「attainable」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「attainable」スウェーデン語 翻訳

EN attainable
volume_up
{形容詞}

attainable
We need to set attainable targets and concentrate on delivery.
Vi måste formulera uppnåeliga mål och koncentrera oss på genomförandet.
I think that the proposals on the table here are the most attainable.
Jag tycker att de förslag som lagts fram här är de mest uppnåeliga.
The European Union fully supports the strict, ambitious but attainable recycling and recovery targets that have been laid down by the Irish Government.
Europeiska unionen stöder fullständigt de stränga, ambitiösa men uppnåeliga mål för återvinning och återanvändning som den irländska regeringen har fastställt.
attainable (同様に: achievable, reachable)
The Commission agreed on Council's common position on national emission ceilings, which result in 25 days as an attainable target.
Kommissionen har samtyckt till rådets gemensamma ståndpunkt om nationella utsläppstak, enligt vilken 25 dagar är ett uppnåeligt mål.

"attainable"の類義語(英語):

attainable

スウェーデン語での"attainable"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt will mean a procedure for operations so that all the requirements are attainable.
Det kommer att innebära ett förfarande för verksamheten så att alla krav kan uppnås.
EnglishHowever, we need to set objectives in this area that are ambitious yet attainable.
Inom detta område bör man dock fastställa mål som är ambitiösa men möjliga att genomföra.
EnglishThe Union has an unemployment rate of 8% and the target of full employment is attainable.
Unionen har en arbetslöshet på 8 procent, och målet på full sysselsättning kan nås.
EnglishThe Union has an unemployment rate of 8 % and the target of full employment is attainable.
Unionen har en arbetslöshet på 8 procent, och målet på full sysselsättning kan nås.
EnglishFor their part, Europe's goals are attainable if they correspond to the vision of every Member State.
Vad målen angår är de inom räckhåll om de motsvarar varje medlemsstats vision.
EnglishToday, we must answer the question as to whether this goal is attainable.
Nu måste vi besvara frågan om huruvida detta mål är uppnåeligt.
EnglishNot all the ideal conditions will prove to be attainable.
Det är inte alla ideala förhållanden som kommer att visa sig vara möjliga att uppnå.
EnglishWe must set only attainable goals, taking into consideration their effects on the economic crisis.
Vi bör endast sätta upp nåbara mål och ta hänsyn till deras effekter på den ekonomiska krisen.
English‘Strict’ it may be, but we, in this House, say ‘yes’ to that, as long as it remains attainable.
Även om den är ”sträng” säger vi i parlamentet ja till detta så länge den är möjlig att uppfylla.
English‘ Strict ’ it may be, but we, in this House, say ‘ yes’ to that, as long as it remains attainable.
Även om den är ” sträng ” säger vi i parlamentet ja till detta så länge den är möjlig att uppfylla.
EnglishThat is attainable and would lead to better results.
Detta är något uppnåeligt, och det skulle leta till bättre resultat.
EnglishHow realistic, desirable and affordable would a Europe-wide grid be, and is it attainable?
Hur realistiskt, önskvärt och prisvärt skulle ett nät som omfattar hela EU vara, och är det möjligt att genomföra?
EnglishAll I can say is that this is what proved to be attainable during negotiations, which I headed myself part of the time.
Det måste överlåtas åt var och en hur man så snabbt som möjligt tolkar det mål som skall uppnås.
EnglishThat too is an important part of social cohesion and communication and ought to be attainable.
Det är också en viktig beståndsdel i den sociala sammanhållningen och kommunikationen, och det borde vara möjligt att uppnå.
EnglishAlthough such a balance will be difficult, it is often an attainable target, as evidenced by this compromise.
Även om det är svårt att uppnå en sådan balans finns målet ofta inom räckhåll, såsom visas genom denna kompromiss.
EnglishIn respect of the super-Europeans, I would say that European social protection is neither attainable nor desirable.
Till supereuropéerna säger jag att en europeisk social trygghet inte är genomförbar och inte heller önskvärd.
EnglishRemoval of the technical barriers has to be our prime objective and can be considered easily attainable.
Avlägsnandet av de tekniska hindren borde vara det första målet att sträva efter, och det kan anses vara lätt att uppnå.
EnglishThe advantage of sticking with these modest targets is that they are absolutely realistic and attainable.
Fördelen med att hålla fast vid dessa blygsamma målsättningar är att de är fullständigt realistiska och möjliga att uppnå.
EnglishWe need at least 2.5 %; that is attainable.
Vi behöver åtminstone 2,5 procent; det kan uppnås.
EnglishAll I can say is that this is what proved to be attainable during negotiations, which I headed myself part of the time.
Jag kan bara säga er - från förhandlingarna som jag delvis själv förde - att det var detta som kunde uppnås.