of King Farouk, 60 years ago.
Egypten verkar i många avseenden ha återgått till den underutveckling som rådde under kung Farouks välde för 60 år sedan.
It is arrogant to think that some ethnic groups are predestined to live in oppression, misery and backwardness.
Det är arrogant att tro att vissa etniska grupper är förutbestämda att leva i förtryck, misär och underutveckling.

"backwardness"の類義語(英語):

backwardness
backward

スウェーデン語での"backwardness"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Commission refers to Europe' s backwardness and the need to make up for it.
Kommissionen talar om den europeiska eftersläpningen och om att det brådskar att komma ifatt denna försening.
EnglishThe Commission refers to Europe's backwardness and the need to make up for it.
Kommissionen talar om den europeiska eftersläpningen och om att det brådskar att komma ifatt denna försening.
EnglishIt was the intention to free them from coercion and backwardness.
Tanken var att de skulle befrias från tvång och bakåtsträvan.
EnglishBut having said that, we should evaluate the quality of this backwardness: economic, political and social.
Men förutom detta konstaterande måste man bedöma beskaffenheten i denna eftersläpning: ekonomisk, politisk, social.
EnglishBut are these two forms of backwardness the same?
Men dessa två eftersläpningar gäller de samma sak?
EnglishQuite obviously, in the current era of globalization, our backwardness gives cause for concern to say the least.
Det är lätt att inse att i den epok av globalisering där vi för närvarande befinner oss, är eftersläpningen än allvarligare.
EnglishThe removal of poverty, backwardness and ignorance must be first on the list if we are to combat terrorism.
När det handlar om bekämpning av terrorism måste det främsta målet vara att komma till rätta med fattigdom, eftersatt utveckling och okunskap.
EnglishIt is arrogant to think that some ethnic groups are predestined to live in oppression, misery and backwardness.
EU måste kräva att Turkiet erkänner folkmordet på armenierna för att historikerna skall kunna avsluta detta skamliga kapitel i mänsklighetens historia.
EnglishFor my country, it means joining the list of the founding fathers of the Europe of the future and making up for decades of isolation or backwardness with our new hopes.
För mitt land betyder det att komma med på listan över grundarna av det framtida Europa och ta revansch på decennier av isolering och eftersläpning.
EnglishIn particular, the Union shall aim at reducing disparities between the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions.
Unionen skall särskilt sträva efter att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna.
EnglishIn all the regions of the EU which are just emerging from economic backwardness we must realise that there is still a serious burden of the past to be carried.
I alla de områden inom EU som just håller på att ta sig ur en ekonomisk tillbakagång, måste vi inse att dessa fortfarande har en tung börda att bära från det förflutna.
EnglishMineral resources and human resources give African countries the potential to escape from backwardness and poverty, with some well thought-out assistance from industrialised countries.
Mineralresurser och mänskliga resurser ger afrikanska länder potential att ta sig ur eftersläpningen och fattigdomen, med ett väl genomtänkt bistånd från industriländerna.
EnglishI can also tell you that I am a militant Web-surfer, and therefore extremely conscious, not only of the great importance of the Net, but also of our considerable backwardness in this field.
Jag kan också säga att jag är en ivrig Internetanvändare och därför mycket medveten om betydelsen av detta verktyg, men också om våra stora förseningar på detta område.
EnglishFurthermore, they need greater cooperation from us in order to remedy their backwardness in the fields of institutional democratic development, economic and social growth and so forth.
Avslutningsvis vill jag betona behovet av att påskynda förhandlingarna om antagandet av handlingsprogram med länderna i södra Kaukasien, särskilt förhandlingarna med Georgien.
EnglishIn other words, its central objective must be to reduce disparities between the levels of economic development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions.
Med andra ord måste dess centrala mål vara att minska olikheter mellan den ekonomiska utvecklingsnivån i de olika regionerna och underutvecklingen i de minst gynnade regionerna.
EnglishProblems and difficulties which, as is natural, ultimately bring the islands to a state of economic and social stagnation, isolation, developmental backwardness and more general downgrading.
Problem och svårigheter, vilket är naturligt, som slutligen leder öarna till en ekonomisk och social stagnation, en isolering, en fördröjning av utvecklingen och en allmän nedvärdering.